Opłaty skarbowe

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Ustawa o opłacie skarbowej nakłada opłatę od pełnomocnictwa. Zobowiązanymi są mocodawca i pełnomocnik - solidarnie. Czy stroną mogą między sobą ustalić kto ma zapłacić? Czy w razie gdyby (...)

Pełnomocnictwo bez dowodu opłaty

Pełnomocnictwo bez dowodu opłaty

Od czasu do czasu wykonuję w urzędach czynności działając z upoważnienia klienta (sprawa dotyczy adnotacji urzędowych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). Żeby ominąć kolejki w kasach opłatę (...)

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Została uiszczona opłata skarbowa od pełnomocnictwa, które obejmuje m.in. występowanie do Urzędu Skarbowego o wydawanie zaświadczeń o uregulowaniu zobowiązań wobec budżetu Państwa. Obecnie (...)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa notarialnego

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa notarialnego

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, gdzie firma ustanawia pełnomocnika do zarządzania i sprzedaży nieruchomości. Czy każde pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego jest zwolnione z opłaty (...)

Umowa o przechowanie i depozyt nieprawidłowy

Umowa o przechowanie i depozyt nieprawidłowy

Prowadzę działalność lombardową, stosuję umowę mieszaną (umowa pożyczki lombardowej wraz z umową o przechowaniu rzeczy). Czy prowadząc lombard i stosując umowę mieszaną (umowa pożyczki lombardowej (...)

Umorzenie egzekucji komorniczej

Umorzenie egzekucji komorniczej

Dłużnik chce nam wpłacić zaległe pieniądze, sprawa jest u komornika. Na korzyść dłużnika po podpisaniu ugody chcemy umorzyć postępowanie komornicze. Ile czasu ma komornik na umorzenie postępowania (...)

Opłata skrabowa

Opłata skrabowa

Został złożony wniosek o warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych z jednoczesnym wydzieleniem z terenu inwestycyjnego zaznaczonego na mapie, 4 działek budowlanych. (...)

Opłata skarbowa od weksla

Opłata skarbowa od weksla

Otrzymałem weksel własny niezupełny z wpisaną maksymalną sumą wekslową, do wysokości której mogę wpisać kwotę do zapłaty, zgodnie z postanowieniami deklaracji wekslowej. Jakie obowiązki podatkowe (...)

Wystawiony weksel a Urząd Skarbowy

Wystawiony weksel a Urząd Skarbowy

Prowadzę firmę. Planuję w zamian za przekazanie mi gotówki przez mojego ojca, która zostanie przeznaczona na zakup towaru, wystawić mu weksel. Gotówka zostanie przekazana z reki do reki (nie będzie (...)

Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Ponosząc opłatę skarbową pracownik firmy uiszcza ją często w urzędzie miasta. W urzędzie skarbowym czy innym urzędzie zostawia oryginał dowodu uiszczenia opłaty, a sobie robi ksero. Czy ksero (...)

Opłata od pełnomocnictwa wciągniętego do protokołu

Opłata od pełnomocnictwa wciągniętego do protokołu

Chcę udzielić osobie X pełnomocnictwa ustnie do protokołu w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. Czy w takim wypadku muszę uiścić opłatę skarbową?

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Dyrektor firmy w ramach zwykłego zarządu załatwia wszystkie sprawy w urzędach działając na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego u notariusza. (...)

Opłata skarbowa po 1 stycznia 2007

Opłata skarbowa po 1 stycznia 2007

Od 1 stycznia 2007 nie obowiązują już znaki opłaty skarbowej. Jak zatem udokumentować dokonanie wniesienia opłaty skarbowej dla celów księgowych, skoro oryginał poniesienia jej musi zostać pozostawiony (...)

Weksel a PCC

Weksel a PCC

Jedna ze stron chce od drugiej pożyczyć pieniądze. Zamiast spisywać umowę pożyczki jedna ze stron wystawia drugiej weksel zupełny i odbiera gotówkę. Jeszcze niedawno opłata skarbowa od weksla (...)

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia

Od 2000 roku prowadzimy działalność gospodarczą z zakresu gospodarki odpadami. Dla jej prowadzenia w 2002 r., na mocy przepisów ustawy o odpadach, w odpowiedzi na złożony wniosek otrzymaliśmy zezwolenie (...)

Opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 r.

Opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 r.

Dłużnik wystawił weksel in blanco w miesiącu wrześniu 2006 roku z deklaracją wekslową do kwoty 150.000 zł z opłatą skarbową 0,40 zł, jako zabezpieczenie transakcji. W 2007 roku. W 2007 roku (...)

Zwrot opłaty skarbowej a decyzja odmowna

Zwrot opłaty skarbowej a decyzja odmowna

Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domku rekreacji indywidualnej. Burmistrz stosowną decyzją odmówił ustalenia warunków (...)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w przetargu

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w przetargu

Składam pełnomocnictwo w ofercie w postępowaniu przetargowym w SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Czy nowe przepisy zobowiązują mnie do opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa? Jeśli podlega opłacie, (...)

Blankiet urzędowy i opłata od weksla od 1.1.2007r.

Blankiet urzędowy i opłata od weksla od 1.1.2007r.

Pismem z dnia 02 stycznia 2007 r. kontrahent żąda zabezpieczenia umowy dostawy wekslami in blanco z deklaracjami wekslowymi, dodając odnośnie weksli, że powinny być \"właściwie opłacone blankiety (...)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Często posługuję się pełnomocnictwami udzielanymi mi przez moich klientów. Do tej pory dla ważności pełnomocnictwa ogólnego konieczne było naklejenie na nim znaczka opłaty skarbowej za 15 zł. (...)

Czynności związane z opłaceniem pełnomocnictwa

Czynności związane z opłaceniem pełnomocnictwa

Jesteśmy firmą działającą z innym kontrahentem na zasadzie konsorcjum i jako konsorcjum startujemy w przetargach. Jeden podmiot zawsze udzielał drugiemu pełnomocnictwa całkowitego do reprezentowania (...)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Nasza firma zawarła umowę na obsługę prawną z adwokatem. Adwokat wraz z umową otrzymał pełnomocnictwo ogólne do występowania przed wszelkimi sądami i urzędami. Czy w sytuacji, gdy ten adwokat (...)

Opłata skarbowa od czynności urzędowych

Opłata skarbowa od czynności urzędowych

W chwili złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pobierana jest w określonych przypadkach opłata skarbowa. Strona po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy wnosi (...)

Zgłoszenie pełnomocnictwa do urzędu skarbowego

Zgłoszenie pełnomocnictwa do urzędu skarbowego

W działalności gospodarczej, która prowadzę chciałabym udzielić pełnomocnictwa memu znajomemu do podpisywania umów i zaciągania zobowiązań. Znaczki opłaty skarbowej są ogólnie dostępne i (...)

Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

Pani X otrzymała nakaz podatkowy na rok 2006. Z uwagi na bardzo trudną sytuację rodzinną i finansową nie była w stanie zapłacić I raty podatku od nieruchomości w kwocie 172 złote. Zwróciła (...)

Opłata skarbowa od rejestracji dla celów VAT

Opłata skarbowa od rejestracji dla celów VAT

Gdzie należy dokonać opłaty 152 zł (rejestracyjna VAT), jeżeli miejsce zamieszkania a siedziba firmy to dwa różne urzędy skarbowe? Przy czym, jeżeli zakres działalności - to siedziba firmy i (...)

Opłata za ksero pełnomocnictwa

Opłata za ksero pełnomocnictwa

Mam opłacone i pełnomocnictwo za pomocą znaczków skarbowych w wysokości 15 zł za pomocą znaczków skarbowych do reprezentowania córki w Sądzie Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich. Do akt (...)

Opłata skarbowa od weksla

Opłata skarbowa od weksla

Gdzie należy uzupełnić opłatę skarbową na wekslu i w jakim terminie - jeśli pożyczkobiorca jest z Wrocławia, a pożyczkodawca z Warszawy? Czy można to zrobić znakiem opłaty skarbowej - jeśli (...)

Opłata za pełnomocnictwo

Opłata za pełnomocnictwo

Czy pełnomocnictwo udzielone ojcu przez syna i dołączone do pozwu podlega opłacie skarbowej? Jeśli tak w jakiej wysokości?

Sposób uiszczenia opłaty skarbowej

Sposób uiszczenia opłaty skarbowej

Chciałbym wystąpić do Urzędu Gminy o jeden egzemplarz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Za taką "usługę" zapłacić muszę 16 zł. poprzez (...)

Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania

Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania

Złożyłem wniosek o wydanie mi zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W odpowiedzi poinformowano mnie, iż wniosek ten nie (...)

Zwolnienie z opłaty skarbowej

Zwolnienie z opłaty skarbowej

NSA w uchwale z 6 maja 2003 r. stwierdził, iż opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest opłatą o charakterze publicznoprawnym, o której mowa w art. 3 ustawy o opłacie (...)

Zasady pobierania opłat skarbowych przez gminę

Zasady pobierania opłat skarbowych przez gminę

Czy Gmina za wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości ma prawo pobierać oprócz opłaty skarbowej również opłatę za wydanie tegoż zawiadomienia? Jeżeli tak to na jakiej (...)

Opłata skarbowa od umowy pożyczki

Opłata skarbowa od umowy pożyczki

W listopadzie 1999 r. otrzymałem pożyczkę od osoby fizycznej zabezpieczoną wekslami oraz deklaracją wekslową. Czy od tej transakcji powinienem dokonac opłaty skarbowej od umowy pożyczki.

Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa

Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa

Jako projektant posiadam pełnomocnictwo od zakładu energetycznego do załatwiania czynności administaracyjnych. Znaczki skarbowe opłaty w kwocie 15zł są naklejone na dokumencie pełnomocnictwa. W (...)

Zwolnienie z opłat fundacji

Zwolnienie z opłat fundacji

Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Handel rzeczami używanymi

15.3.2018 przez: MarekZegarek23

odsprzedaż produktów - kasa fiskalna

8.4.2016 przez: wojcio1991

Sprzedaż auta po 3 miesiącach od nabycia.

18.3.2015 przez: rawkus1312