Okres przedawnienia roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami

Pytanie:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamawiający zlecił wykonanie robót wykończeniowych budynku mieszkalno-użytkowego, w tym również montaż instalacji elektrycznej wraz z montażem gniazd. Roboty zostały wykonane. Wykonawca doręczył zamawiającemu faktury VAT, za które zamawiający nie zapłacił.Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z opisy wynika, ze doszło do zawarcia umowy o roboty budowlane. Przepisy kodeksu cywilnego ni definiują pojęcia robót budowlanych a w braku innych odesłań, należy odwołać się do definicji zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt 7 tego aktu prawnego jeżeli mowa o robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Mając powyższe na uwadze, oraz brak szczególnej regulacji co do przedawnienia roszczeń z przepisów kodeksu cywilnego odnośnie umowy o roboty budowlane, zastosowanie znajdzie art. 118 k.c. (por. też uchwała SN (7) z 11.1.2002 r., III CZP 63/01, OSNC Nr 9/ 2002, poz. 106), zgodnie z którym:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.8.2018

  Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

  Chcąc dochodzić naszych roszczeń zawsze musimy pamiętać o terminach przedawnienia. Jest to istotne, albowiem upływ terminu przedawnienia, może spowodować wyłączenie możliwości dochodzenia przed (...)

 • 9.8.2016

  Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu (...)

 • 14.7.2018

  Szybsze przedawnianie roszczeń

  Nowelizacja skróciła podstawowe terminy przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat, przy czym pozostawiła bez zmiany termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz dla roszczeń związanych (...)

 • 19.11.2017

  Zgłoszenie wypadku przerywa bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie

  Sąd Najwyższy w dniu 6 października br. rozstrzygnął ważną dla osób poszkodowanych sprawę dotyczącą terminów przedawnienia roszczeń o odszkodowanie.

 • 21.9.2016

  Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

  Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (...)