Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

Pytanie:

Nauczycielka wychowania fizycznego po przebytym urlopie macierzyńskim i po powrocie do pracy na okres trzech tygodni - na wniosek lekarza - udaje się z dniem 3 stycznia 2007 r. na urlop roczny dla poratowania zdrowia. Przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia, złożyła podanie o dofinansowanie kursu pływania. Czy jako dyrektor szkoły mam obowiązek dofinansować ten kurs w wysokości 750 zł, skoro jego rozpoczęcie planowane jest w połowie stycznia 2007 r., a więc w trakcie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 70a. ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem poniższego.

Środki, o których mowa wyżej, mogą być również przeznaczone, w wysokości nie większej niż 20 %, na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Dofinansowanie polegające na zwiększeniu funduszu wynagrodzeń w planach finansowych szkół nie może być wyższe niż skutki finansowe zatrudnienia nauczyciela w wymiarze odpowiadającym przyznanej zniżce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi dyplomowanemu.

Przepisy powyższe nie obejmują finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Podziału środków na dofinansowanie dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty.

W budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wyodrębnia się środki na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem poniższego.

Przepis wyżej wskazany nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Z przepisów nie wynika obowiązek dyrektorów szkół dofinansowania szkolenia dla nauczyciela.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do omówionych wyżej przepisów dyrektor szkoły powinien opracować wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na uwadze: 

 • program rozwoju szkoły lub placówki i związane z tym potrzeby kadrowe,  

 • plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,  

 • wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego,  

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem dofinansowaniu podlegają w całości lub części m. in.:

 • opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,  

 • opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,  

 • koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.  

 Nie ma Pan/Pani obowiązku skierowania nauczycielki na kurs.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.4.2017

  Uzyskiwanie tytułu lekarza specjalisty

  Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia określa zasady ustalania programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie (...)

 • 2.6.2017

  Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

  Nauczyciele mogą przejść na emeryturę na podstawie Karty Nauczyciela, o ile spełniają wszystkie warunki przewidziane dla tych uprawnień w przepisach oraz zgłoszą wniosek o emeryturę do 31 (...)

 • 5.3.2013

  Zwolnienie nauczyciela - jakie kryteria brać pod uwagę?

  Kryteria, według których dokonuje się wyboru jednego z nauczycieli do zwolnienia z pracy, nie są tożsame z ustawowymi przyczynami wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu. Wybór (...)

 • 14.12.2004

  \"Korzyści\" zawodu nauczyciela

  Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe. Z odpisu na zakładowy fundusz (...)

 • 9.12.2004

  Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  Karta Nauczyciela określa zasadę, zgodnie z którą osoba, która nie posiada jednego z przewidzianych tym aktem stopni awansu w dniu nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela (...)