Nowelizacja podpisana. Co się zmienia w pracy UOKiK?

Zmiany w procedurze koncentracji firm, możliwość dobrowolnego poddania się karze przez uczestników postępowania antymonopolowego, wydłużenie okresu przedawnienia praktyk ograniczających konkurencję z roku do 5 lat - to kilka ze zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Zmiany w ustawie z dnia 16 lutego 2007 obejmują :

1) Modyfikację procedury kontroli koncentracji.

Ustawa wprowadza skrócenie czasu postępowań w przypadku tzw. prostych koncentracji i wprowadzenie dwuetapowej procedury rozpatrywania wniosków w przypadku koncentracji bardziej skomplikowanych. Sprawy dotyczące prostszych koncentracji będą rozpatrywane w terminie 1 miesiąca, natomiast w sprawach skomplikowanych termin ten ulega przedłużeniu o 4 miesiące.

Ustawa wprowadza instytucję możliwości przedstawiania przedsiębiorcy przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej UOKiK) uzasadnionych zastrzeżeń co do planowanej koncentracji.

Ustawa wprowadza instytucję możliwości utajnienia na wniosek przedsiębiorcy części decyzji prezesa UOKiK wyrażającej warunkową zgodę na koncentrację, w zakresie dotyczącym terminu spełnienia warunków nałożonych na przedsiębiorcę.

2) Wprowadzenie nowej instytucji dobrowolnego poddania się karze pieniężnej.

Zmiana ta ma na celu usprawnienie i skrócenie postępowań antymonopolowych. Zmiana ta zakłada możliwość zapoznania się przez uczestnika postępowania z planowanym rozstrzygnięciem i zaakceptowanie ustaleń przyjętych w trakcie postępowania co do okoliczności sprawy i planowanej wysokości kary co powoduje obniżenie kary o 10 procent.

3) Wprowadzenie możliwości określenia w decyzji Prezesa UOKiK kończącej postępowanie środków mających na celu zakończenie naruszania zakazu praktyk ograniczających konkurencję lub usunięcie jego skutków.

Ma to na celu ułatwienie wskazania przedsiębiorcom sposobu wykonania decyzji aby uniknąć wątpliwości co do oczekiwanego zakresu zachowania się przedsiębiorców.

4) Wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących możliwości łagodzenia kar (tzw. leniency).

Program taki przewiduje możliwość obniżenia kary lub odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej nakładanej za stosowanie niedozwolonej praktyki, w przypadku gdy przedsiębiorca sam poinformuje Prezesa UOKiK o stosowaniu danej praktyki. W ramach wprowadzanych zmian przewidziano ponadto wprowadzenie nowej instytucji tzw. leniency plus. Przewiduje ona możliwość przyznania obniżki kary dla przedsiębiorcy, który złożył wniosek leniency, ale nie udało mu się uzyskać odstąpienia od wymierzenia kary, lecz ujawni organowi antymonopolowemu informacje na temat innego niedozwolonego porozumienia, dotychczas nieznanego organowi.

5) Wprowadzenie możliwości nakładania przez Prezesa UOKiK na osoby fizyczne zarządzające działalnością przedsiębiorcy kar finansowych za naruszanie przez przedsiębiorcę zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję.

6) Wprowadzenie możliwości prowadzenia jednego postępowania i wydania jednej decyzji w sprawie naruszenia zakazu porozumień przez przedsiębiorcę oraz dopuszczenia do naruszenia tego zakazu.

7) Wprowadzenie możliwości publicznego ostrzegania przez prezesa UOKiK o podejrzeniu naruszania zbiorowych interesów konsumentów w przypadku stosowania praktyk skierowanych do szerokiego kręgu konsumentów, mogących narazić konsumentów na znaczne straty finansowe lub niekorzystne skutki.

8) Wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących kontroli i przeszukań .

9) Wprowadzenie wydłużenia okresu przedawnienia odnośnie praktyk ograniczających konkurencję z jednego roku do 5 lat.

Ponadto przyjęta ustawa dokonuje zmiany regulacji ustawy - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie przepisów dotyczących postępowania przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów.

Źródło: prezydent.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: