e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego

Pytanie:

Czy można ukarać grzywną właściciela lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (członka wspólnoty mieszkaniowej) za "nie prowadzenie książki obiektu budowlanego wraz z protokołami okresowych przeglądów stanu technicznej sprawności elementów i instalacji oraz dokumentacji technicznej budynku mieszkalnego ... " tj. za wykroczenie z art. 61-65 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane? Mam wrażenie, że pojedynczy właściciel lokalu mieszkalnego, nie będąc właścicielem obiektu budowlanego (rozumiem, że chodzi tu o cały budynek) ani jego zarządcą nie podpada pod przepisy przytoczonych artykułów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego

8.4.2002

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym. Zgodnie zaś z art. 64 właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Ponadto zgodnie z art. 186 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2000.46.543 ze zm.) przy wykonywaniu działalności zawodowej zarządca jest zobowiązany stosować przepisy prawa i standardy zawodowe, kierować się zasadami etyki zawodowej, a czynności zarządzania wykonywać ze szczególną starannością, właściwą dla ich zawodowego charakteru. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności. Oczywistym jest, że nie można wymagać od poszczególnych właścicieli lokali, aby każdy prowadził odrębną dokumentację budynku. Obowiązek ten w przypadku wspólnoty mieszkaniowej ciąży na zarządcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego

Filip[

3.12.2009 17:5:49

Re: Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego

Świetnie. Właściciel lub zarządca. Lokatorzy wykupili wszystkie mieszkania w budynku, stopniowo ,w ciągu kilku lat. I nic. Nie wyznaczyli zarządcy, nie utworzyli wspólnoty, każdy sobie mieszka, robi przeglądy swoich instalacji, naprawia dach nad swoim mieszkaniem. Nie istnieje żadna dokumentacja dotycząca napraw budynku.Nie można się porozumieć bo chodzi o koszta. Kogo można ukarać i za co?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ