Czas na uchwalenie budżetu państwa

Pytanie:

Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rada Ministrów uchwala projekt budżetu państwa, kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu. Procedurę uchwalania budżetu państwa reguluje ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. To Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu państwa na rok następny. Łącznie z nimi przedstawia wykaz jednostek sektora rządowego, których plany przychodów i wydatków może obejmować ustawa budżetowa. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem. Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej lub projekt ustawy o prowizorium budżetowym i wraz z uzasadnieniem przedstawia go Sejmowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Tak więc projekt ustawy budżetowej na rok 2004 powinien zostać uchwalony do końca września 2003 r. Nie sposób pominąć, iż w przypadku gdy ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym nie zostanie ogłoszona przed dniem 1 stycznia, to do czasu ogłoszenia odpowiedniej ustawy: 1) podstawą gospodarki finansowej jest przedstawiony Sejmowi odpowiedni projekt ustawy budżętowej, 2) obowiązują stawki należności budżetowych oraz składki na fundusze celowe w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok budżetowy. Dysponenci części budżetowych, w terminie do dnia 25 października, przekazują informacje: 1) jednostkom podległym - o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, oraz limitach zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, 2) jednostkom samorządu terytorialnego - o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej. W terminie do dnia 1 grudnia jednostki podległe dysponentom części budżteowym opracowują i przekazują właściwym dysponentom części budżetowych projekty planów finansowych na następny rok budżetowy, zgodnie z projektem ustawy budżetowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY