e-prawnik.pl Porady prawne

Procedury udzielania zamówień

Kontrola po nowelizacji

28.10.2008

Informacja o zmianach dotyczących obligatoryjnych kontroli uprzednich prowadzonych przez Prezesa UZP w związku z nowelizacją z dnia 4 września 2008 r. ustawy Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), która wejdzie w życie w dniu 24 października 2008 r. przewiduje zniesienie obowiązku przeprowadzania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych obligatoryjnych kontroli uprzednich postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub wyższa od równowartości w złotych kwoty 20 milionów euro dla robót budowlanych oraz 10 milionów euro dla dostaw lub usług. Tego rodzaju kontrola zostanie utrzymana wyłącznie dla postępowań w celu udzielenia zamówień o ww. wartościach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 4 ust. 5 ustawy nowelizującej, do kontroli wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. A contrario do kontroli wszczętych w dniu 24 października 2008 r. lub później zastosowanie będą miały znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym o konieczności przeprowadzenia oraz uregulowaniach mających zastosowanie w trakcie obligatoryjnej kontroli uprzedniej rozstrzygać będą przepisy obowiązujące w momencie jej wszczęcia.

Zarówno obecnie obowiązujący przepis art. 167 ust. 3, jak i znowelizowany art. 169 w związku z art. 170 ust. 2 przewidują, iż wszczęcie obligatoryjnej kontroli uprzedniej następuje w momencie doręczenia Prezesowi Urzędu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którą zamawiający jest zobowiązany przekazać niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej albo po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu wniesionego na ten wybór. Jeżeli więc zamawiający na podstawie art. 167 ust. 3 przekaże dokumentację postępowania i zostanie ona doręczona Prezesowi przed dniem 24 października 2008 r., to o obowiązku oraz zasadach przeprowadzenia obligatoryjnej kontroli uprzedniej decydować będą dotychczas obowiązujące przepisy. Znowelizowane przepisy, ograniczające obowiązkową kontrolę uprzednią do postępowań o zamówienia o najwyższych wartościach i współfinansowanych z Unii Europejskiej, znajdą zastosowanie w przypadku, gdy dokumentacja zostanie doręczona Prezesowi Urzędu w dniu 24 października 2008 r. lub później.

Należy również podkreślić, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego toczących się na podstawie obecnych przepisów (tj. wszczętych przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów) momentem decydującym dla oceny obowiązku przekazania dokumentacji w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej będzie dzień wyboru oferty najkorzystniejszej albo ostatecznego rozstrzygnięcia protestu na ten wybór. Jeżeli zdarzenia te będą miały miejsce w dacie 24 października 2008 r. lub późniejszej, to zamawiający będzie przekazywał dokumentację w celu przeprowadzenia obligatoryjnej kontroli uprzedniej wyłącznie w przypadku, gdy udzielane zamówienie o wartości równej lub wyższej od 20 milionów euro dla robót budowlanych (10 milionów euro dla dostaw lub usług) będzie współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ