Postępowanie podatkowe

Kontrola skarbowa

Skarbówka dalej dokręca śruby przedsiębiorcom...

Projekt zmian ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra finansów.

Podstawowym celem proponowanej nowelizacji ma być zwalczanie szarej strefy i wyłudzeń podatkowych, dzięki sprawniejszej działalności Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Ma on zostać osiągnięty przez poprawę organizacji KAS, zapewnienie jej szerszego dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań oraz wyposażenie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej.


Wprowadzenie regulacji dotyczących dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań przez KAS

Projekt zakłada:

 • rozszerzenie zakresu pozyskiwanych przez KAS danych m.in. przez dodanie do katalogu informacji, które mogą zbierać organy KAS, także informacji o zdarzeniach mających wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości korzystania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z danych zgromadzonych przez inne organy w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych do realizacji ustawowych zadań KAS (przetwarzanie danych będzie dokonywane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych – CRDP);
 • rozszerzenie katalogu podmiotów oraz instytucji obowiązanych do udostępniania organom KAS dokumentów oraz informacji (m.in. o Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polską Grupę Lotniczą, Polskie Linie Kolejowe S.A., Żeglugę Śródlądową, Krajowy Rejestr Karny) oraz  rozszerzenie przedmiotowe zakresu pozyskiwanych danych m.in. poprzez dopisanie do katalogu informacji, które mogą zbierać organy KAS, także informacji o zdarzeniach mających wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych.

Doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów dotyczących trybu przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, w tym również kontroli posiadania oraz produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych

Proponowana nowelizacja przeiduje:

 • zapewnienie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu dla kontrolowanego wiedzy o złożonej przez kontrolowanego korekcie deklaracji podatkowej i wyniku kontroli;
 • wprowadzenie regulacji dotyczących ograniczenia możliwości skutecznego składania korekt deklaracji do okresu nieobjętego kontrolą;
 • wprowadzenie doręczania kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji;
 • poszerzenie definicji kontrahenta kontrolowanego m.in. o przewoźnika oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające w imieniu dostawców i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru (rozszerzenie kręgu podmiotów uznawanych za kontrahenta kontrolowanego umożliwi organom KAS prowadzanie kontroli krzyżowej w szerszym niż dotychczas zakresie);
 • wprowadzenie możliwości upoważnienia zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego do inicjowania zadań w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz podpisywania wyniku kontroli;
 • zapewnienie przez podmioty zajmujące się produkcją lub obrotem automatami do gier hazardowych warunków i środków do sprawnego przeprowadzania kontroli celno-skarbowej w zakresie produkcji lub obrotu automatami do gier hazardowych.

Przewidziano także uelastycznienie zarządzania Służbą Celno-Skarbową przez doprecyzowanie przepisów dotyczących pragmatyki służbowej jej funkcjonariuszy, zmianę zasad ustalania dodatku kontrolerskiego i orzeczniczego z procentowego na kwotowy oraz nałożenie na funkcjonariuszy obowiązku informowania o wyjeździe za granicę.

Jakie inne zmiany przewidziano?

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, przewidziano także zmiany w zakresie:

 • organizacji i zadań KAS, w szczególności poszerzenia katalogu zadań i doprecyzowanie właściwości poszczególnych organów KAS oraz zasad finansowania KAS;
 • poszerzenia katalogu przestępstw, do których ścigania właściwa jest KAS, o występujące w stosunku do osób zatrudnionych oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przestępstwa z art. 235, art. 236, art. 238 i art. 239 Kodeksu karnego, a także przestępstwa określone w art. 230 i art. 230a skierowane przeciwko osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszom podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem;
 • audytu, a w tym w szczególności: 
  • wskazanie Szefa KAS, obok dyrektorów izb administracji skarbowej, jako uprawnionego do prowadzenia audytu krajowych środków publicznych uregulowanego w przepisach ustawy o KAS, 
  • rozgraniczenie przepisów dotyczących audytu krajowych i zagranicznych środków publicznych oraz ich nową systematyzację.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) proponuje się wskazanie dyrektora izby administracji skarbowej jako organu właściwego do przekazywania wniosku o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy naczelnikiem urzędu celno-skarbowego a naczelnikiem urzędu skarbowego.

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. -  Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2017 r. poz. 226, z późn. zm.) przewidziano:

 1. zmianę art. 179 § 6, zgodnie z którą naczelnik urzędu celno-skarbowego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe będzie wykonywał orzeczenia o przepadku przedmiotów;
 2. zmianę art. 133 § 1 pkt 1 poprzez przeniesienie kompetencji z naczelnika urzędu skarbowego na naczelnika urzędu celno-skarbowego do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe polegającego na wystawianiu w sposób nierzetelny faktur lub rachunków albo posługiwaniu się takimi dokumentami.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 134, z późn. zm.) przewidziano rozszerzenie uprawnień do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego na urzędy skarbowe.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) nowelizacja zakłada, że w przypadku grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe przez naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwy będzie naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania ukaranego.

W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.) zaproponowano m.in. wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym organem odwoławczym od decyzji w sprawie kary pieniężnej wymierzonej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego będzie dyrektor izby administracji skarbowej właściwy ze względu na siedzibę tego naczelnika.

Ponadto przewidziano wprowadzenie zmian mających na celu usprawnienie funkcjonowania KAS, w tym poprzez wskazanie organów KAS właściwych do realizacji zadań KAS wynikających m.in. z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. księgach wieczystych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1007, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2212, z późn. zm.).

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

Po co zmiany?

Zmiany mają na celu zapewnienie dalszego rozwoju KAS oraz jeszcze skuteczniejszego wykonywania przez nią zadań w zakresie realizacji dochodów z podatków, jak również innych należności oraz walkę z szarą strefą. W trakcie ponad roku funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej zidentyfikowano bowiem obszary, które powodują konieczność zmiany przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.).

Projektowane zmiany mają wpłynąć pozytywnie na realizację zadań wykonywanych przez KAS, w szczególności poprzez zwiększenie skuteczności zwalczania szarej strefy oraz strefy wyłudzeń podatkowych. Rozwiązania planowane w projekcie mają na celu usprawnienie funkcjonowania KAS. W szczególności zasadne jest - zdaniem rządu - wprowadzenie zmian w zakresie zadań oraz organizacji KAS, w tym możliwości pozyskiwania przez organy KAS informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań, doprecyzowanie przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, wprowadzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących audytu, jak również uzupełnienie oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie pragmatyki służbowej.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: