e-prawnik.pl Porady prawne

Instalacja wodociągowa jako uziemienie

Pytanie:

Czy dopuszczalne jest wykorzystywanie instalacji wodociągowej w roli uziemienia, w budynku mieszkalnym? Jeżeli nie to jaki przepis się temu przeciwstawia? W pewnym budynku od wodociągu ktoś z lokatorów, prawdopodobnie za pośrednictwem administracji, poprowadził sobie uziemienie elektryczne. Podłączone jest ono do początkowego punktu instalacji wodociągowej budynku. Taka instalacja może doprowadzić do śmierci lokatorów na skutek porażenia prądem, ale problem w tym jak prawnie temu się przeciwstawić?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Instalacja wodociągowa jako uziemienie

Kwestię tą rozstrzyga § 184 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu tym czytamy, że jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć. W przypadku wystąpienia zagrożeń, operator może dokonać awaryjnych wyłączeń urządzeń, instalacji i sieci. Polskie normy określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie:

  • bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych,
  • podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,
  • głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów,
  • projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych,
  • dokumentacji technicznej.

Polskie Normy są oznaczone symbolem PN.

Potrzebujesz porady prawnej?