e-prawnik.pl Porady prawne

Możliwe tryby wyłonienia wykonawcy

Pytanie:

Publiczny szpital w 2004 r. zawarł z laboratorium umowę na czas nieokreślony na wykonywanie różnych rodzajów badań. Umowa została zawarta z wolnej ręki (laboratorium było wtedy monopolistą w tej dziedzinie). W trakcie trwania umowy w wyniku kontroli w laboratorium stwierdzono, iż jedno z badań nie spełnia określonych norm i nie może być tam wykonywane. Laboratorium w trybie natychmiastowym straciło możliwość wykonywanie tego badania, zachowując możliwość wykonywania wszystkich pozostałych. W związku z tym wypowiedziało umowę w części dotyczącej tego badania, jednakże nie ma okresu wypowiedzenia, gdyż laboratorium nie może już wykonywać tego badania. Szpital jednakże musi wykonywać to badanie (jest to kilka badań miesięcznie na kwotę ok. 2000 - 2500 zł). Czy w tej sytuacji szpital może podpisać umowę na wykonywanie tego jednego badania, czy musi ogłaszać przetarg lub konkurs ofert? Jeśli musi, to czy do momentu rozstrzygnięcia może zlecać wykonywanie tych badań komuś innemu i na jakiej podstawie? (badania muszą być wykonywane na bieżąco).

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Możliwe tryby wyłonienia wykonawcy

30.5.2007

Szpital chcąc zawrzeć umowę na wykonywanie jednego rodzaju badania, do wykonywania którego dotychczasowy wykonawca utracił uprawnienie, musi poprzedzić zawarcie umowy jednym z trybów wyłonienia wykonawcy zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych. W opisanym stanie faktycznym, oprócz przetargu nieograniczonego możliwe wydaje się też zastosowanie innych trybów wyłonienia wykonawcy:

  1. negocjacje z ogłoszeniem,

  2. negocjacje bez ogłoszenia,

  3. zamówienie z wolnej ręki.

W celu zapoznania się z warunkami przeprowadzenia negocjacji z ogłoszeniem prosimy zapoznać sie z artykułem, który znajduje się w zasobach serwisu: Kiedy można zastosować tryb negocjacji z ogłoszeniem?

Dopuszczalny jest też tryb negocjacji bez ogłoszenia. Podstawę dla niego stanowi art. 62 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień Publicznych, według którego, jeżeli ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Natomiast za dopuszczeniem możliwości zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki przemawiałby art. 67 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, kiedy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia (choć to budzi największe wątpliwości), a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ