Usługi pielęgnacyjne - komu przysługują?

Dla kogo przeznaczone są świadczenia pielęgnacyjne oraz opiekuńcze?

Świadczenia te są udzielane:

 • pacjentom wymagającym całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, którzy powinni kontynuować leczenie,
 • pacjentom niewymagającym hospitalizacji na oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40 punktów lub mniej (wymóg oceny skalą Barthel nie dotyczy dzieci do 3. roku życia).

Kto ocenia samodzielność pacjenta? 

Samodzielność pacjenta ocenia:

 • przed przyjęciem do zakładu opiekuńczego – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego.
 • w dniu przyjęcia do zakładu opiekuńczego i pod koniec każdego miesiąca – lekarz i pielęgniarka danego zakładu opiekuńczego.

Porady prawne

Jeśli w ocenie skalą Barthel pacjent otrzyma 40 punktów bądź mniej, a podstawą do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie – nie zostanie on przyjęty do zakładu opiekuńczego.

Pacjent z zaawansowaną chorobą nowotworową – po spełnieniu określonych wymagań – może zostać objęty opieką paliatywną i hospicyjną.

Pacjentowi z chorobą psychiczną przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Pobierz: 

Jak można skorzystać z gwarantowanych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych?

Wykazy zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, które realizują świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, znajdują się na stronach internetowych właściwych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej są realizowane w warunkach:

 1. stacjonarnych;
 2. domowych.

Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej. 

Świadczenia stacjonarne

Udzielane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Pacjent, który ukończył 18 lat i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi), przebywa tam do czasu ukończenia nauki.

Co przysługuje pacjentowi bezpłatnie:

 • świadczenia udzielane przez lekarza, pielęgniarkę i psychologa,
 • rehabilitacja ogólna w podstawowym zakresie, która jest prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego,
 • terapia zajęciowa,
 • leczenie farmakologiczne i dietetyczne,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne) stosowane podczas udzielania świadczeń gwarantowanych,
 • edukacja zdrowotna – przygotowanie pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w domu,
 • w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie: badania diagnostyczne i leki.

Świadczenia domowe - kto udziela tych świadczeń i na jakiej podstawie?

1. Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie

Świadczenia te przeznaczone są dla pacjentów z niewydolnością oddechową, którzy wymagają inwazyjnej (prowadzonej przy pomocy respiratora – przez rurkę tracheostomijną) lub nieinwazyjnej (prowadzonej przez ustniki, maski lub hełmy), ciągłej bądź okresowej terapii oddechowej.

Zespół zajmuje się pacjentami, którzy nie muszą przebywać na oddziałach intensywnej terapii czy w zakładach udzielających całodobowych świadczeń, lecz wymagają stałego, specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Zespół wykonuje m.in. badania diagnostyczne, które umożliwiają właściwą terapię oddechową w warunkach domowych.

W szczególności są to:

 • badania obrazowe (w tym RTG i USG – w pełnym zakresie),
 • badanie równowagi kwasowo-zasadowej krwi i gazów oddechowych w arterializowanej krwi kapilarnej.

Jeżeli pacjent chce skorzystać z tych świadczeń, to powinien uzyskać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego razem z:

 • kartą informacyjną leczenia szpitalnego,
 • wynikami badań,
 • kwalifikacją do objęcia opieką w warunkach domowych:
 • dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaje ją lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii zatrudniony w szpitalu, w którym pacjent zakończył leczenie,
 • dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaje ją lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz specjalista chorób płuc zatrudniony w szpitalu, w którym pacjent zakończył leczenie.

2. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa przysługuje pacjentom, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej.

Nie są objęci taką opieką:

 • pacjenci, którzy pozostają pod opieką:
  • hospicjum domowego,
  • innego zakładu opiekuńczego udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych,
  • zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.
 • pacjenci, którzy są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Co przysługuje bezpłatnie w ramach tych świadczeń:

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji (m.in. nauka radzenia sobie z niesprawnością),
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania,
 • edukacja zdrowotna,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–20:00, a w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Jeżeli chory chce skorzystać z tych świadczeń, powinien postarać się o skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego razem z kartą oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1658).

Dla kogo przeznaczone są świadczenia pielęgnacyjne oraz opiekuńcze?

Świadczenia te są udzielane:

 • pacjentom wymagającym całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, którzy powinni kontynuować leczenie,
 • pacjentom niewymagającym hospitalizacji na oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40 punktów lub mniej (wymóg oceny skalą Barthel nie dotyczy dzieci do 3. roku życia).

Kto ocenia samodzielność pacjenta?

Samodzielność pacjenta ocenia:

 • przed przyjęciem do zakładu opiekuńczego – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego.
 • w dniu przyjęcia do zakładu opiekuńczego i pod koniec każdego miesiąca – lekarz i pielęgniarka danego zakładu opiekuńczego.

Porady prawne

Jeśli w ocenie skalą Barthel pacjent otrzyma 40 punktów bądź mniej, a podstawą do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie – nie zostanie on przyjęty do zakładu opiekuńczego.

Pacjent z zaawansowaną chorobą nowotworową – po spełnieniu określonych wymagań – może zostać objęty opieką paliatywną i hospicyjną.

Pacjentowi z chorobą psychiczną przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Pobierz:

Jak można skorzystać z gwarantowanych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych?

Wykazy zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, które realizują świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, znajdują się na stronach internetowych właściwych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej są realizowane w warunkach:

1.     stacjonarnych;

2.     domowych.

Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej. 

Świadczenia stacjonarne

Udzielane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Pacjent, który ukończył 18 lat i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi), przebywa tam do czasu ukończenia nauki.

Co przysługuje pacjentowi bezpłatnie:

 • świadczenia udzielane przez lekarza, pielęgniarkę i psychologa,
 • rehabilitacja ogólna w podstawowym zakresie, która jest prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego,
 • terapia zajęciowa,
 • leczenie farmakologiczne i dietetyczne,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne) stosowane podczas udzielania świadczeń gwarantowanych,
 • edukacja zdrowotna – przygotowanie pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w domu,
 • w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie: badania diagnostyczne i leki.

Świadczenia domowe - kto udziela tych świadczeń i na jakiej podstawie?

1. Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie

Świadczenia te przeznaczone są dla pacjentów z niewydolnością oddechową, którzy wymagają inwazyjnej (prowadzonej przy pomocy respiratora – przez rurkę tracheostomijną) lub nieinwazyjnej (prowadzonej przez ustniki, maski lub hełmy), ciągłej bądź okresowej terapii oddechowej.

Zespół zajmuje się pacjentami, którzy nie muszą przebywać na oddziałach intensywnej terapii czy w zakładach udzielających całodobowych świadczeń, lecz wymagają stałego, specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Zespół wykonuje m.in. badania diagnostyczne, które umożliwiają właściwą terapię oddechową w warunkach domowych.

W szczególności są to:

 • badania obrazowe (w tym RTG i USG – w pełnym zakresie),
 • badanie równowagi kwasowo-zasadowej krwi i gazów oddechowych w arterializowanej krwi kapilarnej.

Jeżeli pacjent chce skorzystać z tych świadczeń, to powinien uzyskać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego razem z:

 • kartą informacyjną leczenia szpitalnego,
 • wynikami badań,
 • kwalifikacją do objęcia opieką w warunkach domowych:
 • dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaje ją lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii zatrudniony w szpitalu, w którym pacjent zakończył leczenie,
 • dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaje ją lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz specjalista chorób płuc zatrudniony w szpitalu, w którym pacjent zakończył leczenie.

2. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa przysługuje pacjentom, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej.

Nie są objęci taką opieką:

 • pacjenci, którzy pozostają pod opieką:
  • hospicjum domowego,
  • innego zakładu opiekuńczego udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych,
  • zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.
 • pacjenci, którzy są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Co przysługuje bezpłatnie w ramach tych świadczeń:

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji (m.in. nauka radzenia sobie z niesprawnością),
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania,
 • edukacja zdrowotna,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–20:00, a w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Jeżeli chory chce skorzystać z tych świadczeń, powinien postarać się o skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego razem z kartą oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1658).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika