Jak pozbyć się gruntu w użytkowaniu wieczystym?

Pytanie:

W spadku mój dziadek obdarował mnie mieszkaniem w bloku w raz z gruntem w użytkowaniu wieczystym. Czy jest jakiś sposób na pozbycie się tego gruntu? Na przykład czy mogę go sprzedać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny ( Dz.U.2014.121 j.t.) - dalej: k.c.; ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 j.t.) - dalej: u.g.n. oraz aktualnych komentarzy doktryny i orzecznictwa odnoszących się do rozpatrywanych kwestii.

Osoby fizyczne lub osoby prawne mogą zawrzeć umowę o użytkowanie wieczyste gruntu należącego do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Umowę taką zawiera się na 99 lat lub w wyjątkowych wypadkach na okres krótszy, najkrócej jednak na okres 40 lat. Umowa określa również sposób użytkowania gruntu. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż inwestor – który wybudował budynek obejmujący Pana mieszkanie   – zawarł właśnie taką umowę o wieczyste użytkowanie gruntu. Następnie na takim gruncie wybudowano budynek.

Zgodnie z art. 235 § 1 k.c., budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Dokonując zakupu mieszkania Pana dziadek – a w konsekwencji Pan jako jego spadkobierca – stał się użytkownikiem wieczystym gruntu. Okoliczność, że budynek (inne urządzenie) został wzniesiony na gruncie będącym we współużytkowaniu wieczystym, przesądza o tym, że stanowi on współwłasność użytkowników wieczystych.

Niestety nie ma możliwości sprzedaży samego udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, bez równoczesnej sprzedaży mieszkania. § 2 art. 235 k.c. stanowi bowiem, iż przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym. Jak słusznie zauważa Teresa A. Filipiak w Komentarzu do art. 235 Kodeksu cywilnego, oznacza to, że własność tych budynków (innych urządzeń) dzieli los prawny użytkowania wieczystego. Własność mieszkania może więc zostać przeniesiona tylko łącznie; zbycie zaś prawa użytkowania wieczystego odnosi się także do budynków i innych urządzeń.

W celach informacyjnych wskazujemy, iż na skutek wyodrębnienia własności lokali znajdujących się w budynku położonym na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym powstają trzy związane ze sobą prawa: prawo własności lokalu, prawo współwłasności tych części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz prawo współużytkowania wieczystego gruntu (art. 3 i 4 u.w.l.). W tej sytuacji prawo własności lokalu jest prawem głównym (nadrzędnym) w stosunku do udziału we współużytkowaniu wieczystym, w takim sensie, że rozporządzenie dotyczące lokalu obejmuje również udział w tym prawie.

Istnieje także możliwość wykupu gruntu znajdującego się w użytkowaniu wieczystym. Art. 32 u.g.n. zakłada, że nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może zostać sprzedana tylko użytkownikowi wieczystemu. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5 w takim przypadku sprzedaż następuje bez przeprowadzania przetargu. Zakup gruntu przez wszystkich właścicieli lokali wiązał by się jednak z jednorazową zapłatą znacznej kwoty pieniężnej, co może nie być dla Pana satysfakcjonującym rozwiązaniem.

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY