Doręczenie pozwu i uznanie powództwa

Pytanie:

Jakie są skutki doręczenia pozwu pozwanemu oraz jakie skutki wywołuje uznanie powództwa przez pozwanego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z chwilą doręczenia pozwu wiąże się powstanie wielu skutków zarówno procesowych, jak i materialnoprawnych. Do skutków procesowych należą:

 • zawiśnięcie sporu - co oznacza, że niedopuszczalne jest wszczynanie drugiego postępowania między tymi samymi stronami o to samo roszczenie,
 • możliwość podjęcia przez pozwanego obrony, w tym wytoczenia powództwa wzajemnego,
 • stabilizacja postępowania - zbycie rzeczy lub prawa, o które toczy się proces, nie ma wpływu na bieg sprawy,
 • po doręczeniu pozwu sprawdzenie wartości przedmiotu sporu nastąpić może jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

Skutki materialnoprawne wynikają z prawa materialnego i są zależne od konkretnej sytuacji. Przykładowo można traktować doręczenie pozwu jako doręczenie pisma zawierającego oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli (jeśli pozew takie oświadczenie zawiera).

Uznanie powództwa oznacza, iż pozwany uznaje zarówno żądanie powoda, jak i to, że przytoczone przez niego okoliczności faktyczne uzasadniają to żądanie. Uznanie może być częściowe albo dotyczyć całego powództwa. Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Skutki uznania powództwa są następujące:

 • pominięcie postępowania dowodowego (w zakresie okoliczności objętych uznaniem),
 • wydanie wyroku uwzględniającego powództwo (w zakresie objętym jego uznaniem),
 • zaopatrzenie wyroku rygorem natychmiastowej wykonalności, jeżeli wyrok będzie zasądzał roszczenie,
 • zwrot kosztów procesu pozwanemu w wypadku, gdy uznanie zostało dokonane przy pierwszej czynności procesowej, a pozwany nie dał powodu do wytoczenia powództwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Uznanie długu przez dłużnika

  W doktrynie polskiego prawa cywilnego i orzecznictwie sądowym utrwalił się podział oświadczeń w przedmiocie uznania długu na właściwe i niewłaściwe uznanie długu. Dowiedz się, na czym polega (...)

 • Wysokość kar za klauzule niedozwolone w regulaminie

  Występowanie klauzul niedozwolonych w regulaminie sklepu, który obowiązuje także konsumenta może skutkować wszczęciem przeciwko przedsiębiorcy postępowania sądowego – na skutek pozwu o (...)

 • Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

  Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do sądu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego (...)

NA SKÓTY