e-prawnik.pl Porady prawne

Apelacja od wyroku sądu grodzkiego

Pytanie:

Znajomy dostał wyrok w sądzie grodzkim. Chce złożyć apelację. Czy w procedurze karnej obowiązują te same terminy co w procedurze cywilnej, jeśli chodzi o termin wystąpienia o uzasadnienie, ewentualnie złożenia tzw. apelacji \"samoistnej\"? Czy pisma można również składać na poczcie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Apelacja od wyroku sądu grodzkiego

26.8.2008

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) sądy grodzkie są wydziałami sądów rejonowych powołanych do rozpoznawania m. in. takich spraw jak: o wykroczenia w pierwszej instancji, o wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa skarbowe, z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zwyczajnym, o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, o przestępstwa podlegające rozpoznawaniu w postępowaniu przyspieszonym, o pozostałe przestępstwa, podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Od rodzaju postępowania w jakim toczyła się sprawa w pierwszej instancji zależeć będzie więc termin do wniesienia środka zaskarżenia.

Tak więc można rozróżnić następujące sytuacje:

1. jeżeli postępowanie dotyczyło popełnienia wykroczenia, to zgodnie z art. 105 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Strona może w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia. Termin 7 dniowy do wniesienia apelacji liczony jest od dnia następującego po dniu doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem;

2. jeżeli postępowanie dotyczyło wykroczenia skarbowego, o przestępstwa skarbowego lub przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego zastosowanie znajdą przepisy kodeksu postępowania karnego, które w art. 445 § 1 stanowią, iż termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.  Wniosek o sporządzenie uzasadnienia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Termin 14 dniowy do wniesienia apelacji liczony jest od dnia następnego od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem;

3. jeżeli postępowanie toczyło się w postępowaniu przyspieszonym, to zgodnie z art. 517f  § 1 kodeksu postępowania karnego w terminie zawitym 3 dni od daty ogłoszenia wyroku strona może złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Wniosek ten może być zgłoszony ustnie do protokołu albo sporządzony na piśmie. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy. Termin do wniesienia apelacji wynosi 7 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.

4. jeżeli postępowanie toczyło się w postępowaniu uproszczonym apelację wnosi się jak w zwykłym postępowaniu, tj.  termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie wnosi się w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony, wymienionego podmiotu oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. Należy pamiętać, że warunkiem wniesienia apelacji jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku. Z tym, że apelacja wniesiona przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wywołuje skutki takie, jak przy wniosku o uzasadnienie; apelacja taka podlega rozpoznaniu i  można uzupełnić ją uzupełnić w terminie 14 dni od doręczenia uzasadnienia.

Reasumując należy zauważyć, iż termin do wniesienia apelacji będzie zależał od tego jakiego czynu postępowanie dotyczyło i w jakim trybie toczyło się postępowanie.

Niemniej jednak strona powinna być dokładnie pouczona przez Sąd o przysługującym jej środku zaskarżenia i terminie jego wniesienia.

Podkreślić wymaga, iż zgodnie z art. 124 kodeksu postępowania karnego termin do wniesienia apelacji jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, w polskim urzędzie konsularnym lub złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu, a przez członka załogi polskiego statku morskiego kapitanowi statku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ