Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

 

Czego dotyczyrozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r.?

W zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednak Minister Finansów na mocy ustawy o VAT uzyskał kompetencje polegające na tym, iż w drodze rozporządzenia:  

 • określa sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, uzyskanych za zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu, mając na uwadze okres wykorzystywania kas rejestrujących oraz przestrzeganie przez podatników warunków technicznych związanych z wykorzystywaniem tych kas; 

 • może określić inny limit odliczeń dla kas o zastosowaniu specjalnym, które programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie są zintegrowane z innymi urządzeniami; 

 • może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. 

Od 1 kwietnia br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących. Określa ono zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, a także sposób, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) części kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących. Nowe przepisy zastąpiły rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących. Nowe rozporządzenie zasadniczo przedłuża dotychczasowe zwolnienia od ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kto jest zwolnionyz obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych?

Do dnia 31 grudnia 2006 r.przedużono zwolnienie się z obowiązku ewidencjonowaniaza pomocą kas fiskalnych sprzedaż w zakresie następujących czynności:

Poz. 

Symbol PKWiU*) 

Nazwa towaru, usługi (czynności) 

I. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług 

ex 01.4 

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem:  

1) usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi,  

2) usług ślusarskich i kowalskich 

40 

Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda 

41 

Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi w zakresie rozprowadzania wody 

55.23.11 

Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci 

ex 55.23.15 

Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych 

ex 60.21.2 

Przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny 

ex 60.21.42 

Przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny 

60.23.13 

Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej 

ex 63.12.14 

Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia 

10 

ex 63.21.10-00.10 

Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność 

11 

ex 63.21.21-00.10 

Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność 

12 

63.21.25 

Usługi wspomagające transport drogowy pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

13 

ex 64.1 

Usługi pocztowe i kurierskie z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie 

14 

64.2 

Usługi telekomunikacyjne 

15 

65 - 67 

Usługi pośrednictwa finansowego 

16 

70.2 

Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek 

17 

70.3 

Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie 

18 

73 

Usługi naukowo-badawcze 

19 

74.1 

Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

20 

ex 74.2 

Usługi architektoniczne i inżynierskie - wyłącznie usługi rzeczoznawstwa 

21 

74.30 

Usługi w zakresie badań i analiz technicznych 

22 

ex 74.4 

Usługi reklamowe, z wyłączeniem usług związanych z organizacją reklamy handlowej oraz informacji handlowej i usługowej 

23 

74.5 

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu 

24 

74.6 

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 

25 

74.7 

Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów 

26 

74.82.10 - 00.50 

Usługi związane z pakowaniem prezentów, paczek pocztowych i podobnych 

27 

ex 74.83 

Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych 

28 

ex 74.84 

Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów 

29 

75 

Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych 

30 

80 

Usługi w zakresie edukacji 

31 

85 

Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej 

32 

90.0 

Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne 

33 

91 

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane 

34 

ex 92 

Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach 

35 

93.03 

Usługi pogrzebowe i pokrewne 

36 

93.04.10 

Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej 

37 

93.05 

Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

38 

95 

Usługi świadczone w gospodarstwach domowych 

39 

99 

Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne 

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności 

40 

 

Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

41 

 

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:1) 

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są m.in. dane identyfikujące odbiorcę,  

2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w 2005 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 202) 

42 

 

Dostawa nieruchomości 

43 

 

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła1),3)

Wyjątek stanowią tu dostawy paliw płynnych, gazowych (gazu płynnego), a od 1 września br. także dostawy następujących towarów:

 • silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3); 

 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32); 

 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3); 

 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy; 

 • nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży. 

44 

 

Świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła1) 

45 

 

Dzierżawa gruntów oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych 

46 

 

Dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar1)

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania nie dotyczy dostaw wskazanych już jako wyjątek w poz. 43. 

47 

 

Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:1) 

 1. w blilansie lub banknotach lub  

 2. w innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 

48 

 

Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i opłaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego - również przez drużyny konduktorskie 

49 

 

Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów 

50 

 

Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, że z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła1) 

51 

 

Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, tzn.:

 • ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

 • przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem (m.in.: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, np. darowizny) - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części;   

 • nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług

52 

 

Usługi stołówek w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu 

Objaśnienia: 

 • "ex" - dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania. 

 • Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - w brzmieniu obowiązującym na dzień wejścia w życie ustawy o  VAT. 

 • 1) Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 kwietnia 2006 r. 

 • 2) Dotyczy również podatników rozpoczynających w 2006 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca roku 2006 podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 41 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2006 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług - 10. 

 • 3) W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów. 

W zasadzie przedłużeniu  do dnia 31 grudnia 2006 r.  uległy również m.in. następujące zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych

1) dotyczące podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 ww. załącznika do rozporządzenia, jeśli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ustawy był większy niż 70 %;  

2) podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (o ile wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania) w zakresie następującej działalności: 

a) wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka:

 • usługi ślusarskie; 

 • usługi w zakresie kotlarstwa;

 • usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych;

 • witrażownictwo;

 • bednarstwo;

 • koszykarstwo;

 • wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy;

 • gręplarstwo;

 • usługi w zakresie bieliźniarstwa;

 • usługi w zakresie gorseciarstwa;

 • czapnictwo i kapelusznictwo męskie;

 • modniarstwo;

 • usługi krawieckie; 

 • cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie;

 • cholewkarstwo;

 • szewstwo miarowe;

 • szewstwo ortopedyczne;

 • szewstwo naprawkowe;

 • rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek;

 • wytwarzanie waty z cukru, prażenie kukurydzy;

 • usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych;

 • usługi w zakresie zduństwa - dla ludności;    

 • obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej;

 • usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt;

 • kominiarstwo;

 • sprzątanie wnętrz;

 • ważenie osób;

 • usługi w zakresie radiestezji;

 • usługi świadczone w gospodarstwach domowych;

 • przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej; 

 • usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich;

 • sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej, do 20 na dobę;

 • opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi;

 • usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny.   

b) a także: 

 • usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych; 

 • usługi pobielania kotłów i naczyń;

 • kołodziejstwo; 

 • kilimiarstwo;

 • koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego;

 • usługi hafciarskie;

 • dziewiarstwo na drutach i szydełkach;

 • repasacja pończoch; 

 • wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (lekarz i lekarz stomatolog, felczer, technik dentystyczny, pielęgniarka czy położna).

Wszyscy wymienieni w tym punkcie 2 podatnicy w przypadku: 

 • zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie, lub 

 • niedotrzymania warunku zwolnienia ww. lit. a 

- tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej po upływie 2 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w pierwszym kwartale 2006 r. obrotów w wysokości 40 000 zł - z działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.  

3) podatników, u których kwota obrotu z działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie to traci jednak moc po upływie 2 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w pierwszym kwartale 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 

Żadnego z wyżej wypunktowanych zwolnień nie stosuje się do podatników podatników, którzy przed dniem 31 marca 2006 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania oraz tych, dla których określone zostały już terminy rozpoczęcia ewidencjonowania. 

Zwolnienia dla początkujących 

Na mocy nowego rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej do dnia 31 grudnia 2006 r. również podatników rozpoczynających sprzedaż po 31 grudnia 2005 r., o której mowa w poz. 1-39 ww. tabeli, w przypadkach kiedy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych planowanych do zrealizowania do dnia 31 marca 2006 r. - będzie wyższy niż 70 %

Zwolnienie to traci jednak moc po upływie 2 miesięcy:

 1. licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie, w którym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania, wymienionej we wspomnianych poz. 1-39 tabeli, w obrotach ogółem, z działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był równy lub niższy niż 70 % - w przypadku podatników rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2006 r.; 

 2. licząc od dnia 31 grudnia 2006 r. - w przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu 2006 r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem,  z działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie do końca 2006 r. równy lub niższy niż 70 %. 

Do dnia 31 grudnia 2006 r. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych korzystają również podatnikcy rozpoczynający sprzedaż w 2006 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł, z działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty. 

Kto musi zainstalować kasy fiskalne od 1 września 2006 r.?

Natomiast do dnia 31 sierpnia 2006 r. obowiązuje zwolnienie się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych sprzedaż w zakresie czynności, których nie ujęto w powyższej tabeli, a które do 31 marca 2006 r. korzystały ze zwolnienia przedmiotowego.

Nowe rozporządzenie rozszerza grupę wyłączeń ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych. Zwolnień od obowiązku ewidencjonowania od 1 września 2006 r. dodatkowo nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

 1. przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3); 

 2. przy dostawie: 

  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32), 

  • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3); 

 3. przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług; 

 4. przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży. 

Ponadto nadal obowiązują dotychczasowe wyłączenia ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

 • wobec podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego; 

 • przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny (PKWiU ex 60.21.2), oraz przewozów rozkładowych pasażerskich pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny (PKWiU ex 60.21.42);

 • przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami. 

Do kiedy przedłużono zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych przewidziane dotąd do końca 2006 r.?

Wszystkie omówione wyżej zwolnienia, które kończyłyby się z dniem 31 grudnia 2006 r., Minister Finansów "w ostatniej chwili" przedłużyłdo dnia 30 czerwca 2007 r.Obowiązujące zwolnienia będą zatem obowiązywać nadal. Takie same jak w 2006 r. będą również zasady rozpoczęcia ewidencjonowania dla podatników rozpoczynających działalność lub prowadzących ją od pewnego czasu.

Oczywiście to przedłużenie zwolnienia dotyczy podatników, którzy byli zolnieni z obowiązku montowania kas fiskalnych do końca 2006 roku.

Niepodpisanie i nieogłoszenie nowego aktu przed 31 grudnia 2006 r. oznaczałoby, że już od 1 stycznia 2007 r. wszystkie podmioty korzystające dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formie (m. in. dostawcy mediów energetycznych, świadczący niektóre usługi komunalne, usługi medyczne, pocztowe) musiałyby posiadać kasy i prowadzić taką ewidencję.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2006 r., Nr 243, poz. 1768)

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2006 r., Nr 51, poz. 375);

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. 2004 r., Nr 89, poz. 844)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika