Opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 r.

Pytanie:

Dłużnik wystawił weksel in blanco w miesiącu wrześniu 2006 roku z deklaracją wekslową do kwoty 150.000 zł z opłatą skarbową 0,40 zł, jako zabezpieczenie transakcji. W 2007 roku. W 2007 roku weksel będzie wypełniony na kwotę 70.000 zł. Uiszczona na blankiecie weksla opłata 0,40 zł nie jest odpowiednia do kwoty, jaka będzie wpisana w wekslu in blanco przy jego wypełnieniu. Czy opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 roku, a wypełnionego w 2007 roku powinna być uzupełniona do odpowiedniej dla kwoty weksla i w jaki sposób - czy doliczyć tę opłatę skarbową do kwoty weksla, skoro już nie ma opłaty skarbowej od weksli w ogóle?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami przejściowymi, obecnie obowiązującej ustawy o opłacie skarbowej, jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzono dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, przed dniem wejścia w życie ustawy, to stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jak widać z powyższego, przepisy te w ogóle nie regulują kwestii opłat za weksle; w stosunku do weksli nowa ustawa, jak Państwo wiedzą, nie przewiduje obowiązku uiszczania opłaty skarbowej.

Zgodnie z poprzednio obowiązującą ustawą z dnia 9 września 2000 r., weksle podlegały opłacie i były na gruncie tych przepisów określone jako dokumenty, obok dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela oraz stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstawał w przypadku dokumentów z chwilą wystawienia (sporządzenia) dokumentu. W przypadku weksli opłatę należało uiścić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty. 

Naszym zdaniem należy w tym przypadku pominąć występujące na gruncie prawa wekslowego spory dotyczące weksla in blanco i stwierdzić, że jako dokument zostaje on wystawiony (sporządzony) z chwilą umieszczenia podpisu przez wystawcę. Z drugiej strony ustawodawca w przepisach przejściowych nowej ustawy nie przewidział zastosowania przepisów dotychczasowych do weksli. Jednakże, zgodnie z załącznikiem do ustawy, opłata skarbowa od weksla niewymieniającego sumy wekslowej od każdych pełnych lub rozpoczętych 100 zł kwoty wynosiła 10 gr, a w wypadku, gdy kwoty zobowiązania zabezpieczonego wekslem nie da się ustalić wynosiła 15 zł. W opisanej sytuacji należało więc uiścić opłatę w wysokości 15 zł, a więc mamy do czynienia ze zwłoką w zapłacie opłaty skarbowej. Takie samo stanowisko zostało wyrażone w postanowieniu sprawie interpretacji prawa podatkowego z 13 marca 2006 r., sygn. FN.I.3102-55/06, wydanego przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn Koźle: 

(...)Stan faktyczny sprawy przedstawionej przez stronę przedstawia się następująco.

Jako zabezpieczenie płatności wynikających z Umowy Wieloletniej Nr ............ z dnia ......... ................ złożyły do dyspozycji ................... weksel in blanco, który ................. ma prawo wypełnić w każdym czasie w wypadku niedotrzymania umownych terminów płatności na sumę odpowiadającą zadłużeniu ....................... z tytułu zakupionego propylenu oraz ortoksylenu do kwoty 10.000,00zł (słownie: dziesięć milionów złotych) powiększonemu o naliczone odsetki......................... ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania oraz uzupełnić go brakującymi elementami w tym klauzulą ?bez protestu?, zawiadamiając o tym ................... listem poleconym pod wskazany adres. List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności weksla. Jako miejsce płatności weksla wskazano ING Bank Śląski S.A. ......................... nr konta ..................................... Jednocześnie .................... zobowiązało się do informowania ................. o każdorazowej zmianie nazwy (firmy) lub siedziby (adresu) z tym skutkiem, że list ................... skierowany według ostatnich znanych danych adresowych będzie uważany za skutecznie doręczony z dniem pierwszego awiza pocztowego lub adnotacji poczty "adresat nieznany".

Stanowisko organu podatkowego:

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.), opłacie tej podlegają weksle, w tym weksle in blanco.

Zgodnie z przepisami określającymi stawki opłaty skarbowej od weksla, wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od wysokości zobowiązania zabezpieczonego wekslem. W przypadku weksla in blanco może on zabezpieczać zarówno spłatę zobowiązania, którego wielkość jest znana w chwili jego wystawienia i wówczas opłata skarbowa wynosi 10 gr od pełnych lub rozpoczętych 100 zł kwoty zobowiązania pieniężnego zabezpieczonego wekslem, a w przypadku gdy kwoty zobowiązania zabezpieczonego wekslem nie da się ustalić - stawka opłaty skarbowej wynosi 15 zł. Jeżeli zatem z załączonej do weksla in blanco deklaracji wekslowej wynika wielkość zobowiązania zabezpieczonego wekslem - opłatę skarbową oblicza się według stawki 10 gr od pełnych lub rozpoczętych 100 zł kwoty zobowiązania pieniężnego, zabezpieczonego tym wekslem w chwili jego wystawienia.

Termin zapłaty opłaty skarbowej wynosi 14 dni od dnia wystawienia weksla (moment złożenia podpisu na wekslu przez wystawcę). Zapłata może być dokonana przez użycie urzędowego blankietu wekslowego o odpowiednim nominale, przez doklejenie znaków do 5 zł, a także gotówką lub bezgotówkowo na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta), gdy wysokość należnej opłaty skarbowej jest wyższa niż 5 zł. W przypadku dokonania zapłaty lub dopłaty opłaty skarbowej gotówką, organ podatkowy potwierdza zapłatę na odwrocie weksla.

Późniejsze okoliczności wpływające na wysokość zobowiązania, np. wypełnienie weksla na kwotę niższą czy wyższą, nie mają znaczenia dla opłaty skarbowej należnej od weksli, wysokość tej opłaty określa się bowiem na dzień wystawienia weksla ostatecznie, a zatem nie powstaje obowiązek jej uzupełnienia w związku z wpisaniem sumy wekslowej na wekslu in blanco. Obowiązek ten nie powstaje także w przypadku, gdy kwoty zobowiązania zabezpieczonego wekslem in blanco nie da się ustalić w chwili jego wystawienia, a wystawca weksla dokonał zapłaty tej opłaty w wysokości 15 zł. Późniejsze wypełnienie tego weksla na określoną kwotę (sumę wekslową), wskutek ustalenia wielkości zobowiązania, nie rodzi obowiązku uzupełnienia opłaty skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od weksla powstaje z chwilą wystawienia (sporządzenia) dokumentu i ciąży na wystawcy tego dokumentu.

Reasumując należy stwierdzić, iż w przypadku gdy kwoty zobowiązania zabezpieczonego wekslem nie da się ustalić - stawka opłaty skarbowej wynosi 15 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się obecnie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: