Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

Pytanie:

Pani X otrzymała nakaz podatkowy na rok 2006. Z uwagi na bardzo trudną sytuację rodzinną i finansową nie była w stanie zapłacić I raty podatku od nieruchomości w kwocie 172 złote. Zwróciła się z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy o umorzenie i raty podatku - załączyła wszystkie posiadane dokumenty (zaświadczenia o dochodach, kserokopie rachunków i wydatków na leki i leczenie). Otrzymała odpowiedź negatywną. Wójt nie widzi podstaw do umorzenia należności podatkowych. Pani X w ustawowym terminie 14 dni odwołała się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, bowiem decyzja zawierała dużo błędów merytorycznych; ponadto Pani X nie zgadza się z rozstrzygnięciem Wójta. W kilka dni później otrzymała postanowienie Wójta Gminy o przekazaniu całej dokumentacji do kolegium odwoławczego, otrzymała również wezwanie do natychmiastowej zapłaty należnego podatku od nieruchomości za I kwartał w kwocie 172 złote wraz z kosztami upomnienia w kwocie 8 złotych. Wójt grozi, iż niedokonanie wpłaty w ciągu 7 dni spowoduje ściągnięcie należności przez komornika. Nadmieniam, iż Pani X dwukrotnie zmuszona była do wnoszenia opłaty skarbowej w kwocie po 5 złotych, nie zapłacenie tej opłaty groziło w pierwszym przypadku nie przyjęciem wniosku o umorzenie, w drugim przypadku groziło nie przyjęciem sprawy do odwołania. Czy Wójt Gminy może żądać wniesienia dwukrotnie opłaty skarbowej w jednej sprawie oraz wzywać stronę do natychmiastowej zapłaty, gdy sprawa należności podatkowych jeszcze nie jest rozstrzygnięta? Czy w ww. opisywanej sytuacji może grozić stronie "komornikiem"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Decyzje o zastosowaniu przywilejów, takich jak: rozłożenie podatku na raty, odroczenie terminu płatności podatku czy umorzenie w całości lub części podatku z odsetkami za zwłokę, należą do sfery uznania administracyjnego. Organy podatkowe mogą więc, ale nie muszą uwzględnić wniosek, nawet gdyby były spełnione wszystkie warunki ku temu.

Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje w zasadzie jej wykonania. Decyzja organu podatkowego I instancji jest więc wykonalna i obowiązek wypływający z tej decyzji jest wymagalny. Podatnik może jednak starać się o wstrzymanie jej wykonania. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji może być złożony nawet przed wniesieniem odwołania. Wstrzymanie wykonania decyzji nie ma wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę.

Jednym słowem, pomimo zaskarżenia decyzji, rata powinna być wpłacona, a zatem organ może domagać się jej zapłaty.

Natomiast opłata 5 zł jest uiszczana od podania w sprawie administracyjnej. Opłacie skarbowej podlegają bowiem w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej żądania, wnioski, odwołania, zażalenia i załączniki do podań. Strona w opisywanej sprawie złożyła dwa podania, a zatem zostały pobrane dwie opłaty. Jednakże strona, która udokumentowałaby ubóstwo przed organem mającym rozpatrzeć pytanie, zgodnie z art. 2. ust. 1 pkt. 6 ustawy o opłacie skarbowej, nie musiałaby płacić takiej opłaty.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: