Naruszenie obowiązku meldunkowego

Pytanie:

Otrzymałem zawiadomienie z komisariatu policji, że przesłano wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie mnie za popełnienie czynu art. 147 par. 1 kodeksu wykroczeń w związku z art. 4, 5 i 15 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Mój pobyt za granicą niespodziewanie się przedłużył ponad 2 miesiące. Przed wyjazdem nie powiadomiłem biura meldunkowego o wyjeździe, bo też nie planowałem pobytu dłuższego niż 2 miesiące. Jest to więc błache wykroczenie i sądzę, że mogę listownie zapobiec wszczynaniu rozprawy sądowej w ogóle. Jak to zrobić? Zawiadomienie zawiera również pouczenie: Pokrzywdzony może do rozpoczęcia procesu sądowego albo bezpośrednio po rozpoczęciu posiedzenia, o którym mowa w art. 60 par. 1 pkt. 1-3 i 6 kpw (kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia) oświadczyć, że będzie działał obok oskarżyciela publicznego jako oskarżyciel posiłkowy (art. 26 par. 3 kpw). Proszę o wyjaśnienie przydatności takiego "pouczenia".

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niestety, nie można pisemnie "załatwić" takiej sprawy. Jednakże jej charakter i oczywista niska szkodliwość społeczna uzsadniają, by załatwić sprawę jak najszybciej. Otóż oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenia jest Policja. Faktem jest, że nie dopełnił Pan obowiązku meldunkowego wynikającego z przedłużonego pobytu za granicą. Jak Pan wyjaśnia, przedłużenie tego pobytu nie było przez Pana przewidziane ani zamierzone. Okoliczności te najlepiej przedstawić oskarżycielowi publicznemu, czyli Policji. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przewiduje dwie drogi: rozprawę albo skierowanie przez obwinionego wniosku o ukaranie bez przeprowadzenia rozprawy. Zgodnie z art. 58 par. 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (kpw), oskarżyciel publiczny może, za zgodą obwinionego, przesłuchanego uprzednio w toku czynności wyjaśniających w trybie art. 54 § 6, umieścić we wniosku o ukaranie wniosek o skazanie obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego albo odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego. W analizowanej sytuacji, w której niedopełnienie obowiązku meldunkowego jest faktem, najlepiej zgłosić się na Policję - oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia - złożyć obszerne wyjaśnienia i złożyć wniosek o skazanie obwinionego bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie mu kary lub środka karnego albo odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego. Wniosek o skazanie jest możliwy tylko wówczas, gdy w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia obwinionego oraz okoliczności popełnienia wykroczenia nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy. Jeżeli nie dokona Pan tych czynności, może Pan po wezwaniu na rozprawę lub zawiadomieniu o jej terminie wystąpić z wnioskiem o skazanie w określony sposób bez przeprowadzania rozprawy. Taki sposób postępowania naszym zdaniem byłby najwłaściwszy. Popełnienie przez Pana wykroczenia jest faktem a wszystkie okoliczności jego popełnienia - po złożeniu przez Pana odpowiednich wyjasnień, powinny być wyjasnione. Sugerujemy, by wniósł Pan o odstapienie od wymierzenia Panu kary lub środka karnego. Jest to uzasadnione charakterem Pańskiego czynu. Nalezy wówczas powołac się na art. 39 par. 1 kodeksu wykroczeń, który mówi:" W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można - biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy - zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego". Analizowany przypadek uzasadnia wniosek o odstąpienie od ukarania. Natomiast treść pouczenia odnosi sie zapewne do osoby, która poprzez Pański czyn została pokrzywdzona. Trudno doprawdy określić kogokolwiek, kto mógłby zostać pokrzywdzony poprzez niedopełnienie przez Pana obowiązku meldunkowego. Pouczenie to należy traktować jako informację o mozliwości wystąpienia w postepowaniu oskarżyciela posiłkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: