Definicja posiadacza odpadów

Pytanie:

"Kto w rozumieniu ustawy jest posiadaczem odpadów?"

Odpowiedź prawnika: Definicja posiadacza odpadów

Należy przede wszystkim wyjaśnić kluczowe pojęcia, którymi posługiwał się ustawodawca, tworząc ustawę o odpadach. Są nimi:

  1. Odpady - każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany (art. 3 ust. 1 u.o.).

  2. Posiadacz odpadów - każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości (art. 3 ust. 2 pkt  13  u.o.).

  3. Wytwórcy odpadów - każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej (art. 3 ust. 2 pkt  22  u.o.).

Ustawodawca formułując definicję posiadacza odpadów zaliczył do niej przede wszystkich wytwórców odpadów. Nie może budzić bowiem wątpliwości, że osobą, która faktycznie włada odpadami jest w pierwszej kolejności ich wytwórca1.

1Tak również WSA w Warszawie, IV SA 2710/2003 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: „Ponieważ faktycznie włada odpadami przede wszystkim ich wytwórca, a jest nim każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach), obowiązkiem organu jest przede wszystkim przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego celem ustalenia posiadacza odpadów”.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika