Pozostałe

Unia Europejska przyjęła mandaty na negocjacje z USA dot. handlu

15 kwietnia br. Rada Unii Europejskiej przyjęła Decyzje i wytyczne (tzw. mandaty negocjacyjne) upoważniające do rozpoczęcia negocjacji z USA umowy o zniesieniu ceł na towary przemysłowe i umowy oceny zgodności.

Handel z USA: Rada zezwala na negocjacje w sprawie zniesienia ceł na towary przemysłowe oraz w sprawie oceny zgodności

Rada UE zatwierdziła mandaty upoważniające Komisję do rozpoczęcia negocjacji z USA w sprawie dwóch umów:

  • umowy handlowej obejmującej wyłącznie zniesienie ceł na produkty przemysłowe, z wyłączeniem produktów rolnych;
  • umowy dotyczącej oceny zgodności, która miałaby na celu zniesienie barier pozataryfowych; dzięki takiej ocenie firmom łatwiej byłoby udowodnić, że ich produkty spełniają wymogi techniczne zarówno w UE, jak i w USA, i zachowany zostałby wysoki poziom ochrony w UE.

Rada UE postanowiła także upublicznić obie decyzje i towarzyszące im wytyczne negocjacyjne.

- "Przyjęcie dziś unijnych wytycznych negocjacyjnych to wyraźny dowód, że UE chce pozytywnego programu handlowego z USA i wdrożenia ściśle określonego programu prac uzgodnionego przez prezydenta Donalda Trumpa i przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera 25 lipca 2018 r. Chcę jednak wyraźnie oświadczyć: nie będziemy rozmawiać o rolnictwie ani o zamówieniach publicznych. Jeszcze jednym ważnym elementem jest to, że podczas negocjacji w pełni uwzględniane będą środowiskowe i społeczne skutki umowy" - powiedział Ștefan-Radu Oprea, rumuński minister otoczenia biznesowego, handlu i przedsiębiorczości, a zarazem przewodniczący Rady UE.

UE może teraz rozpocząć negocjacje z USA. Będą one obejmowały ściśle określone kwestie, zgodnie ze wspólnym oświadczeniem prezydenta Donalda Trumpa i przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera z lipca 2018 r. Mandaty negocjacyjne stanowią bowiem wypełnienie konkluzji Rady Europejskiej (21-22 marca br.), które wzywały do podjęcia kroków niezbędnych do szybkiego wdrożenia wszystkich elementów wspólnego oświadczenia Prezydenta USA D. Trumpa i Przewodniczącego KE J.C. Junckera z 25 lipca 2018 r.

W mandatach negocjacyjnych jasno stwierdzono, że wytyczne negocjacyjne w odniesieniu do transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) z czerwca 2013 r. muszą zostać uznane za nieaktualne i niemające już znaczenia.

Przyjęte mandaty przewidują, że w imieniu UE negocjacje prowadzić będzie Komisja, która zapewni odpowiednią komunikację ze wszystkimi unijnymi interesariuszami, w tym ze społeczeństwem obywatelskim i podmiotami gospodarczymi. Komisja Europejska dokona zatem dalszej szczegółowej analizy możliwego wpływu przyszłych umów z USA pod względem ekonomicznym, środowiskowym, społecznym, uwzględniając zobowiązania wynikające z innych umów, w tym z paryskiego porozumienia klimatycznego. Tak więc Komisja ma jak najszybciej opracować ocenę wpływu na zrównoważony rozwój. Przeanalizuje w niej potencjalne skutki tej umowy dla gospodarki, środowiska i społeczeństwa, także w świetle zobowiązań, które UE podjęła w ramach porozumień międzynarodowych, takich jak porozumienie klimatyczne z Paryża. Ustalenia z tej oceny należy uwzględnić w procesie negocjacyjnym. Ponadto ocena skutków przyszłych umów i proces negocjacji będą przeprowadzone z poszanowaniem transparencji i w regularnym dialogu z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi UE, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi interesariuszami. Elementem tego są m.in. trwające konsultacje nt. dobrowolnej współpracy regulacyjnej z USA skierowane do firm, w tym MŚP, izb handlowych, związków zawodowych, organizacji konsumenckich, organizacji pozarządowych, instytutów oceny zgodności, jednostek normalizacyjnych, think-tanków, instytutów badawczych itd. 

W mandacie przewidziano także, że UE nie zakończy negocjacji z USA, dopóki obowiązują aktualne cła na wywóz stali i aluminium z UE, oraz że UE będzie mogła jednostronnie zawiesić negocjacje, jeżeli USA wprowadzą dalsze ograniczenia handlowe względem europejskich produktów.

Umowa zostanie ostatecznie zawarta przez Radę za zgodą Parlamentu Europejskiego.

Po co zniesienie ceł na towary przemysłowe i współpraca w zakresie oceny zgodności?

Zniesienie ceł na towary przemysłowe i współpraca w zakresie oceny zgodności pozwoliłyby zwiększyć wymianę handlową między UE a USA, ułatwiłyby dostęp do rynku oraz stworzyłyby nowe możliwości zatrudnienia i wzrostu. Zgodnie z udzielonym przez Radę mandatem w negocjacjach uwzględniona zostanie w pełni szczególna wrażliwość niektórych towarów, na przykład produktów energochłonnych i produktów rybołówstwa, oraz wpływ na środowisko wynikający z różnic w uregulowaniach UE i USA. Umowa oceny zgodności usprawni uznawanie wyników potwierdzających zgodność produktów z wymogami technicznymi kraju pochodzenia. Swoim zakresem będzie obejmować te sektory, gdzie wymagane są oceny zgodności strony trzeciej, a w szczególności w obszarach gdzie obecnie napotykane są największe utrudnienia np. w sektorze maszynowym, elektrycznym i elektronicznym.

Wstępna analiza ekonomiczna wykazała, że umowa z USA o zniesieniu ceł na towary przemysłowe do 2033 r. może przyczynić się do wzrostu eksportu UE do USA o 8%, a eksportu USA do UE o 9%. Oznacza to zwiększenie eksportu o odpowiednio 27 mld EUR i 26 mld EUR. 

UE i USA łączą najgłębsze dwustronne stosunki handlowe i inwestycyjne na świecie, a ich gospodarki są wysoce zintegrowane. Razem odpowiadają one za około połowę światowego PKB i niemal jedną trzecią globalnych obrotów handlowych. USA są głównym odbiorcą eksportu towarów przemysłowych z UE i drugim co do wielkości eksporterem towarów przemysłowych do UE.

Według danych wstępnych GUS obroty handlowe Polski z USA w 2018 r. wyniosły 14,9 mld USD (wzrost 17,3% r/r). Eksport z Polski do USA wyniósł  w 2018 r. 7,3 mld USD i zwiększył się o 18,8% r/r. Import z USA do Polski wyniósł  7,6 mld USD  (wzrost  15,9% r/r). W 2018 r. na liście rynków eksportowych USA plasowały się na 8. pozycji, z udziałem 2,8%.

Zob. też:

Treść mandatów negocjacyjnych wraz z załącznikami dostępna w linkach poniżej:

The EU and the US make up 30 percent of world trade

Źródło infografiki: www.consilium.europa.eu

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: sekretariatDHM@mpit.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY