Braki formalne pozwu o ustalenie

Pytanie:

Moja matka była głównym najemcą lokalu gminnego. Po jej śmierci złożyłem do gminy stosowny wniosek o wstąpienie w stosunek najmu lokalu po zmarłej matce. Mój wniosek został rozpatrzony negatywnie. Złożyłem pozew do sądu przeciwko urzędowi miasta. Pozew zatytułowałem jako pozew o wejście w stosunek najmu lokalu w miejsce zmarłego najemcy i wnosiłem o zobowiązanie pozwanego (urzędu miasta) do zawarcia z powodem (ze mną) umowy najmu lokalu. Dziś otrzymałem od sądu wezwanie (podpisane przez referenta) do usunięcia braków formalnych poprzez 1. wyjaśnienie sprzeczności w treści pozwu: czy powód domaga się ustalenia wstąpienia w stosunek najmu (jak brzmi tytuł pozwu) czy też domaga się zobowiązania pozwanego do zawarcia umowy (w tym przypadku należy wskazać wartość przedmiotu sporu), 2. uiszczenie kosztów sądowych, ale nie otrzymałem informacji w jakiej wysokości. Wg mnie nastąpiła pomyłka sądu: w tytule pozwu nie było wyrażenia: pozew o ustalenie wstąpienia, lecz pozew o wstąpienie. Mając na uwadze powyższy stan faktyczny - czy pozew o wstąpienie w stosunek najmu to jest to samo co pozew o ustalenie wstąpienia? Jeśli dobrze napisałem tytuł pozwu (pozew o wstąpienie w stosunek najmu) tylko sąd się pomylił to czy treść mojego żądania w tym pozwie, tj. zobowiązanie pozwanego do zawarcia umowy, jest prawidłowa czy muszę ją zmienić? Jak oblicza się wartość przedmiotu sporu w przypadku gdy chodzi o umowę najmu lokalu gminnego (jego czynsz?)? Czy sąd wzywając mnie do uiszczenia kosztów sądowych nie powinien wskazać ich wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sąd się nie pomylił wzywając Pana do wyjaśnienia sprzeczności w treści pozwu. Przy czym problem nie leży w tym, czy skierował Pan pozew o wstąpienie w stosunek najmu czy pozew o ustalenie wstąpienia, bo w takim przypadku sąd prawdopodobnie zinterpretowałby treść pozwu tak samo.

Problem dotyczy tego, że tytuł pozwu (i okoliczności sprawy) wskazują na to, że jest to pozew o ustalenie (art. 189 kpc), a w treści wnosi Pan o zobowiązanie gminy do zawarcia umowy najmu. I tu leży sprzeczność. W tej sprawie bowiem (zakładając, że spełnił Pan przesłanki) już Pan jest najemcą, już wstąpił Pan w stosunek najmu. Następuje to bowiem z mocy prawa. Nie musi Pan więc żądać zawarcia umowy najmu, bo już Pana wiąże z gminą umowa najmu w takiej treści, w jakiej wiązała Pana matkę. Jeśli napisałby, że wnosi o zobowiązanie gminy do zawarcia umowy najmu, to sąd taki pozew może oddalić i poniesie Pan koszty postępowania jako strona przegrywająca proces. Należy wyjaśnić, iż wnosi Pan pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu (innymi słowy - pozew o ustalenie, że wstąpił Pan w stosunek najmu).

Zakładając, że działa Pan bez profesjonalnego pełnomocnika referendarz powinien był wskazać dokładnie braki pisma podając wysokość opłaty.

Być może nie wskazał wysokości opłaty z uwagi na konieczność sprecyzowania pozwu. Jednakże naszym zdaniem w takim przypadku powinien był wskazać jaka kwota opłaty powinna być uiszczona w obu przypadkach albo wezwać do uiszczenia opłaty dopiero po sprecyzowaniu pozwu.

W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nie oznaczony - suma czynszu za okres trzech miesięcy.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 1997 r.  II CZ 31/97 w sprawach o ustalenie istnienia stosunku najmu lokalu mieszkalnego wartość przedmiotu zaskarżenia ustala się w sposób wskazany w art. 23 w zw. z art. 393 pkt 1 kpc.

Opłatę można uiścić formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej.

Numery rachunków bieżących dochodów sądów, znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.ms.gov.pl/. Numer rachunku bieżącego dochodów sądu udostępnia się także na tablicy ogłoszeń w budynku sądowym. Jeżeli opłata sądowa została uiszczona na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty. W przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo. 
Uiszczenie opłaty sądowej w formie gotówkowej w kasie sądu przed wniesieniem pisma do sądu potwierdzane jest przez pracownika kasy sądu poprzez stosowną adnotację na oryginale pisma oraz wydanie uiszczającemu opłatę kopii dowodu wpłaty. Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1 500 zł.

Wartość przedmiotu sporu, obliczoną zgodnie z art. 23 kpc należy zaokrąglić w górę do pełnego złotego. Następnie należy obliczyć 5% z tej kwoty i wynik również zaokrąglić w górę do pełnego złotego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.1.2016

  Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • 3.3.2016

  Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

  Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do Sądu, nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego (...)

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • 8.5.2018

  Nowe zwolnienia z opłaty od pozwu

  Nowelizacja dotyczy rozszerzenia katalogu pism, które nie będą podlegać opłacie. Opłata od pozwu nie będzie pobierana od kombatantów i ich zstępnych, od osób prawnych oraz jednostek (...)

 • 8.2.2018

  Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

  Zażalenie w postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym, który prowadzi do zmiany lub uchylenia postanowienia sądu albo zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji. (...)