Czynności wykonywane przez nauczyciela w ramach czasu pracy

Pytanie:

Jakie czynności wykonuje nauczyciel w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany realizować:
1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.
W ramach:
1) zajęć, o których mowa wyżej, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.
2. inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb zainteresowań uczniów, z tym, że nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Co istotne, dyrektor szkoły, będąc kierownikiem zakładu pracy, organizuje pracę w szkole i może zobowiązać nauczycieli do realizacji także innych, niż przewidziane obowiązkowym tygodniowym wymiarem, zajęć i czynności, o ile są to czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły albo czynności i zajęcia związane z przygotowaniem się przez nauczycieli do zajęć, samokształceniem oraz doskonaleniem zawodowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)

 • Czas pracy nauczyciela

  Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika (...)

 • Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zatem ekwiwalent (...)

NA SKÓTY