Kim są osoby bliskie w rozumieniu Prawa lokalowego?

Pytanie:

Kim są osoby bliskie w rozumieniu Prawa lokalowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 9 Prawa lokalowego do osób bliskich najemcy należą jego wstępni, zstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby przysposobione oraz ich małżonkowie i zstępni, osoby przysposabiające, osoby małoletnie  przyjęte na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego na wychowanie oraz osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim. Na równi z osobami bliskimi traktuje się osoby wykonujące opiekę nad najemcą na podstawie umowy o jej sprawowanie. Przy tym, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 kwietnia 1982r., I SA 2984/81, LexPolonica nr 358376 potwierdza, że Osoba bliska w rozumieniu art. 8 Prawa lokalowego, zamieszkująca wraz z najemcą lokalu, nie może być traktowana przez organ administracji jako podnajemca nawet wówczas, gdy nie jest objęta decyzją o przydziale lokalu. Z kolei wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 1978r., sygn. akt II CR 339/78, LexPolonica nr 296682 precyzuje, że do „osób bliskich najemcy” (…) zaliczone być mogą oprócz osób wymienionych w art. 8 Prawa lokalowego (Dz. U. 1974 r. Nr 14 poz. 84) inne jeszcze osoby, których stosunek osobisty do najemcy uzasadniał wspólne i stałe z nim zamieszkiwanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: