Maszynista a praca w warunkach niebezpiecznych.

Pytanie:

"Maszynista kolejowy prowadzi pociąg z ładunkami niebezpiecznymi. Czy maszynista prowadząc pociąg z ładunkiem niebezpiecznym ( benzyny, kwasy) pracuje w warunkach niebezpiecznych?"

Odpowiedź prawnika: Maszynista a praca w warunkach niebezpiecznych.

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650):

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Zgodnie z lit. D rozdziału 6 powyższego rozporządzenia do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, do których zaliczają się m.in substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych (benzyna) oraz substancje i mieszaniny żrące (kwas) – na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 r., nr 63, poz. 322), do której odsyła wymienione wyżej rozporządzenie. W zakresie transportu substancji niebezpiecznych, istnieje osobna ustawa – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011 r., nr 227, poz. 1367), która odnosi się również do transportu takich materiałów koleją (art. 1 ustawy). Przepisy te posługują się pojęciem "osoba wykonująca czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych", przez kogo rozumie się - osobę fizyczną zatrudnioną przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych albo wykonującą czynności na jego rzecz. W związku z powyższym, w naszej ocenie, nie ma wątpliwości, że maszynista pociągu transportującego materiały niebezpieczne, jest osobą wykonująca czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych, z racji czego podlega ścisłym regulacjom co do warunków wykonywania takich czynności. Natomiast, nie ma podstaw, aby traktować maszynistę jako zatrudnionego przy użyciu materiałów niebezpiecznych, gdyż nie mamy tutaj do czynienia z „użyciem” tychże materiałów w żadnym procesie technologicznym a jedynie z transportem. W konsekwencji, należy uznać, że opisany w pytaniu pracownik, nie wykonuje prac szczególnie niebezpiecznych.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika