KE będzie wydawać uprawnienia do emisji

Ministerstwo ochrony środowiska informuje o zmianach w wydawaniu uprawnień do emisji dla przemysłu i na produkcję ciepła oraz dla producentów energii elektrycznej. Techniczne przekazanie uprawnień do emisji będzie możliwe po 21 kwietnia.

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji zostało przyjęte przez Radę Ministrów 10 kwietnia br. Na jego podstawie zostaną wydane uprawnienia do emisji na rok 2015 na rachunki prowadzących instalacje w rejestrze Unii. Z informacji otrzymanej od Komisji Europejskiej wynika, że techniczne przekazanie uprawnień do emisji będzie możliwe po 21 kwietnia br.

Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności corocznego dostosowania przydziałów uprawnień do emisji w związku z: całkowitym lub częściowym zaprzestaniem działalności;znaczącym zwiększeniem lub zmniejszeniem zdolności produkcyjnej instalacji; połączeniem dwóch instalacji w jedną; zmianami w wykazie sektorów lub podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji.

13 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji. Na jego podstawie uprawnienia do emisji dla producentów energii elektrycznej na rok 2014 zostaną wydane na rachunki prowadzących instalacje w rejestrze Unii. Z informacji otrzymanej od Komisji Europejskiej wynika, że techniczne przekazanie uprawnień do emisji będzie możliwe po 22 kwietnia br.

W przypadku energetyki uprawnienia do emisji są wydawane zgodnie z zasadą ex-post, a więc dopiero po udokumentowaniu poniesionych kosztów na zadania inwestycyjne uwzględnione w Krajowym Planie Inwestycyjnym (zawiera inwestycje w zakresie modernizacji i poprawy infrastruktury energetycznej).

Zmiana rozporządzenia polega na dodaniu tabeli 3, określającej liczbę uprawnień do emisji przyznanych instalacjom wytwarzającym energię elektryczną podlegających wydaniu na rok 2014, stosowanie do udokumentowanych kosztów kwalifikowanych poniesionych w okresie 1 lipca 2013 r. - 30 czerwca 2014 r.

źródło: mos.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.7.2019

  Redukcja emisji

  Nowelizacja przepisów wdraża unijne przepisy dyrektywy NEC w sprawie redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego, zobowiązującej państwa członkowskie do redukcji (...)

 • 9.11.2004

  Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

  Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności banku hipotecznego, na podstawie których emitowane są listy zastawne. Rejestr dokumentuje (...)

 • 7.10.2019

  Uwaga na inwestycje „w weksle”!

  Przedsiębiorcy znaleźli nowy sposób na pozyskanie pieniędzy od osób prywatnych. Zamiast emisji obligacji korporacyjnych wystawiają weksle. Te instrumenty są wyłączone spod rygorów (...)

 • 26.6.2017

  Zmiany dot. obligacji

  Celem uchwalonej ustawy jest umożliwienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji emisji obligacji podporządkowanych, posiadających cechy jakościowe określone w rozporządzeniu delegowanym (...)

 • 23.10.2018

  Lepsza gospodarka odpadami

  Nowelizacja ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach zaostrza w pozwoleniach zintegrowanych wymagania dotyczące monitoringu emisji z instalacji przemysłowych.