Środki ograniczające w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Unia Europejska wprowadziła zakaz przywozu towarów, które generują znaczące przychody dla Rosji. Od tego zakazu obowiązują odstępstwa w postaci kontyngentów taryfowych na określone towary.

 Przywóz nawozów sztucznych

W Dzienniku Urzędowym UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Zgodnie z art. 3i ust. 1 i 2 rozporządzenia, zakazem przywozu do Unii, bezpośrednio lub pośrednio zostały objęte towary, które generują znaczące przychody dla Rosji; towary te wymieniono w załączniku XXI do rozporządzenia.

Porady prawne

Na podstawie art. 3i ust. 4 rozporządzenia zostało wprowadzone odstępstwo obowiązujące od 10 lipca 2022 r.  W okresie od 10 lipca danego roku do 9 lipca następnego roku zakaz przywozu nie ma zastosowania wobec przywozu, zakupu, transportu, powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, niezbędnych do przywozu, do Unii następujących ilości towarów pochodzenia rosyjskiego w ramach kontyngentów taryfowych ilościowych:

  • 837 570 000 kg chlorku potasu objętego pozycją CN 3104 20 – kontyngent nr 098250;
  • 1 577 807 000 kg nawozów mineralnych i chemicznych, objętych pozycjami CN 3105 20, 3105 60 i 3105 90 – kontyngent 098251.

Zgodnie z art. 3i ust. 5, wielkościami kontyngentów przywozowych określonych w ust. 4 zarządzają Komisja i państwa członkowskie zgodnie z systemem zarządzania kontyngentami taryfowymi przewidzianym w art. 49–54 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447.

Z uwagi na czasowe wyłączenie spod zakazu przywozu nawozów sztucznych z Rosji, należy mieć na uwadze fakt, że jeżeli stosowny kontyngent taryfowy zostanie wyczerpany lub przywóz powyższych towarów nie został objęty kontyngentem taryfowym, ma zastosowanie wobec tych towarów zakaz przywozu. W sytuacji, gdy stosowny kontyngent taryfowy wyczerpie się, przywieziona ilość towaru, która nie została objęta tym kontyngentem powinna zostać objęta procedurą powrotnego wywozu  lub ew. procedurą składowania celnego (do czasu otwarcia następnego rocznego kontyngentu taryfowego 10 lipca 2023 r.).

Z uwagi na pochodzenie rosyjskie, dopuszczenie do obrotu przywożonych nawozów sztucznych, może nastąpić wyjątkowo – tylko w ramach powyższych kontyngentów taryfowych (po zaliczeniu wnioskowanej ilości na poczet kontyngentu taryfowego).

W związku z tym, przed zwolnieniem towaru strona ma przedłożyć organom celnym, pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej, oświadczenie woli stwierdzające, że w wypadku niezaliczenia wnioskowanej ilości na poczet kontyngentu taryfowego nr 098250 lub nr 098251 przywieziony towar podlega sankcjom wynikającym z zakazu przywozu towarów pochodzących z Rosji. Oświadczenie woli stanowi podstawę do zastosowania środków egzekucyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 479), do wyprowadzenia towaru z obszaru celnego UE.

Przywóz półproduktów z żeliwa lub stali niestopowej

W Dzienniku Urzędowym UE nr L 259I z 6 października 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady (UE) 2022/1904 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zgodnie z art. 3g ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., zostało wprowadzone odstępstwo od obowiązującego zakazu przywozu towarów pochodzenia rosyjskiego. Odstępstwo ma formę kontyngentów taryfowych na przywożone do UE półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej; po wyczerpaniu tych kontyngentów obowiązywać będzie ponownie zakaz przywozu tych towarów.

Na podstawie art. 3g ust. 4 rozporządzenia zostało wprowadzone odstępstwo od obowiązującego zakazu. Czasowe wyłączenie spod zakazu ma zastosowanie wobec przywozu, zakupu i transportu, powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, niezbędnych do przywozu do Unii półproduktów z żeliwa lub stali niestopowej, walcowanych lub odlewanych, objętych pozycją CN 7207 12 10kontyngent nr 098258, w wysokości:

  • 3 747 905 ton, w okresie od 7.10.2022 do 30.09.2023;
  • 3 747 905 ton, w okresie od 1.10.2023 do 30.09.2024.

Natomiast, na podstawie art. 3g ust. 5 rozporządzenia zostało wprowadzone odstępstwo od obowiązującego zakazu. Czasowe wyłączenie spod zakazu ma zastosowanie wobec przywozu, zakupu ani transportu, powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, niezbędnych do przywozu, do Unii półproduktów z żeliwa lub stali niestopowej, o prostokątnym przekroju poprzecznym, objętych pozycją CN 7207 11 – kontyngent nr 098259, w wysokości:

  • 487 202 ton, w okresie od 7.10.2022 do 30.09.2023;
  • 85 260 ton, w okresie od 1.10.2023 do 31.12.2023;
  • 48 720 ton, w okresie od 1.01.2024 do 31.03.2024.

Zgodnie z art. 3g ust. 6, wielkościami kontyngentów przywozowych określonych w ust. 4 i 5 zarządzają Komisja i państwa członkowskie zgodnie z systemem zarządzania kontyngentami taryfowymi przewidzianym w art. 49–54 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447.

Z uwagi na czasowe wyłączenie spod zakazu przywozu półproduktów z żeliwa lub stali niestopowej z Rosji, należy mieć na uwadze fakt, że jeżeli stosowny kontyngent taryfowy zostanie wyczerpany lub przywóz niektórych wyrobów ze stali pochodzących z Rosji nie został objęty wnioskiem o kontyngent taryfowy, ma zastosowanie wobec tych towarów zakaz przywozu. W sytuacji, gdy stosowny kontyngent taryfowy wyczerpie się, przywieziona ilość towaru, która nie została objęta tym kontyngentem powinna zostać objęta procedurą powrotnego wywozu lub ewentualnie procedurą składowania celnego (do czasu otwarcia następnego  kontyngentu taryfowego).

Z uwagi na pochodzenie rosyjskie, dopuszczenie do obrotu przywożonych wyrobów z żeliwa lub stali, może nastąpić wyjątkowo – tylko w ramach powyższych kontyngentów taryfowych (po zaliczeniu wnioskowanej ilości na poczet kontyngentu taryfowego).

W związku z tym, przed zwolnieniem towaru strona ma przedłożyć organom celnym, pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej, oświadczenie woli stwierdzające, że w wypadku niezaliczenia wnioskowanej ilości na poczet kontyngentu taryfowego nr 098258 lub nr 098259 przywieziony towar podlega sankcjom wynikającym z zakazu przywozu towarów pochodzących z Rosji. Oświadczenie woli stanowi podstawę do zastosowania środków egzekucyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 479), do wyprowadzenia towaru z obszaru celnego UE.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika