Wezwanie na komisję alkoholową a niestawienie się na nią

Pytanie:

"Mam się stawić przed komisją do spraw alkoholowych. Wszystko przez moją żonę, po jednej z kłótni zadzwoniła Ona na policję. Dodatkowo nakłamała policji o tym że nadużywam alkoholu, co nie jest prawdą. Czy muszą się stawić przed taką komisją? "

Odpowiedź prawnika: Wezwanie na komisję alkoholową a niestawienie się na nią

Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012.1356 j.t., dalej u.w.t.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich. 

Zgodnie z regulacjami u.w.t. osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Na badanie, o którym mowa wyżej, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy (art. 24-25 u.w.t.).

Z powyższego wynika, że komentowany przepis określa sytuacje, w których gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych podejmuje decyzję o skierowaniu osoby nadużywającej alkoholu na badanie przez biegłego. Sytuacje te obejmują:

a) rozkład życia rodzinnego, przez który należy rozumieć utratę więzi uczuciowej, a także gospodarczej rodziny, 

b) demoralizację małoletnich, czyli takie oddziaływanie na sferę psychiki, które powoduje negatywne odniesienie do wzorów postępowania i ideałów osobowych uważanych za właściwe w społeczeństwie, 

c) uchylanie się od pracy rozumiane jako niepodejmowanie pracy bez uzasadnionej przyczyny,
d) systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego,

 

Osoby, o których mowa w art. 24 u.w.t., jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone (art. 26 u.w.t.).

W konkluzji w Pana sytuacji został Pn wezwany przed oblicze komisji celem ustalenia czy nadużywa Pan alkoholu - komisja może skierować Pan na badanie lekarskie. Natomiast o przymusowym leczeniu może zdecydować tylko sąd na wniosek komisji. Tym samym komisja nie jest władna do wydania decyzji o zamknięciu Pana w zakładzie leczenia odwykowego. Postępowania przed komisją jest postępowaniem - w ramach tego postępowania może Pan korzystać z pełnomocnika profesjonalnego radcy prawnego lub adwokata). Niemniej w kwestii badań przez biegłego oczywistym jest, że musi się Pan stawić osobiście. Od wniosku komisji do sądu o skierowanie Pana na przymusowe badanie nie przysługuje odwołanie - sprawa po prostu trafi do sądu, który będzie niezależnie orzekał w sprawie. W toku tego postępowania może Pan normalnych zasadach korzystać z pośrednictwa pełnomocnika profesjonalnego. Jeżeli nie stawi się Pan na wezwanie komisji, najprawdopodobniej skieruje ona wniosek do sądu na podstawie posiadanych akt - wtedy badanie odbędzie się w toku postępowania sądowego. Niestawianie się jest jednak ryzykowne - sąd może bowiem zlecić Pana obserwację, która będzie uciążliwa (art. 27 u.w.t.). Sąd dysponuje również środkami przymusowego doprowadzenia Pana na badania przez biegłego.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika