Spółdzielnia

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Strona 1 z 3

Spółdzielnia jako osoba prawna prowadzi swoją działalność za pomocą organów, takich jak: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd spółdzielni. Źródłem działań przez nie przedsiębranych są przede wszystkim uchwały, które wytyczają kierunki działania spółdzielni. Czasami jednak uchwały są przedmiotowo skierowane na wywarcie bezpośredniego skutku w prawach lub obowiązkach konkretnych członków spółdzielni. Jest zatem uzasadnione, ażeby każdemu członkowi spółdzielni przysługiwało prawo odwołania się od danej uchwały, która według niego godzi w jego interesy lub która jest po prostu niezgodna z prawem.

W przedmiocie tym członkom spółdzielni przysługują dwojakiego rodzaju środki tj.: odwołanie się do określonego w statucie organu spółdzielni, czyli tzw. postępowanie wewnątrzspółdzielcze oraz wniesienie do sądu powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, w tym również o uchylenie uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członka spółdzielni.

Kiedy i w jaki sposób można odwołać się od uchwały organu spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym?

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze regulowane jest w przeważającej mierze przez statut spółdzielni. Określa on m.in. jakie organy powołane są do rozpatrywania odwołań, jakie są zasady oraz tryb postępowania wewnątrzspółdzielczego, a w szczególności w jakich terminach należy wnieść odwołanie oraz w jakim terminie można się spodziewać rozpatrzenia sprawy. Statut spółdzielni jest ogólnie dostępny i każdy członek może żądać wydania jego odpisu. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze toczy się na skutek odwołania członka w sprawach między nim a spółdzielnią. Do spraw tego typu należy m.in. wykluczenie członka ze spółdzielni lub jego wykreślenie z rejestru członków. Uchwała w takim przedmiocie może zostać podjęta stosownie do postanowień statutu albo przez radę nadzorczą ,albo walne zgromadzenie. Jeżeli podmiotem uprawnionym do podjęcia takiej uchwały jest rada, członkowi służy prawo odwołania się od niej do walnego zgromadzenia. Jeżeli jednak o wykluczeniu orzeka walne zgromadzenie, członkowi pozostaje jedynie skierowanie sprawy do sądu. Odwołanie przysługuje również od uchwały odmawiającej kandydatowi przyjęcia w poczet członków spółdzielni.

Jeżeli organem władnym podejmowania decyzji w tym przedmiocie nie jest walne zgromadzenie, potencjalnemu członkowi służy odwołanie do organy wskazanego w statucie, który równocześnie musi określać terminy wniesienia i rozpatrzenia takiego odwołania. Jeżeli sprawy o przyjęcie wchodzą w zakres decyzyjny walnego zgromadzenia, odwołanie od jego decyzji nie przysługuje. Decyzja jest ostateczna i nie można jej podważyć również na drodze sądowej. W zależności od postanowień statutu, uprawnienia do wniesienia odwołania w innych sprawach niż wskazane wyżej, mogą zostać ograniczone lub nawet wyłączone.

Termin do wniesienia odwołania musi być zawsze określony w statucie spółdzielni i biegnie on od dnia zawiadomienia członka o uchwale w sposób przewidziany ustawą lub statutem. Jeżeli ustawa lub statut wymaga doręczenia pisemnego zawiadomienia, termin ten biegnie od daty doręczenia zawiadomienia zawierającego pouczenie o prawie odwołania się od danej uchwały w przewidzianym w statucie terminie i o skutkach niedochowania takiego terminu. Pomimo jednak niedochowania terminu, organ odwoławczy powinien rozpoznać odwołanie, jeżeli opóźnienie jest wynikiem wyjątkowych okoliczności, które przy usprawiedliwieniu się członek wykaże oraz jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy po upływie terminu, w którym przepisowo powinno być ono złożone.

Po rozpatrzeniu odwołania członek ma prawo otrzymać uchwałę organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie dwóch tygodni od jej podjęcia. Wniesienie odwołania do organów spółdzielni powoduje zawieszenie biegu przedawnienia lub terminów zawitych do dnia zakończenia postępowania wewnątrzspółdzielczego, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.
Jakie członek ma gwarancje współuczestniczenia w podejmowaniu uchwał przez walne zgromadzenie, a tym samym ich kontroli?

Walne zgromadzenie jest organem najwyższym spółdzielni, podejmującym decyzje w najważniejszych sprawach, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie spółdzielni. W podejmowaniu uchwał przez ten organ mają zatem prawo brać wszyscy członkowie spółdzielni. Aby prawo to nie było jedynie martwym zapisem w ustawie, wymagane jest, aby każdy członek spółdzielni został o walnym zgromadzeniu zawiadomiony w prawidłowy sposób.

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

wiesław radzik

13.9.2012 19:48:17

Re: Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Ile kosztuje pozew w sądzie okręgowym o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni.

janusz magoska

13.6.2012 12:36:25

Re: Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

mam pytanie . mielismy ostatnio walne zgromadzenie członków ,ale podzielone na grupy mieszkancow . kandydatów do RN mozna było ponoć zgłaszać w okreslonym trybie czasowym . Ponoć zgłaszali ich lokatorzy ( a predzej członkowie byłej rady nadzoreczej ) gdyz procedura ta nie zostala w ogole opisana w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu członków . byla jedynie informacja o wyłoznych dokumnetach spoldzielni zgodniez ustawa istatutem . ale listy kandydatów nie było . zostali oni ujawnieni na I ym zebraniu i odbyło sie na nia głosowanie. z sali nowych zgloszen być juz nie mogło . I tak było na pozostalych zebraniach . Czuje, ze spoldzielnia z premedytacja zgłamala dobre zasady etyczne i dobre obyczaje ( zgodniez art.42 para3 ustawy Prawo Społdzielcze i zadzialala na szkodę członków. W statucie procedury wyboru nowych czlonków RN nie opisano. Jezeli spoldzielnia liczy ponad 4 tys. członków nalezało wg mnie podać na tablicach metodologie zgłaszania i głosowania czlonków nowej rady . Mam zamiar to zaskarżyć do sądu . Czy ma to sens ? chce pokazać byłemu i temu samemu Zarzadowi ,ze nie mozna traktować członków jak stado bezmyslnych baranów , ktorymi mozna manipulowac tylko dlatego ,ze ma sie lepsze rozeznanie prawa ( własni prawnicy, praktyka w interpretacji zapisów ustaw i znajomosc wyroków SN)

Mieczysław S.Kazi

27.5.2010 8:7:19

Re: Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

1.Do jakiego sądu należy kierować zaskarżenie uchwał WZ? 2.Czy rozliczenie kosztów eksploatacji,które nie uwzględnia podziału na NIERUCHOMOŚCI może być podstawą do zaskarżenia uchwał o przyjęciu sprawozdań zarządu i finansowego i rady nadzorczej, 3.Czy brak schematów strukturalnych i funkcjonalnych z przepływem informacji obligującej zarząd do okresowego prezentowania kosztów eksploatacyjnych NIERUCHOMOŚCI może stanowić do zakwestionowania statutu. 4.Jakie podjąć kroki kiedy WZ nie reaguje na zorganizowane działanie statutowych organów spółdzielni na rzecz braku praworządnego działania w kwestii : -przekształceń własnościowych(mieszkania bez piwnic), -rozliczania kosztów bez uwzględnienia podmiotowości jakim jest nieruchomość, -obciążania członków stratami finansowymi po zakończeniu roku rozliczeniowego, -lukami powstałymi w zakresie badania sprawozdania finansowego i programu lustracji przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowej RP w Warszawie? -Nie uwzględnienia w programie lustracji ZRSM RP w Warszawie zgodności statutu z ustawami o spółdzielczości mieszkaniowej i rachunkowości? 5.Z jakim rodzajem skargi można się zwrócić do KRS-u? Moje doświadczenie dokumentuje,że do instytucji stanowiących o demokratycznym systemie państwa nie trafia świadomość,że nie trudno o zorganizowaną działalność statutowych organów s-ni,łącznie ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielczości Mieszkaniowej w Warszawie,które generować mogą pokrzywdzenie już posiadacza mieszkania z wyodrębniona własnością.Powstaje zatem pytanie jaki był sens ponoszonych przez członków spółdzielni kosztów przekształceń.Nawet w jednym akcie notarialnym nie można było dokonać wyodrębnienia mieszkania i garażu,nie mówić już o wyeliminowaniu z przekształcenia przynależnej piwnicy.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: