Czy prawo jazdy się przeterminowuje?

Pytanie:

Witam serdecznie, bezterminowe prawo jazdy otrzymałem w 1970 roku, do tego czasu nie wymieniałem. Czy w związku z tym nastąpiło przeterminowanie prawo jazdy? Czy istnieje taka możliwość że straciłem uprawnienia do prowadzenia samochodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o:

 ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.); 

 rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2002 r.).
Wzięty został również pod uwagę aktualny stan orzecznictwa polskich sądów powszechnych oraz wskazania doktryny w zakresie istotnym dla treści tej opinii.
Rozważając niniejszy stan faktyczny w pierwszej kolejności należy wskazać na art. 150 ustawy prawo o ruchu drogowym, w którym czytamy, iż:
1. Prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierujących pojazdami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do czasu ich
wymiany dokonywanej na koszt osoby uprawnionej w zakresie, na jaki zostały wydane. Osoba uprawniona dokonująca wymiany jest obowiązana do uiszczenia opłaty ewidencyjnej. 
2. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając wszystkie wydawane przed dniem wejścia w życie ustawy dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem oraz koszty związane z ich wymianą, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i terminy wymiany praw jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami lub potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kierujących pojazdami oraz wysokość opłat za ich wymianę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w oparciu o ten przepis w wyroku z dnia 4 października 2010 roku, II SA/Po 1609/03, ONSAiWSA 2006/3/83 stwierdził, że przepis art. 150 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 69, poz. 640 ze zm.) nie stanowią podstawy do weryfikowania uprawnień, które kierowca nabył po zdaniu egzaminu i które zostały potwierdzone w decyzji o wydaniu prawa jazdy.

Jak zatem wynika z powyższego – stracił ważność posiadany przez Pana dokument, jednakże nie stracił Pan zdobytych uprawnień.

Dokument prawa jazdy jako nieważny podlega wymianie. § 2 powołanego powyżej rozporządzenia stanowi, iż:

1. Wymiany dokumentów, o których mowa w § 1, dokonuje organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami, na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami złożony na druku, którego wzór określają przepisy w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. 

2. Okres od dnia złożenia wniosku do dnia wydania nowego dokumentu nie może być dłuższy niż 30 dni. 
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba dołącza:
1) (1) wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka zamieszczona jest w innym dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
2) kserokopię dokumentu podlegającego wymianie, 
3) dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu oraz opłaty ewidencyjnej. 
4. Nowy dokument wydaje się po unieważnieniu dotychczasowego dokumentu przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2. Unieważniony dokument zwraca się jego posiadaczowi.

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.3.2019

  Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • 11.1.2005

  Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)

 • 25.3.2018

  Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

  W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu pewnych podstawowych pojęć dotyczących wykorzystywania samochodów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu o \"podróże (...)

 • 6.12.2004

  Wymień swoje prawo jazdy zanim utraci ważność!

  Z końcem roku stracą ważność prawa jazdy wydawane od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. Wymieniać prawo jazdy można od 1 sierpnia 2000 r. niezależnie od daty ich uzyskania (w praktyce (...)

 • 5.2.2015

  Egzamin na prawo jazdy 2015 - będzie trudniej?

  Najważniejsze zmiany w procedurze egzaminów na prawo jazdy 2015. Czy będzie trudniej zdać?