Błędne wyliczenie odsetek przez komornika

Pytanie:

Otrzymałem zajęcie wynagrodzenia za pracę. W postanowieniu komornika widnieje kwota główna 11 900 zł oraz odsetki w wysokości 16 200 zł. Do tego doliczono koszty sądowe. Nakaz zapłaty, na który się powołano się w piśmie został wydany w kwietniu 2005 roku. Czy i do kogo można składać ewentualne zażalenie co do wartości naliczonych odsetek. Jak się domyślam naliczano odsetki od należności głównej, jak również odsetki od odsetek, co jest chyba prawnie zabronione? Jak mogę próbować odwołać się od sposobu naliczenia odsetek i czy w ogóle jest możliwość skorygowania ich wielkości? Nadmieniam, że wymieniona w piśmie o zajęciu kwota główna 11 900 zł zawiera juz 1 900 zł odsetek - czy można więc naliczać odsetki od tej części odsetek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W polskim prawie istnieje generalny zakaz anatocyzmu, czyli naliczania odsetek od zaległych odsetek. Jednym z wyjątków jest jednakże sytuacja, gdy wierzyciel wierzyciel wytoczył powództwo obejmując nim również zaległe odsetki (art. 482 § 1 k.c.). Operację taką, tj. doliczenia do kwoty zobowiązania odsetek na dzień wniesienia pozwu, określa się potocznie kapitalizacją odsetek. Od tak obliczonej wierzytelności (dług + odsetki od dnia wymagalności do dnia wniesienia pozwu) naliczane są odsetki począwszy od dnia wniesienia pozwu. Praktyka taka jest zgodna z prawem. Innym wyjątkiem od zakazu anatocyzmu jest zgoda dłużnika na doliczenie odsetek do dłużnej sumy, zakaz ten nie dotyczy również pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. W innych przypadkach naliczanie odsetek od zaległych odsetek nie jest dopuszczalne.

We wskazanej sytuacji przysługuje Panu skarga na czynność komornika w postaci wadliwego ustalenia kwoty zobowiązania – o ile odsetki zostały faktycznie obliczone także od innych zaległych odsetek, niż wskazane 1.900 zł, które doliczono do kwoty głównej.

Skargę wnosi się do sądu rejonowego w okręgu, którego działa dany komornik. Skargę należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym dowiedział się Pan o czynności komornika. W tym przypadku będzie to dzień dostarczenia Panu zawiadomienia o zajęciu. Skarga powinna zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron (wierzyciela i dłużnika), ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

  2. oznaczenie rodzaju pisma (skarga na czynność komornika);

  3. określenie zaskarżonej czynności;

  4. wniosek o zmianę, uchylenie, bądź dokonanie czynności;

  5. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

  6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

  7. wymienienie załączników (art. 767 k.p.c.).

Skarga podlega opłacie w wysokości 100 zł (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

W przypadku, gdy ww. termin upłynął można wysłać pismo wprost do komornika wskazując w nim na błąd w obliczeniu odsetek oraz z żądaniem przedstawienia szczegółowego wyliczenia odsetek. W uzasadnieniu warto zamieścić własne wyliczenie. Do pisma takiego będzie musiał odnieść się wierzyciel, co w konsekwencji może doprowadzić do korekty postanowienia komornika.

Ostatnią możliwością, gdy będziemy mięli pewność, iż komornik postępuje błędnie, jest zwrócenie się do Prezesa właściwego sądu rejonowego o wydanie zarządzenia nadzorczego w trybie art. 759 § 2 k.p.c. W trybie tym sąd może wydawać zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia.

Ustawa nie przewiduje szczególnych wymogów dla pisma kierowanego do Prezesa sądu, niemniej należy zawrzeć w nim wskazane uprzednio elementy, co ułatwi ocenę sprawy oraz postępowania komornika.Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: