Podatek VAT i akcyza

Mechanizm podzielonej płatności od lipca

Zmiany w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług - wprowadzenie zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

Przepisy, obejmujące zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2018 r., mają na celu zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług oraz przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym.

Zmiany te zostały ujęte w art. 2 pkt 37, art. 87 ust. 6a i 6b, art. 103a, art. 108a-108d ustawy o podatku od towarów i usług i obejmują między innymi:

 • wprowadzenie terminu „rachunku VAT", o którym mowa w ustawie Prawo bankowe oraz w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • wprowadzenie dla podatnika otrzymującego fakturę z wykazaną kwotą podatku możliwości dokonywania płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury wg mechanizmu podzielonej płatności. Zmiany w tym zakresie  dotyczą:
 • sposobu dokonywania płatności kwot należności wynikającej z faktury z wykazaną kwotą podatku przy zastosowaniu przez podatnika tego mechanizmu,
 • możliwości zwrotu całości lub części zapłaty przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3, w przypadkach określonych w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14,
 • wystąpienia (oraz przypadków wyłączenia) odpowiedzialności solidarnej wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą podatnika innego niż dostawca towarów lub usługodawca wskazany na fakturze, o której mowa w art. 108a ust. 3 pkt 3, za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług, w przypadku dokonania płatności w sposób określony w art. 108a ust. 2 na rzecz podatnika innego niż wykazany na fakturze, o której mowa w art. 108a ust. 3 pkt 3; powyższe regulacje zawarte w art. 108a mają zastosowanie do płatności realizowanych od dnia wejście w życie nowelizacji;

 • możliwości wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego przez podatnika z wnioskiem o przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez niego rachunku VAT na wskazany również przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT.  W tym zakresie organ podatkowy może wydać w formie postanowienia zgodę lub w drodze decyzji odmówić wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT wskazanym przez podatnika,
 • braku zastosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej (art. 105a ust. 1) oraz przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym (art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112 c) do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury, zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
 • rezygnacji ze stosowania podwyższonych odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku powstałej za okres rozliczeniowy, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych przez podatnika faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
 • możliwości obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług o kwotę wyliczoną według wzoru wskazanego w art. 108d ust. 1 w sytuacji zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku.
 • wprowadzenie nowej regulacji związanej z obowiązkiem dokonania przez urząd skarbowy, na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2, na rachunek VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3, (zmiana ma zastosowanie począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. albo trzeci kwartał 2018 r.),
 • wprowadzenie (do płatności realizowanych od dnia wejście w życie niniejszej ustawy) możliwości wpłacania kwot podatku przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 5a na rachunek VAT płatnika przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3, w przypadku, gdy podatek jest pobierany przez płatnika, o którym mowa w art. 17a.

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

 W nawiązaniu do artykułów „Fuszerka rządu w VAT" oraz „Budowlanka ucierpi na luce w prawie" opublikowanych na łamach Rzeczpospolitej 26 marca br., Ministerstwo Finansów udyielio m.in. następujących wyjaśnień.

Wejście w życie od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z uchwalonymi w grudniu 2017 r. przepisami, nie będzie miało żadnego wpływu na obecnie realizowane inwestycje budowlane oraz przyjęte w nich schematy płatności pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w tym na wykorzystanie rachunków powierniczych.

Mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca będzie dodatkową - poza obecnie funkcjonującymi - metodą dokonywania płatności, o jej zastosowaniu decydować będą strony transakcji.

Dobrowolna podzielona płatność ma być narzędziem dla przedsiębiorców do ochrony przed skutkami transakcji z nierzetelnymi kontrahentami. Jeżeli partnerzy biznesowi darzą się zaufaniem i nie będą widzieli podstaw do stosowania podzielonej płatności – a tak zapewne będzie w sytuacji opisanej w artykule Rzeczpospolitej, gdzie świadczącym usługi na rzecz zamawiającego jest duże konsorcjum, w którym liderem jest uznany i rzetelny podmiot – to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamawiający zapłacił liderowi na jego rachunek powierniczy, poza mechanizmem podzielonej płatności.

Przepisy o podzielonej płatności, które wejdą w życie od 1 lipca 2018 r., umożliwią dokonywanie rozliczeń z liderem konsorcjum także z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Lider będzie mógł otrzymać  w podzielonej płatności całość wynagrodzenia od zamawiającego. Taki schemat płatności będzie możliwy, z zastrzeżeniem, że lider posłuży się rachunkiem rozliczeniowym wobec zamawiającego, a nie powierniczym.

W przypadku usług budowlanych obowiązują specjalne zasady rozliczania VAT z podwykonawcami takich usług. Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT na zasadach tzw. odwróconego obciążenia jest nabywca usług, w tym także lider konsorcjum realizującego kontrakty budowlane poprzez podwykonawców. Oznacza to, że w rozliczeniach za usługi budowlane pomiędzy liderem konsorcjum a podwykonawcami usług budowlanych nie jest naliczany podatek VAT. W konsekwencji nie ma żadnej możliwości dokonywania na tym etapie rozliczeń płatności z użyciem mechanizmu podzielonej płatności niezależnie od tego, czy dokonywane są one z rachunku rozliczeniowego, czy byłyby dokonywane z rachunku powierniczego.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.62);
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.).

 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.5.2018

  Mechanizm podzielonej płatności VAT jednak obowiązkowy?

  Rząd przyjął 7 maja 2018 r. wniosek do Komisji Europejskiej, który umożliwi Polsce ewentualne zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) w (...)

 • 9.8.2018

  Przelew w podzielonej płatności

  Zapłata w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) jest możliwa wyłącznie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub rachunek imienny w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną działalnością (...)

 • 30.6.2018

  Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

  1 lipca 2018 r. wchodzi w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców (...)

 • 22.12.2017

  Mechanizm tzw. podzielonej płatności VAT

  Znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług wprowadzi mechanizm tzw. podzielonej płatności podatku od towarów i usług. Nowe rozwiązanie ma przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom (...)

 • 22.9.2017

  Wkrótce będzie możliwa podzielona płatność przy regulowaniu VAT

  Wprowadzony zostanie tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana (...)