Alimenty dla małżonka

Pytanie:

Chciałabym złożyć do Sądu pozew o alimenty od męża na rzecz dzieci. W chwili obecnej nie mieszkamy razem. Ja nie pracuję i zajmuję się wychowywaniem dzieci. Mąż nie łoży na utrzymanie dzieci. Nadal jesteśmy małżeństwem. Czy ja w pozwie o alimenty na rzecz dzieci mogę domagać się też alimentów od męża dla siebie? Dziękuję

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art.27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakłada na małżonków (w czasie trwania małżeństwa) określone obowiązki względem założonej przez nich rodziny:

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Analizując ten przepis warto zwrócić uwagę na dwie sprawy:

  • po pierwsze, określony w nim obowiązek istnieje niezależnie od ustroju majątkowego między małżonkami
  • po drugie, obowiązek ten jest ustanowiony względem rodziny, a nie np. tylko względem dzieci, tak więc małżonkowie zobowiązani są wobec siebie nawet, jeśli nie posiadają dzieci

Wykonywanie tego obowiązku może polegać zasadniczo na:

  • łożeniu konkretnych sum pieniędzy na utrzymanie rodziny albo
  • osobistych staraniach o wychowywanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie rolnym

Jak wynika z powyższego jest Pani uprawniona do żądania od męża określonych świadczeń. Pozostaje pytanie w jakim trybie może Pani swoich praw dochodzić.

Po pierwsze, zastosowanie może znaleźć art. 140 k.r.o.

Art. 140 § 1. Osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

§ 2. Roszczenie przewidziane w paragrafie poprzedzającym przedawnia się z upływem lat trzech.

W związku z faktem, iż obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny ciąży w połowie na Pani i w połowie na Pani mężu, ma Pani roszczenie regresowe do męża o zwrot części środków, które Pani świadczyła nie będąc do tego zobowiązana (w zakresie w jakim mąż jest do tego zobowiązany).

Po drugie, może Pani dochodzić wykonania tego obowiązku w trybie procesowym powołując się bezpośrednio na art. 27 k.r.o.

Na podstawie art. 27 jedno z małżonków może dochodzić od współmałżonka środków utrzymania w zakresie odpowiadającym obowiązkowi przyczyniania się przez niego do zaspokajania potrzeb rodziny. Dochodzenie tych roszczeń odbywa się tak jak dochodzenie roszczeń alimentacyjnych na rzecz osób uprawnionych. Właściwym sposobem ich dochodzenia jest więc droga procesu. Uprawnionym (legitymowanym) do wytoczenia powództwa jest jedno z małżonków, które działa wówczas w imieniu własnym, mimo że żąda zasądzenia odpowiednich świadczeń na rzecz rodziny. Powództwo mogą też wytoczyć prokurator (art. 55 k.p.c.) i organizacje społeczne, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej (art. 61 § 1 k.p.c.). (M.Sychowicz [w:] Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.) Najnowsze wydanie: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 1152)

Wedle przeważającego stanowiska doktryny separacja faktyczna nie wyłącza stosowania tego przepisu: „separacja nie powinna wywierać ujemnego wpływu na możliwość zaspokajania potrzeb dzieci i jego zakres (według równej stopy życiowej wszystkich członków rodziny), a potrzeb tych w praktyce nie da się oddzielić od potrzeb tego z małżonków, przy którym dzieci pozostały. Dlatego ustanie wspólnego pożycia małżonków nie uchyla przewidzianego w art. 27 ich obowiązku w odniesieniu do rodziny (tej jej części), którą tworzą dzieci z pozostałym z nimi małżonkiem; może jedynie wpłynąć na ukształtowanie i zakres tego obowiązku" (Uchwała Pełnego Składu Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNCP 1988/4 poz. 42).

Proszę jednak pamiętać, że Pani roszczenie nie ma charakteru nieograniczonego - do ustalenia jego zakresu najczęściej stosuje się zasadę równej stopy życiowej wszystkich członków rodziny, ale sąd bierze zwykle pod uwagę również dodatkowe okoliczności, takie jak usprawiedliwione potrzeby członków rodziny, ich możliwości zarobkowe lub ich dochody.

Nie ma przeszkody, aby wraz z roszczeniem o alimenty na rzecz dzieci (w imieniu dzieci), wnieść również roszczenie z art. 27 k.r.o. (w imieniu rodziny).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY