Niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego

Pytanie:

Moja żona płaci alimenty na syna swojemu byłemu mężowi, ale ma znaczne zaległości w opłatach. Były mąż pożycza pieniądze na pokrycie kosztów utrzymania niepełnoletniego syna ponieważ żona zalega z alimentami. Syn jutro kończy 18 lat i nie zamierza udzielać pełnomocnictwa swemu ojcu do reprezentacji w sądzie. Czy były mąż ma prawo zwrócić się do sądu lub komornika z prośbą o nakaz zwrotu pieniędzy (zwrotu jemu przez moją żonę), jakie pożyczył na utrzymanie niepełnoletniego syna, nawet jeśli pełnoletni już syn jest temu przeciwny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązek alimentacyjny względem dzieci spoczywa na obojgu rodziców. W przypadku rozwodu sąd orzeka również o zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej i wysokości, w jakiej każdy z małżonków ma ponosić koszty utrzymania i wychowania dziecka. Do ponoszenia takich kosztów jest zobowiązany każdy z małżonków. Jeśli w przypadku nie realizowania obowiązku alimentacyjnego przez jednego z małżonków, małżonek faktycznie świadczący może dochodzić roszczeń regresowych na podstawie art. 140 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem osoba, która dostarczyła drugiemu środków utrzymania z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełniać. Należało by wówczas wykazać, iż małżonek, który również był zobowiązany z tytułu alimentów wobec syna, dostarczył dziecku środki przekraczające jego obowiązek, a dochodzenie wykonywania obowiązku alimentacyjnego było niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Przy czym, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (III CZP 3/75) to z rodziców, które świadczyło alimenty na rzecz dziecka w zakresie przekraczającym jego obowiązek, nie traci roszczenia z art. 140 § 1 kro względem drugiego rodzica - tylko z tej przyczyny, że mogło we właściwym czasie bez nadmiernych trudności uzyskać dla dziecka od drugiego z rodziców świadczenia alimentacyjne. Roszczenie regresowe przedawnia się z upływem 3 lat. Oprócz tego jeśli jednak drugi małżonek zalega ze spłata alimentów, wówczas uprawniony z tego tytułu (gdy posiada pełną zdolność do czynności prawnych) lub jego przedstawiciel ustawowy (gdy uprawniony nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, np. jest małoletni) może wystąpić na drogę sądową z żądaniem spłaty należnych alimentów. Ponadto, niewypełnianie obowiązku alimentacyjnego stanowi przestępstwo w myśl art. 209 § 1 kodeksu karnego, ścigane na wniosek pokrzywdzonego (w tym wypadku syna). Małżonek, który jako jedyny wykonywał obowiązek alimentacyjny względem dziecka może dochodzić od drugiego małżonka.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: