Godziny ponadwymiarowe nauczycieli

Pytanie:

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dyrektor przedszkola ma obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, jednak zaistniała taka sytuacja, że zmuszony jest prowadzić indywidualne zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym w jego domu. Dziecko ma orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Należy podkreślić, że w przedszkolu jest więcej dzieci, które wymagają wczesnego wspomagania rozwoju i z którymi zajęcia prowadzi inny nauczyciel. Nauczyciel ten osiąga górną granicę godzin zajęć z dziećmi uwzględniając również godziny ponadwymiarowe. W związku z powyższym zajęcia poza przedszkolem zmuszony jest prowadzić dyrektor. Czy dyrektor przedszkola, który ma obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć może mieć godziny ponadwymiarowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wskazane zagadnienie reguluje art. 42a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem, co do zasady nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych. Powyższa zasada nie dotyczy jednakże nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 u.k.n. Wskazany przepis stanowi:

Art. 42.6. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3

Reasumując, dyrektor przedszkola może prowadzić zajęcia w ramach godzin ponadwymiarowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Bazy ofert pracy dla nauczycieli

  W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów (...)

 • Emerytury i renty nauczycieli akademickich

  Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu (...)

 • Wymiar urlopu nauczycielskiego

  Nauczycielowi - jak każdemu innmu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów (...)

 • Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

  Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom związanym z rzetelnym realizowaniem zadań związanych z powierzonym (...)

NA SKÓTY