e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek VAT i akcyza

Projekt ustawy o podatku akcyzowym

6.11.2008

PKPP Lewiatan z uznaniem przyjmuje fakt, iż Podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego szybko i sprawnie zakończyła prace nad projektem ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1083). Jednocześnie chcielibyśmy raz jeszcze zaapelować o potraktowanie projektu priorytetowo, aby nowa ustawa weszła w życie 1 stycznia 2009 r. 

Niestety Podkomisja w sprawozdaniu z dnia 23 października 2008 r. nie przyjęła praktycznie żadnej spośród kilkudziesięciu poprawek o charakterze technicznym, które PKPP Lewiatan zgłosiła na etapie prac Podkomisji. Propozycje te poprawiały błędy projektu, zmniejszały ryzyka podatkowe i obciążenia administracyjne ciążące na podatnikach. 

Mając na uwadze ekonomikę procesu legislacyjnego na obecnym etapie przedstawiamy wyłącznie kluczowe uwagi o charakterze makroekonomicznym odnoszące się do branży tytoniowej i energetycznej mając nadzieję, na pozytywne rozpatrzenie ich przez Komisję.

Uwagi branży tytoniowej:

Ustawa o podatku akcyzowym jest kluczowym aktem prawnym dla działalności podmiotów z szeregu branż polskiej gospodarki, w tym branży tytoniowej. Konieczna jest pilna zmiana dzisiejszego stanu prawnego w zakresie opodatkowania wyrobów tytoniowych, tj. niekorzystnej dla producentów i budżetu państwa struktury podatku akcyzowego. Struktura ta, z racji wysokiego elementu procentowego stawki akcyzy (blisko 38%), przyczyniła się w ostatnich latach do wyniszczających branżę tytoniową wojen cenowych, a przez to doprowadziła do niestabilności i nieprzewidywalności wpływów budżetowych z tytułu akcyzy od wyrobów tytoniowych. Sytuacja ta utrudniła Polsce osiągnięcie minimalnego, wymaganego przez UE, poziomu opodatkowania akcyzą papierosów.

W ślad za doświadczeniami innych rynków europejskich (w tym Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Węgier) oraz rekomendacjami Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego, PKPP Lewiatan popiera strukturę akcyzy na wyroby tytoniowe z możliwie jak najniższym elementem procentowym. Taka struktura bowiem, ograniczy w istotnym stopniu niekorzystne dla dochodowości producentów wojny cenowe, jak również przyczyni się do znacznego zwiększenia stabilności i przewidywalności poziomu wpływów budżetowych, co w naszej ocenie jest kluczowe dla bezpieczeństwa finansów publicznych, szczególnie w okresie pogarszającej się sytuacji gospodarczej oraz rosnących potrzeb budżetowych wynikających z konieczności przeprowadzenia niezbędnych reform w kraju.PKPP Lewiatan wielokrotnie wyrażała powyższą opinię w trakcie wielomiesięcznych prac nad projektem, akcentując wyraźnie, iż w przypadku procedowanego projektu, absolutnym priorytetem jest wejście nowych regulacji w życie 1 stycznia 2009 r.Uwagi branży energetycznej:


W obecnym stanie prawnym stawka akcyzy na energię elektryczna wynosi 20.00 zł za megawatogodzinę (MW). Na tym poziomie stawka istnieje od 2002 r. i jest jedną z najwyższych w UE. Po dostosowaniu przepisów polskiego prawa do przepisów wspólnotowych procedowanym projektem, wysokość akcyzy ma pozostać niezmieniona.

Średnia wysokość akcyzy na energię elektryczną w krajach UE wynosi: 1 €/MW dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi oraz 0.50 € dla pozostałych odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi. Taka stawka akcyzy wraz z dynamicznym wzrostem ceny energii elektrycznej powoduje, iż polska gospodarka staje się mniej konkurencyjna. Ponadto zaobserwować i prognozować można dynamiczny wzrost przychodów budżetowych z tytułu podatku VAT od wytwórców - odpowiednio ok. 27% (2008/2007) oraz ok. 42% (2009/2008). Dlatego też z punktu widzenia budżetu państwa, biorąc pod uwagę wpływ cen energii na gospodarkę, nie znajduje uzasadnienia utrzymywanie w Polsce akcyzy na wysokim poziomie 20.00 PLN/MW od stycznia 2009 r., gdyż wzrost przychodów z podatku VAT zrekompensuje „ujemne skutki" obniżenia akcyzy.

Dlatego też uważamy, iż stawka akcyzy powinna zostać obniżona. Nawet obniżenie akcyzy do średniego poziomu obowiązującego w UE nie niesie negatywnych skutków dla budżetu państwa, a ponadto może złagodzić ujemne skutki dla gospodarki spowodowane wzrostem cen energii.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na proponowany zapis art. 25 ust. 1 i 2. Zgodnie z nim, zwrot zapłaconej akcyzy za energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii następuje dopiero w momencie umorzenia przez Prezesa URE świadectwa pochodzenia. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.

U. Nr 156, Poz. 969), przewiduje, że wypełnieniem obowiązku jest również zapłacenie opłaty zastępczej. Zatem obecna cena energii odnawialnej kreowana jest przez opłatę zastępczą, co przy obecnym niedoborze tak uzyskiwanej energii, kiedy popyt przewyższa podaż, spowoduje wzrost kosztów realizacji obowiązku zakupu energii odnawialnej. Taki mechanizm spowoduje, iż cena zakupu świadectwa pochodzenia na rynku przekroczy poziom opłaty zastępczej. Zaś ciężar ekonomiczny zostanie przerzucony na odbiorców energii elektrycznej.

Dlatego proponujemy następujące brzmienia art. 25 ust. 1 i 2:
„Art. 25. 1. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii lub uiszczenia opłaty zastępczej, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się nie wcześniej niż z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii lub uiszczenia opłaty zastępczej, poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe". 

Źródło: PKPP Lewiatan, www.pkpplewiatan.pl

Zob. też: akcyza-w-zupelnie-nowym-wydaniu-.html>Akcyza" w zupełnie nowym wydaniu...

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ