Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jakie inne zdarzenia kwalifikowane są przez prawo w podobny sposób jak wypadki przy pracy?

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń z tytułu wypadków przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż wskazane powyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Jakie jeszcze zdarzenia kwalifikowane są jako wypadek przy pracy?

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:


1) uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe;

2) wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 3) pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;   4) odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; 5) wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni; 6) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; 6a) wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1217); 7) współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; 8) wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 9) wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 10) wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi; 11) odbywania służby zastępczej; 12) nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium; 13) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

14) pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych

Czy aby uznać wypadek przy pracy za śmiertelny, śmierć musi nastąpić jeszcze w jego trakcie?

Nie. Przyjmuje się że śmiertelnym wypadkiem przy pracy jest wypadek w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Jakie cechy powinien posiadać wypadek przy pracy aby można było go zakwalifikować jako ciężki wypadek przy pracy?

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Kiedy wypadek można zakwalifikować jako zbiorowy?

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Jak ustala się że pracownik uległ wypadkowi przy pracy?

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy dokonuje się w karcie wypadku. W zależności od tego kto uległ wypadkowi, taką kartę wypadku wypełnia:

1) podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do pobierających te stypendia;

2) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do wykonujących tę pracę na podstawie skierowania do pracy; 3) Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów; 4) pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie, lub jednostka, w której osoba pobierająca stypendium odbywa szkolenie - w stosunku do osoby pobierającej stypendium w okresie odbywania tego stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; 5) spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia kółek rolniczych - w stosunku do członków tych spółdzielni oraz innych osób traktowanych na równi z członkiem spółdzielni, w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wykonujących pracę na rzecz tych spółdzielni; 6) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - w stosunku do wykonujących te umowy; 7) osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - w stosunku do współpracujących z tą osobą; 8) Zakład - w stosunku do prowadzących pozarolniczą działalność oraz współpracujących przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także w stosunku do wykonujących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 10) właściwa zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna - w stosunku do duchownych; 11) pracodawca, u którego osoba odbywa służbę zastępczą - w stosunku do odbywających tę służbę; 12) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do słuchaczy tej szkoły pobierających stypendium; 13) pracodawca - w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy; 14) podmiot, z którym została zawarta umowa agencyjna, umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło - w stosunku do osób wykonujących umowę, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy; 15) podmiot, w którym funkcjonariusz celny pełni służbę - w stosunku do tych funkcjonariuszy.

Pamiętaj, że:

 • Za wypadek przy pracy uważa się także wypadek w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli droga do pracy lub z pracy była drogą najkrótszą i nie została przerwana,
 • Uznaje się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby,
 • Uznaje się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy także wtedy, gdy droga nie była najkrótszą, była dla pracownika ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz.U.2015.1242  z późn. zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Paulina 2018-10-08 13:04:17

  Witam! Mam pytanie. Czy do wypadku w pracy zalicza się stłuczenie stopy spowodowane spanieciem 20kg palety na nogę z winy kolegi. Jestem na umowie o pracę. Czy w tym wypadku L4 jest 100%? Proszę o konkretną odpowiedź. Z góry dziękuję

 • Lukasz 2018-05-12 11:42:31

  Czy zglaszajac przelozonemu o bolu plecow na odcinku ledzwiowym a doznaniem urazu na odcinku piersiowym kregoslupa podczas wykonywania czynnosci sluzbowych mozna mowic o wypadku przy pracy?

 • Mateusz 2017-07-07 03:14:14

  Witam, mam takie pytanie jak wróciłem po operacji do pracy i podczas wykonywania obowiązków gdzie była zbyt mała liczba pracowników i było trzeba robić wszystko bardzo szybko i dostałem przepukliny pooperacyjnej, następnie leżałem u zakładowego lekarza i ponad 2h nie mogli mi zbić ciśnienia z ponad 200 nawet dochodziło do 250 i czy to powinno być potraktowane jako wypadek przy pracy?

 • mikol77 2012-10-25 00:05:44

  jak opisać wypadek przy pracy?

 • hendryks 2012-08-24 07:01:56

  A które wypadki przy pracy zalicza się w ROLNICTWIE

 • gost_n 2012-08-23 18:29:05

  "Uznaje się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, Uznaje się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy także wtedy, gdy droga nie była najkrótszą, była dla pracownika ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza" ....................... tekst powyższy pochodzi z artykułu.W roku 2005 w drodze do pracy doznałem poważnego wypadku samochodowego.Wg. ustaleń policji pijany kierowca najechał gwałtownie na tył mojego samochodu wytrącając mnie z pasa ruchu.Samochód zatrzymał się na słupie oświetleniowym zginając go do poziomu. Samochód uległ rozbiciu w stopniu nieopłacalnym do odtworzenia ze względu na koszty.Miałem ubezpieczenie autocasko i z tej polisy tylko skorzystałem wg. ówczesnej oceny rzeczoznawczej.Wystąpiłem o częściowy zwrot kosztów leczenia- otrzymałem 1000 zł wg.dowodów wpłaty.Nie miałem większych uszkodzeń ciała - chociaż ból uderzeniowy był dotkliwy.Nie doznałem również rozstroju nerwowego chociaż ból psychiczny był rownież bardzo dotkliwy. Prokurator umorzył dochodzenie - nie miałem o tym dalej żadnych informacji. Dziękowałem Bogu za całe wyjście z opresji bez wiekszego szwanku zdrowotnego. Jednak - straciłem prawie nowy samochód. Dzień wcześniej załatwiłem sobie pracę dodatkową jako kierowca- dostawca tym właśnie samochodem - nie mogłem podjąć tej pracy natychmiast, straciłem zatem spore pieniądze.Za pieniądze odzyskane z ubezpieczenia w żaden sposób nie mogłem kupić samochodu w równoważnym stanie technicznym. Reasumując> poniosłem poważne straty materialne i niematerialne.Gdybym zginął lub doznał poważnych uszkodzeń ciała - został kaleką sprawa byłaby prosta - rodzina otrzymuje zadośćuczynienie i jest wszystko załatwione.Proszę o wyjaśnienie - jak takie rzeczy załatwia się np. w prawie amerykańskim a jakie mamy możliwości dochodzenia roszczeń w Polsce.

 • gaba 2012-06-29 18:27:59

  Proszę o odpowiedz ,maż mój zmarł na zawał podczas pracy w domu bo przyszedł po lekarstwa,BHP nie uznał to jako wypadek czyj miał racje proszę o odpowiedz


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika