Emerytura

Nieuzasadnione zmiany w ustawie o OFE nie są konsultowane w Komisji Trójstronnej

Strona 1 z 2

Pomimo apelu PKPP Lewiatan do wicepremiera Waldemara Pawlaka nie wycofano projektu o OFE spod obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów i nie skierowano go pod obrady Komisji Trójstronnej. Tryb procedowania tej ustawy łamie zarówno przepisy regulaminu pracy Rady Ministrów, jak i podstawowe zasady dialogu społecznego.

W proponowanym projekcie zamiast kompleksowej modernizacji zasad funkcjonowania OFE resort pracy proponuje nowelizację, która w zamian za obniżenie opłaty od składki i podniesienie emerytur o niespełna 3 zł miesięcznie doprowadzi do:

 • obniżenia poziomu bezpieczeństwa gromadzonych środków,

 • zlikwidowania konkurencji cenowej między funduszami,

 • trwałego pogorszenia standardów obsługi ubezpieczonych.

Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przewiduje dwa działania:

1. Obniżenie kosztów zarządzania funduszem emerytalnym.
2. Obniżenie opłat pobieranych od składki.

Pierwsze z nich przewiduje zastąpienie procentowanego mechanizmu ustalania opłaty za zarządzanie, mechanizmem wprowadzającym limit kwotowy.
Obecnie opłata za zarządzanie ma charakter degresywny o stawce 0,045% miesięcznie za aktywa do 8 mld, do 0,015% miesięcznie od aktywów powyżej 65 mld zł. Wprowadzenie proponowanych w projekcie zmian spowoduje tymczasem, że fundusz, którego aktywa wyniosą 20 mld zł nie będzie mógł pobierać żadnych opłat za zarządzanie składkami od swoich nowych członków. W konsekwencji po osiągnięciu określonego poziomu aktywów OFE nie będą zainteresowane zwiększaniem liczby klientów, a każdy nowy ubezpieczony postrzegany będzie jako zbędny balast, dodatkowy koszt, bez możliwości pokrycia w przychodach. Tym samym fundusze pozbawione zostaną ostatniego czynnika, który zachęca je dziś do podnoszenia poziomu usług i konkurowania w zdobywaniu nowych klientów.
Planowane obniżenie kosztów zarządzania funduszem emerytalnym spowoduje pogorszenie nie tylko jakości świadczonych usług, ale też pogorszenie bezpieczeństwa zarządzania środkami zgromadzonymi w OFE.
Uważamy ponadto, że proponowana nowelizacja wymusi "przesuwanie" nowych członków OFE do funduszy pobierających wyższe opłaty za zarządzanie tj. takich, które nie przekroczyły ustawowego limitu aktywów w wysokości 20 mld zł. Mamy poważne wątpliwości, czy wprowadzenie proponowanych zmian w życie nie będzie miało konsekwencji odwrotnych do zamierzonych i czy nie podważy wśród społeczeństwa zaufania do całego systemu emerytalnego.PKPP Lewiatan nie widzi żadnych racjonalnych powodów, by projektodawca ograniczał napływ nowych ubezpieczonych do istniejących już funduszy. Jedynym uzasadnieniem dla wprowadzenia proponowanej nowelizacji może więc być wyłącznie chęć ujednolicenia rynku i prawnego ograniczenia funkcjonowania większych funduszy emerytalnych. Jest to jednak ingerencja, która w państwie prawa nie powinna mieć miejsca.

Eksperci sygnalizują, że proponowane zmiany mogą doprowadzić do sytuacji, w której duże fundusze nie znajdą źródeł pokrycia dla kosztów spowodowanych napływem nowych ubezpieczonych i dużą liczbą obecnych członków. Aktualnie 3 fundusze przekraczają lub są w pobliżu zakładanego w projekcie limitu 20 mld zł. Jednak nie tylko duże fundusze dostrzegają niebezpieczeństwo wiążące się z omawianą nowelizacją ustawy, także mniejsze widzą zagrożenia wynikające z planowanych zmian, które wpłyną nie tylko na pozycję ubezpieczonego oraz OFE, ale w sposób zasadniczy ograniczą dalsze dyskusje nad zmianami systemowymi.

Druga propozycja zmiany ustawy zakłada przyspieszenie o 5 lat obniżenia opłat pobieranych od składki do 3,5%. Przypomnijmy, że już dziś obowiązujące przepisy przewidują wprowadzenie w 2014 r. obowiązkowej opłat od składek na maksymalnym poziomie 3,5%. Proces obniżania opłat został jednak rozłożony w rozsądnych ramach czasowych.

Zasadnicze znaczenie, w dyskusji nad obniżeniem opłat za składki, ma także fakt, że 3,5% opłat, które PTE pobierają od składek, nie stanowi ich zysku netto. Na te 3,5% składają się także koszty regulacyjne, które stanowią przychód innych instytucji, w tym:

 • ZUS - 0,8% składki

 • KNF - 0,093% składki (wg danych KNF za 2008 rok)

 • Rzecznik Ubezpieczonych - 0,007% składki (wg danych KNF za 2008 rok)

 • Dodatkowe środki PTE odprowadzają na Fundusz Gwarancyjny, którego wielkość utrzymywaną jest na poziomie 0,4%-0,5% zarządzanych aktywów.

W konsekwencji na pokrycie kosztów zarządzania PTE otrzyma nie 3,5%, ale 2,1%, a więc o 1,4% mniej niż się powszechnie uważa.

Autorzy projektu wydają się nie dostrzegać faktu, że nagłe wprowadzenie w 2009 r. redukcji maksymalnej stawki teoretycznie o 50%, po odjęciu kosztów systemowych o około 2/3, spowoduje realne straty po stronie PTE. Nie dostrzegają też konsekwencji proponowanych działań dla polskiej gospodarki i rynku pracy.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.1.2019

  Zmiana dotycząca opłaty emisyjnej

  Nowelizacja zaktualizowała kody w Nomenklaturze Scalonej (CN), zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej. Usuwa tym samym wątpliwość co do możliwości poboru opłaty emisyjnej od dnia 1 stycznia (...)

 • 15.12.2018

  Zgromadzenia wspólników przez Internet?

  Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy – Kodeks spółek handlowych dotyczący możliwości udziału w zgromadzeniu wspólników spółki przy wykorzystaniu (...)

 • 19.6.2017

  Koniec z nieuzasadnionym blokowaniem numerów ratunkowych!

  Celem projektu jest zapewnienie społeczeństwu łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do numerów alarmowych, w szczególności 112, 997, 998 i 999, poprzez wprowadzenie wyraźnego (...)

 • 27.4.2019

  KNF zajmie się nadzorem nad rynkiem sekurytyzacyjnym

  Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym rozszerza uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego o nadzór nad rynkiem sekurytyzacyjnym. Celem zmian jest zapewnienie skutecznego wykonywania (...)

 • 24.12.2017

  Poprawa spójności terminologicznej systemu prawnego

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego ma celu dokonanie zmian w innych aktach prawnych, dostosowujących terminologię do aktualnego (...)