Alimenty a regres

Pytanie:

W związku z tym, że zgodnie z wyrokiem sądu matka była pełnomocnikiem małoletnich dzieci upoważniona do odbioru alimentów, to czy w chwili obecnej odrębne pełnomocnictwo jest potrzebne od dorosłych dzieci zwłaszcza, że to ona z całkowicie własnych środków je wówczas utrzymywała? Państwo napisali w udzielonej odpowiedzi: Zasadniczo właściwość zobowiązania wyłącza możliwość dokonania przelewu w sytuacji, gdy wierzytelność jest ściśle powiązana z osobą wierzyciela. Co to znaczy, że wierzytelność jest powiązana ściśle? Moim zdaniem każda wierzytelność jest ściśle powiązana z wierzycielem. Wyrokiem sądu zobowiązano ojca dzieci do świadczenia miesięcznego, a nie do jednorazowej zapłaty łącznej kwoty zadłużenia przeterminowanego. W związku z tym, na podstawie jakiego artykułu alimenty mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności skoro cytowany przez Państwa Paragraf 509 kc nie dopuszcza takiej możliwości. Dodatkowo w internecie znalazłam informację: Przelana może zostać każda wierzytelność, o ile nie sprzeciwia się to ustawie (np. zakaz z art. 449 kc), zastrzeżeniu umownemu (pactum de non cedendo) lub właściwości zobowiązania (np. przy zobowiązaniach alimentacyjnych) (art. 509 § 1 kc). Jaki artykuł mówi o właściwości zobowiązania alimentacyjnego? Na jakiej podstawie określa się właściwość zobowiązania? Czy matce jest potrzebne pełnomocnictwo od dzieci? Jakie przepisy regulują właściwość zobowiązania alimentacyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 509 kc wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Przepisy nie definiują pojęcia właściwości zobowiązania. Właściwość (istota, cechy charakterystyczne) zobowiązania ustala się na podstawie wszystkich przepisów, które się do tego zobowiązania odnoszą, często z uwzględnieniem orzecznictwa i poglądów występujących w nauce prawa. Właściwość zobowiązania alimentacyjnego wyłącza co do zasady możliwość dokonania przelewu, gdyż zobowiązanie to jest ściśle związane z osobą uprawnionego do alimentów. Ten ścisły związek wynika z faktu, iż alimenty mają zapewnić wierzycielowi środki utrzymania, zabezpieczyć jego byt. Przyjmuje się, iż inaczej jest w przypadku zaległych roszczeń alimentacyjnych. Chodzi tu zarówno o alimenty zasadzone wyrokiem na przyszłość, które nie zostały zapłacone jak i jak i alimenty zaległe (np. na podstawie umowy alimentacyjnej), o które wytoczono powództwo i które sąd zasądził wyrokiem.

Z opisu sytuacji wynika, że nie ma Pani, i nie miała,  żadnego pełnomocnictwa od dzieci. To pełnomocnictwo nie wynika z wyroku. Sąd zasądził alimenty płacone do Pani rąk, gdyż była Pani do osiągnięcia przez dzieci pełnoletności ich przedstawicielem ustawowym. W tej chwili nie ma Pani umocowania do tego, by scedować na osobę trzecią przedmiotową wierzytelność, skoro jest to wierzytelność należna Pani dzieciom, bez względu na to, że faktycznie Pani je w całości utrzymywała.

Jednakże należy w tym miejscu wskazać regulację zawartą w art. 140 kro. Zgodnie z tym przepisem osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

Roszczenie przewidziane w paragrafie poprzedzającym przedawnia się z upływem lat trzech, a początek biegu terminu przedawnienia roszczenia regresowego przypada na dzień spełnienia świadczenia na rzecz uprawnionego. 

Można więc powiedzieć, iż może Pani mieć w stosunku do ojca dzieci wierzytelność o zwrot wykonanego w jego zastępstwie obowiązku alimentacyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.9.2016

  Regres ubezpieczeniowy – kiedy występuje i co oznacza

  Ustawodawca w zakresie regulacji dotyczących umowy ubezpieczeniowej wprowadził możliwość dochodzenia zwrotu wypłaconego świadczenia przez ubezpieczyciela, od osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody. (...)

 • 16.5.2016

  Dochodzenie zaległych alimentów

  Wiedza o tym co to jest obowiązek alimentacyjny i czemu służy jest raczej powszechna. Często jednak zapomina się, że oprócz żądania alimentów na przyszłość, można również (...)

 • 10.9.2018

  Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci?  Alimenty na pełnoletnie dziecko uczące się/nieuczące się Kiedy rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego Co nie powoduje ustania (...)

 • 8.3.2018

  Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

  Od początku nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione (...)

 • 26.8.2017

  500+ dla samotnych rodziców

  Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia (...)