e-prawnik.pl Porady prawne

Dyżury lekarza radiologa

Pytanie:

Dobowa norma czasu pracy lekarza radiologa wynosi 5 godzin, a tygodniowa 25 godzin. Czy lekarz radiolog może pełnić dyżury medyczne i wyrazić zgodę na pracę powyżej 48 godzin na tydzień (klauzula opt-out)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dyżury lekarza radiologa

10.2.2009

Art. 32ja ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stwierdza, że lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, mogą być, po wyrażeniu na to zgody na piśmie, zobowiązani do pracy w zakładzie opieki zdrowotnej w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym (tzw. klauzula opt-out). Jednocześnie jednak, zgodnie z art. 32g ust. 3 u.z.o.z., czas pracy komórek organizacyjnych radiologii nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Nie ma przeszkód, aby lekarzowi radiologowi zlecić dyżury, jednak w myśl art. 32j ust. 2 u.z.o.z. w obecnym brzmieniu dyżur wlicza się do czasu pracy

Istnieją rozbieżności poglądów co do dopuszczalności klauzuli opt-out w przypadku osób pracujących ze skróconą normą pracy. Z jednej strony przepis art. 32ja u.z.o.z. nie zawiera wyraźnego wyłączenia w stosunku do tego typu osób (takiego, jak w przypadku przedłużenia czasu pracy na mocy art. 32i u.z.o.z.), co przemawiałoby za możliwością wyrażania zgody na przedłużoną pracę. Z drugiej strony, celem ograniczenia czasu pracy jest zminimalizowanie ryzyka wiążącego się z pracą w warunkach szkodliwych dla zdrowia. W związku z tym, prezentowany jest pogląd, w myśl którego w przypadku radiologów nie jest dopuszczalne żadna forma przedłużenia czasu pracy (zob. stanowisko stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie pozostawania przez lekarza w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz czasu pracy niektórych pracowników ZOZ - GPP-302-4560-154/08/PE).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ