Akredytacja kuratora oświaty

Pytanie:

Kto może się starać o akredytację kuratora oświaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 u.s.o., mogą ubiegać się o akredytację kuratora oświaty. Zakres podmiotowy rozporządzenia doprecyzowany jest w par. 2 pkt 2 rozporządzenia, na mocy którego przez placówkę należy rozumieć publiczne i niepubliczne: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, a także odpowiednio działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 u.s.o., obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Wobec powyższego, w naszej opinii, o akredytację będzie mógł ubiegać się również przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. Należy jednak stwierdzić, że tak sformułowana definicja wprowadza dalszy zamęt do obowiązujących regulacji, ponieważ mianem placówki objęte zostały te przejawy działalności, które w u.s.o. wyraźnie zostały z zakresu tego pojęcia wyłączone. Wydaje się, ze tak przyjęte unormowanie istnieje wyłącznie na potrzeby przedmiotowego rozporządzenia. Tezę te potwierdza niezwykle istotny par. 3, na mocy którego przesądzono, że o przyznanie akredytacji może ubiegać się placówka prowadząca co najmniej rok kształcenie w zakresie objętym wnioskiem o przyznanie akredytacji, w formach pozaszkolnych wymienionych we wniosku, których czas trwania obejmował nie mniej niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, wdrażająca i upowszechniająca nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne służące podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia. Przepis ten oddaje istotę akredytacji – warto podkreślić, że w żadnym wypadku nie jest ona warunkiem prowadzenia takiej działalności oraz, że udzielana jest dla konkretnej, jednostkowej formy kształcenia (konkretnego kursu), a nie dla całej działalności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.5.2017

  Bazy ofert pracy dla nauczycieli

  W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów (...)

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • 12.10.2017

  Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

  Prawo nie przyznaje zdolności do czynności prawnej osobom niepełnoletnim, ubezwłasnowolnionym, nierzadko zaś wydarzenia życia codziennego mogą faktycznie pozbawić człowieka możliwości reprezentowania (...)

 • 23.8.2011

  Uprawnienia kuratora sądowego

  Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

 • 8.2.2006

  Działalność oświatowa stowarzyszeń a zwolnienie z podatku od nieruchomości

  Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ze zwolnienia z podatku od nieruchomości korzystają nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej (...)