e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Od wykluczenia do aktywizacji

12.2.2020

3 mln złotych na aktywizację wykluczonych społecznie

Osoby najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym – długotrwale bezrobotne, uzależnione, niepełnosprawne – wymagają szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy i walce z życiowymi trudnościami. Z myślą o nich powstał skierowany do podmiotów ekonomii społecznej program „Od wykluczenia do aktywizacji”. – "Rusza konkurs ofert do tegorocznej edycji programu, do wzięcia są 3 mln zł" – poinformowała minister Marlena Maląg.

Długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, bezdomne, uzależnione – to grupy najbardziej zagrożone zakluczeniem społecznym.

„Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.

Czym są kluby i centra integracji społecznej? – To instytucje odgrywające niezwykle ważną rolę we wspieraniu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w powrocie do aktywności zawodowej czy pełnienia innych ról społecznych. Oferują profesjonalne wsparcie, możliwość uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych, umiejętności niezbędnych na rynku pracy, ale też zdolności do samodzielnego przezwyciężania trudności życiowych – tłumaczy minister Marlena Maląg.

W 2019 r. w ramach programu dofinansowano 45 projektów na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Były to przede wszystkim podmioty zatrudnienia socjalnego, a działaniami objęto ponad 1,6 tys. osób.

– "Rusza konkurs ofert do tegorocznej edycji programu „Od wykluczenia do aktywizacji”. Konkurs skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim centrów i klubów integracji społecznej, prowadzonych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla" – ogłosiła minister Marlena Maląg.

Do wzięcia są 3 mln zł. Projekty będzie można realizować od początku marca do końca grudnia 2020 r.

– "Oferty będzie można składać w pięciu priorytetach wskazanych w programie, w szczególności w zakresie rozwoju usług reintegracyjnych świadczonych przez centra i kluby integracji społecznej i nawiązywania współpracy z pracodawcami" – wskazała szefowa MRPiPS.

Pozostałe priorytety związane są z przeciwdziałaniem wykluczeniu młodzieży, wspieraniem włączania podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielcze oraz wsparciem ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zatrudnienia socjalnego.

Oferty można składać do 2 marca br.

 Ogłoszenie o konkursie w ramach programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020"

Od wykluczenia do aktywizacji – co nowego w 2020 roku?

Szereg ułatwień w kwestiach organizacyjnych i formalnych dla podmiotów zatrudnienia socjalnego – wszystko po to, by mogły w większym stopniu koncentrować się na tym, co najważniejsze, czyli realizacji zadań reintegracyjnych. Jakie zmiany w programie „Od wykluczenia do aktywizacji” czekają nas w tym roku?

„Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób. To przede wszystkim długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, bezdomne, uzależnione – to grupy najbardziej zagrożone zakluczeniem społecznym.

Kto korzysta ze wsparcia?

– "W ostatnich latach wyraźnie zmienia się profil osób korzystających ze wsparcia podmiotów zatrudnienia socjalnego. W latach 2013-2015 ok. 70 proc. uczestników centrów integracji społecznej stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, w 2018 r. było ich ok. 45 proc. Coraz większą grupę stanowią osoby z problemem uzależnień i osoby niepełnosprawne" – wskazała minister Marlena Maląg.

Co więcej, zapotrzebowanie na te usługi wciąż rożnie. Wynika to m.in. ze zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Dla podmiotów zatrudnienia socjalnego oznacza to konieczność dopasowania działań reintegracyjnych do potrzeb uczestników, którzy do tej potrzeb rzadziej korzystali ze wsparcia.

– "Warto mieć na uwadze, że podmioty zatrudnienia socjalnego to część sektora ekonomii społecznej, w którym działają m.in. przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne. To właśni ci pracodawcy są naturalnym partnerem dla centrów i klubów integracji społecznej i to właśnie tam pracę mogą podejmować osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, dla których zatrudnienie na otwartym rynku pracy jest często zwyczajnie niemożliwe. Wspieranie tego naturalnego partnerstwa jest drugim istotnym powodem dokonania przeglądu w programie" – tłumaczyła minister Marlena Maląg.

Co się zmienia w 2020 roku?

Jak tłumaczy szefowa MRPiPS, trzeci kluczowy aspekt dotyczy kwestii organizacyjnych i formalnych. Program został zmieniony w taki sposób, aby podmioty zatrudnienia socjalnego miały łatwiejszy dostęp do wsparcia, a co za tym idzie, mogły w większym stopniu koncentrować się na realizacji zadań reintegracyjnych.

– "Konsekwencją zmian w programie są też ułatwienia dla beneficjentów przewidziane w regulaminie konkursu ofert do tegorocznej edycji programu" – podkreśliła minister Marlena Maląg.

To przede wszystkim ograniczenie liczby załączników wymaganych od oferentów, z jednoczesnym przeniesieniem części z nich na etap podpisywania umowy o dofinansowanie, ograniczenie załączników wyłącznie do oświadczeń (bez potrzeby przekazywania już na etapie składania oferty zaświadczeń czy umów), przewidzenie możliwości uzupełnienia brakujących oświadczeń na etapie oceny formalnej, obniżenie i uelastycznienie w zakresie wymaganego wkładu własnego, umożliwienie składania ofert wspólnych w każdym z priorytetów, pozostawienie po stronie oferenta decyzji dotyczącej okresu realizacji projektu (mieszczącego się jednakże w okresie kwalifikowalności wskazanym w regulaminie).

Wszelkie informacje o zasadach udziału w konkursie znajdą się w regulaminie, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS oraz na stronie ekonomiaspoleczna.gov.pl.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ