Obowiązek urzędnika "bycia uprzejmym"

Pytanie:

Jakie normy (akty prawne) regulują "postawę" urzędnika państwowego wzlędem petenta. Jak dociekać właściwego traktowania przez urzędnika w wypadku dopuszczania się przezeń mało jaskrawych nadużyć, lecz w efekcie prowadzących do niedoinfomowaia, straty nerwów i czasu ? Takich choćby jak: lekceważący stosunek, nieeleganckie zachowanie się, zdawkowe, niepełne odpowiedzi na zadane pytania czy nawet utrudnianie dostępu do przełożonego, odmowa ujawnienia personaliów.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki urzędników państwowych jest ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Zgodnie z tą regulacją urzędnik państwowy jest obowiązany chronić interesy państwa oraz prawa i słuszne interesy obywateli. Urzędnik państwowy obowiązany jest w szczególności: 1) przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, 2) strzec autorytetu Rzeczypospolitej Polskiej oraz dążyć do pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, 3) racjonalnie gospodarować środkami publicznymi, 4) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania, 5) dochowywać tajemnicy państwowej i służbowej, 6) rozwijać własną wiedzę zawodową, 7) godnie zachowywać się w pracy oraz poza nią. Urzędnicy państwowi mianowani ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązków pracownika. Karę porządkową za przewinienie mniejszej wagi stanowi upomnienie. Karami dyscyplinarnymi są: 1) nagana, 2) nagana z ostrzeżeniem, 3) nagana z pozbawieniem możliwości awansowania przez okres do dwóch lat do wyższej grupy wynagrodzenia lub na wyższe stanowisko, 4) przeniesienie na niższe stanowisko, 5) wydalenie z pracy w urzędzie. Ponadto zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: