Kasa fiskalna a pośrednictwo kolczyków dla bydła

Pytanie:

"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi między innym, pośrednictwo w sprzedaży kolczyków dla zwierząt gospodarczych. Obowiązek kolczykowania bydła (95% rozprowadzanych kolczyków, reszta to trzoda owce i kozy) wynika z ustawy o rejestracji i identyfikacji zwierząt, wprowadzonej w Polsce w związku z wejściem do UE. Kolczyk jest towarem o tyle specyficznym, że od momentu nadania numeru w Powiatowym Oddziale ARiMR, jest przypisany do konkretnego gospodarstwa, które jest również oznakowane unikalnym numerem. Na kolczyku w sposób trwały naniesiony jest numer gospodarstwa i numer zwierzęcia, pozwalający w każdej chwili zidentyfikować zwierzę i jego właściciela w dowolnym miejscu UE. W momencie otrzymania puli numerów (zwykle na cały rok), rolnik musi podjąć decyzję w dwóch sprawach: 1. wybrać jednego producenta kolczyków, w chwili obecnej z sześciu producentów, 2. wybrać sposób zamówienia: 1) zlecić zamówienie kolczyków pracownikowi ARiMR, który wydał pulę numerów, za pośrednictwem Internetu; realizacja następuje pocztą za zaliczeniem pocztowym; 2) osobiście zwykłą pocztą wysłać zamówienie do wybranego producenta; realizacja następuje jak w punkcie poprzednim; 3) zlecić zamówienie kolczyków pośrednikowi, przekazując pisemny dokument z ARiMR, upoważniający do zamówienia kolczyków u producenta, z którym współpracuje pośrednik. Odbiór następuje w sposób przyjęty u danego pośrednika, przeważnie osobiście po otrzymaniu telefonicznego zawiadomienia, uiszczając należność przy odbiorze. Spółka, której dotyczyć będzie pytanie, prowadzi sprzedaż kolczyków opisaną w punkcie 2. podpunkt 3). W spółce są tworzone następujące dokumenty związane z obrotem kolczyków: 1. ewidencja zamówień z uwzględnieniem danych gospodarstwa i numerami zamawianych kolczyków, na podstawie dokumentów dostarczonych przez rolników, 2. ewidencja zrealizowanych zamówień z danymi jak wyżej, w postaci wykazów sporządzanych przez producenta kolczyków i dołączanych do każdej przesyłki z kolczykami, 3. ewidencja faktur VAT, które są wystawiane na każdego zamawiającego kolczyki rolnika. Dla zarządzającego spółką wydaje się, że w związku z tym, że nabywcami kolczyków są wyłącznie rolnicy indywidualni, istnieje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej. (jest to obowiązek wykraczający poza ramy zdrowego rozsądku, ponieważ faktycznie sprzedaż następuje już w momencie złożenia zamówienia, a towaru nie może kupić nikt inny, ponadto przed wbiciem obrotu do kasy fiskalnej powstają trzy zestawy ewidencji, w tym po jednym w ARiMR i u producenta towaru, u których nie istnieje możliwość fałszerstwa wielkości sprzedaży, a więc nie ma możliwości ukrycia operacji sprzedaży u sprzedawcy w tym wypadku w spółce). Sprawa była by prosta, gdyby był tylko jeden punkt sprzedaży kolczyków, W tym wypadku jednak spółka musiała utworzyć punkty sprzedaży w 14 powiatach, tzn. tam, gdzie wydawane są pule numerów. Koszty związane z utrzymaniem biur są na tyle wysokie, że zakup 14 kas fiskalnych staje się problemem. Czy można wbijać w kasę sprzedaż kolczyków na podstawie faktur producenta w momencie otrzymania przesyłki, a więc ewidencja sprzedaży w kasie fiskalnej nie będzie związana z otrzymaniem należności. Obrót gotówkowy będzie ewidencjonowany w momencie odbioru kolczyków przez rolnika na podstawie faktur gotówkowych VAT, ewidencjonowanym w zwykłym raporcie kasowym. Jeżeli to jest możliwe, wystarczy jedna kasa fiskalna ewidencjonująca sprzedaż z wszystkich 14 punktów powiatowych. Powyżej postawione pytanie można uogólnić w sposób następujący: Czy kasa fiskalna służy do: ewidencji sprzedaży (która nie zawsze jest związana z wpłatą gotówki), czy też służy do ewidencji sprzedaży nierozerwalnie związanej z wpływem gotówki do kasy sprzedającego?"

Odpowiedź prawnika: Kasa fiskalna a pośrednictwo kolczyków dla bydła

W zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (czyli osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych) są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przedmiotowo z obowiązku montowania kas fiskalnych Minister Finansów zwolnił jednak m.in. usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt (PKWiU ex 01.4), z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem:  

1) usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi,  

2) usług ślusarskich i kowalskich.

Jeśli zatem opisane pośrednictwo w sprzedaży kolczyków dla zwierząt gospodarskich mieści się w tej kategorii, to niezależnie od wysokości obrotu podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

Zwolnione z tego obowiązku są również usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 93.05). Poza tym dość powszechny jest pogląd, iż podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od VAT, są również zwolnieni z prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji na potrzeby tego podatku.

Jeżeli natomiast wskazana działalność nie mieści się w żadnym z wyłączeń, trzeba ewidencjonować obrót za pomocą kas fiskalnych w każdej z placówek, w której dokonywana jest sprzedaż towarów czy usług. Obowiązek stosowania kas rejestrujących jest jedynie szczególną formą prowadzenia (części) ewidencji, o której mowa w art. 109 ustawy o VAT. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. W praktyce przyjmuje się, iż transakcja powinna być zarejestrowana w kasie z momentem powstania obowiązku podatkowego. Co do zasady zaś obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi.

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani m.in. do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy, a także do sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, oraz sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.   

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2 500 zł.  

Polecamy również:


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika