Nowelizacja ustawy o drogach zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent Bronisław Komorowski podjął skierował nowelizację ustawy o drogach publicznych do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. Ustawa ta budziła duże kontrowersje ze względu na regulacje pozwalające samorządom województwa na przekazywanie samorządom innych szczebli zarządu nad istniejącymi odcinkami dróg zastępowanymi nowymi trasami.

Taka możliwość oznaczałaby wycofanie się państwa z funkcji, którą jest określenie bezpośrednio w drodze ustawy zadań poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego - doszłoby do scedowania tych uprawnień na jednostki samorządu.

Po raz pierwszy w systemie prawnym znalazłyby się przepisy stanowiące podstawę do określania zadań realizowanych przez gminy i powiaty nie bezpośrednio w ustawie, ale przez samorząd innego szczebla, w drodze uchwały, odpowiednio sejmiku województwa, rady powiatu i rady gminy.

Według Prezydenta RP takie rozwiązanie budzi wątpliwości co do zgodności z wynikającą z Konstytucji zasadą określania zadań samorządów w ustawie, a także z konstytucyjnie chronioną samodzielnością gminy będącej podstawową jednostką samorządu terytorialnego.

Dodatkowo z oddelegowaniem na samorządy uprawnień do określania zadań samorządów innych szczebli nie wiążą się precyzyjne kryteria uzależniające możliwość przekazania danego odcinka drogi w zależności od funkcji, jakie pełni ona dla społeczności lokalnej.

Nowelizacja, będąca kompilacją trzech projektów poselskich, spotkała się z protestem środowisk samorządowych, w tym ich krajowych organizacji. W apelach kierowanych do prezydenta Bronisława Komorowskiego wskazywały one na poważne ryzyko niezgodności nowych przepisów z Konstytucją.

Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z 13 września 2013 r. oznacza, że zawarte w niej rozwiązania nie wejdą w życie, przynajmniej do rozpatrzenia wniosku przez sędziów Trybunału.

Wystąpienie Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego nie oznacza przy tym akceptacji dla obecnego modelu, czyli automatycznego przekazywania gminom dróg zastępowanych przez nowe trasy. Zmiana obecnych rozwiązań wymaga z jednej strony konieczności precyzyjnego określenia w ustawie zadań w zakresie dróg, które mają realizować gminy, powiaty i województwa, z drugiej zaś konieczności rzeczywistego odciążenia gmin, na których spoczywa dziś koszt utrzymania odcinków dróg zastępowanych nowymi.

Prezydent uważa, że propozycje uregulowania powyższej kwestii powinny być opracowane na poziomie rządowym.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Iza

29.10.2013 19:2:20

Re: Nowelizacja ustawy o drogach zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego

Mam pytanie i tak: Czy sąd niższej instancji może dla potrzeb innego postępowania sądowego w wyższej instancji ustanowić właściciela wyłącznego nieruchomości działki rolnej ,,spadkobiercą " , tylko i wyłącznie po to by nadać bieg innej zawisłej sprawie na rzecz osób trzecich z udziałem osoby ustanowionej jako spadkobierca. Nadmieniam, iż (rzekomy spadkodawca zmarł 2011r) za życia natomiast oddała wszystkie wszystkie swe dobra, nieruchomości darowizną dla osoby obdarowanej , ta zaś jest właścicielem wyłącznym tej nieruchomości. Osoba obdarowana ma akt notarialny-umowa darowizny oraz założone księgi wieczyste( od 2008r.) RZEKOMY SPADKODAWCA NIE ODWOŁAŁ DAROWIZNY , NIE ZOSTAWIŁ TESTAMENTU Bardzo proszę o odpowiedź 1) Darowizna ? rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. 2) W prawie spadkowym swoboda testowania oznacza, iż każda osoba fizyczna (czyli człowiek), może dysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci. Dysponowanie takim prawem nazywa rozrządzeniem majątkiem, a poszczególne postanowienia tej czynności ? rozrządzeniami (np. powiada się, iż testament zawiera właśnie rozrządzenia określonego testatora, zwane także inaczej postanowieniami).


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY