e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Pozostałe

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2009 r.

26.9.2008

Deficyt budżetu państwa w 2009 r. wyniesie 18.200.000 tys. zł, dochody oszacowano na 303.544.670 tys. zł, natomiast wydatki osiągną wysokość 321.744.670 tys. zł. Inflacja ukształtuje się na poziomie 2,9 proc., a PKB wyniesie 4,8 proc. Po raz pierwszy projekt ustawy budżetowej został uzupełniony o zadaniowy plan wydatków państwa jako istotny element usprawniający planowanie i zarządzanie środkami publicznymi.

Zgodnie z projektem, deficyt budżetu państwa w 2009 r. ma wynieść 18.200.000 tys. zł. Utrzymanie deficytu na zaplanowanym poziomie, spójnym z założeniami „Programu konwergencji. Aktualizacja 2007 r." jest jednym z głównych priorytetów gospodarczych państwa.

Na sfinansowanie zaplanowanego na 2009 r. deficytu, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania (15.901.441 tys. zł) oraz ujemnego salda prefinansowania ze środków Unii Europejskiej (3.746.842 tys. zł), które łącznie wyniosą 37.848.283 tys. zł, przewidziano środki pochodzące z:
- dodatniego salda finansowania ze źródeł krajowych w wysokości 32.273.876 tys. zł,
- dodatniego salda finansowania zagranicznego w kwocie 5.574.407 tys. zł.

Projekt ustawy przewiduje, że dochody budżetu państwa w 2009 r. wyniosą 303.544.670 tys. zł. Zaplanowane zmiany systemowe spowodują w 2009 r. zmniejszenie tempa wzrostu dochodów podatkowych, co wpłynie korzystnie na sytuację podatników. Chodzi o zmianę skali podatkowej podatku PIT dla osób fizycznych, w wyniku czego w 2009 r. będą obowiązywać dwie stawki podatkowe - 18 i 32 proc. - próg 85.528 zł i kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł.

Zwolnienie tempa wzrostu PKB do 4,8 proc. wynika z niższej dynamiki inwestycji i spożycia. W związku ze słabszym popytem krajowym zmniejszy się również wkład importu do minus 3,4 proc., natomiast wkład eksportu we wzrost PKB w 2009 r. wyniesie 2,5 proc. Według planów spożycie indywidualne gospodarstw domowych wzrośnie o ok. 5,1 proc. Przewiduje się, że udział gmin we wpływach z podatku PIT wzrośnie do poziomu 48,6 proc. (w 2008 r. wyniósł 48,3 proc.). Nie ulegnie zmianie natomiast udział jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT.

Dochody podatkowe i niepodatkowe budżetu państwa w 2009 r. wyniosą 269.943.206 tys. zł. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie 19,5 proc. Dochody podatkowe wyniosą 252.004.200 tys. zł, czyli o 9,4 proc. więcej niż w 2008 r., a ich relacja do produktu krajowego brutto wzrośnie do 18,2 proc.

Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi oszacowano na 33.601.464 tys. zł.

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na 2009 r. wynosi 321.744.670 tys. zł. Wydatki te w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosną o 4,1 proc.
Planowane przychody z prywatyzacji w 2009 r. mają wynieść 12 mld zł, z czego wpływ netto do budżetu państwa może wynieść 6,76 mld zł. Pozostałe środki (5,24 mld zł) będą przeznaczone m.in. na: Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców czy tworzenie rezerwy na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

W projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. uwzględniono wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE - 44.160.982 tys. zł. Novum w przygotowywanym projekcie ustawy jest uzupełnienie budżetu o zadaniowy plan wydatków państwa, który został ułożony według 22 podstawowych funkcji państwa, które grupują wydatki wszystkich dysponentów części budżetowych. Ponadto wyodrębniona została oddzielna kategoria o następujących składowych: rezerwa ogólna, rezerwy celowe, subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne Unii Europejskiej, które nie zostały na tym etapie przedstawione w pełnym układzie zadaniowym.

Takie przedstawienie finansów państwa jest istotnym elementem usprawniającym planowanie i zarządzanie środkami publicznymi.

Źródło: www.mf.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ