Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Pytanie:

Zamierzam zamieszkać na stałe w Polsce i pracować w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich linii lotniczych jako stewardesa na 3/4 etatu. Moja pensja będzie wypłacana w funtach brytyjskich i składa sie na nią 50% pensja podstawowa, 50% diety i inne wydatki. Czy podlegam opodatkowaniu od zarobku w przypadku, jeśli jestem obywatelem Polski zamieszkałym w Polsce i pracującym za granicą? Czy podlegam opodatkowaniu od zarobku w przypadku jeśli jestem obywatelem Wielkiej Brytanii zamieszkałym w Polsce i pracującym za granicą? Jaka jest wielkość podatku przy zarobku ok. 6000 zł. miesięcznie? Czy pracownikom linii lotniczych przysługują ulgi podatkowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoby fizyczne (nie tylko obywatele), których miejscem zamieszkania jest terytorium Polski, podlegają w naszym kraju obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na kraj, w którym uzyskały przychody. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy, który został określony w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nałożenie przez ustawodawcę takiego obowiązku oznacza, że każdy podatnik mający w Polsce miejsce zamieszkania zobowiązany jest uwzględnić w rozliczeniu podatkowym zarówno przychody uzyskane w kraju, jak i za granicą. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają dochody zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. Tak jednak nie jest do końca o czym niżej.

Przepisy prawa podatkowego nie definiują określenia "miejsce zamieszkania", aby wyjaśnić jego znaczenie należy posłużyć się definicją zawartą w art. 25 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tą definicją miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy dotyczące nieograniczonego obowiązku podatkowego (art. 3 ust. 1) stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. W przypadku dochodów z pracy znajdują zastosowanie dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

  • wyłączenie z progresją,

  • odliczenie proporcjonalne (Wielka Brytania).

Metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą (zwana inaczej metodą zaliczenia, potrącenia lub kredytu podatkowego) polega na tym, że w Polsce podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu od podatku obliczonego od łącznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym, ale tylko do wysokości podatku przypadającego na dochód uzyskany za granicą. Pani jednak nie osiąga dochodów w Polsce.

Taką właśnie umowa została zawarta z Wielka Brytanią. W art. 15 owej umowy czytamy, że w odniesieniu do Pani sytuacji wynagrodzenia za pracę, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Polsce) osiąga z pracy najemnej, mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie (Anglia).

Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. Bez względu na powyższe postanowienia wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie [Polska] osiąga z pracy najemnej wykonywanej na terenie drugiego Umawiającego się Państwa [Anglia], mogą być opodatkowane tylko w pierwszym Państwie [Polska], jeżeli:

  1. odbiorca przebywa w drugim Państwie łącznie nie dłużej niż 183 dni podczas danego roku podatkowego i

  2. wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma w tym drugim Państwie miejsca zamieszkania lub siedziby, i [Tylko firma z siedzibą w Anglii]

  3. wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie. [Firma z Anglii nie może mieć oddziału w Polsce].

Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu wynagrodzenia z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, samolotu, pojazdu szynowego lub drogowego w komunikacji międzynarodowej mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Właśnie do Pani sytuacji będzie miało zastosowanie to uregulowanie. Zatem Pani dochody będą opodatkowane tylko w Anglii mimo posiadania bądź polskiego bądź brytyjskiego obywatelstwa i zamieszkiwania w Polsce.

Podatnicy, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce i w 2004 r. osiągnęli dochody w kraju i za granicą, mają obowiązek złożyć zeznanie roczne, wykazując w nim wszystkie swoje dochody (krajowe i zagraniczne).

Natomiast w przypadku podatników osiągających dochody tylko za granicą, obowiązek złożenia zeznania rocznego zależy od przyjętej w umowie metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.

W sytuacji gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nakazuje stosować metodę odliczenia podatku, dochód uzyskany za granicą podlega zsumowaniu z dochodem uzyskanym w kraju, a podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu od podatku należnego w Polsce od całości dochodów. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje metodę odliczenia podatku, a zagraniczne dochody przewyższają dochody zwolnione z opodatkowania (o dochodach zwolnionych z opodatkowania piszemy w dalszej część artykułu), to zawsze istnieje obowiązek złożenia zeznanie rocznego, nawet w przypadku gdy są to jedyne dochody podatnika. Dochody uzyskane za granicą rozlicza się na formularzu PIT-36.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku pozostaje część dochodów osób, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących tam dochody ze stosunku pracy - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym wykonywana była praca. Od dnia 1 stycznia 2004 r. zwolnienie ma zastosowanie tylko do dochodów, które nie przekraczają rocznie równowartości trzydziestu diet. W związku z tym powszechnie przyjmuje się, że od dochodu uzyskanego za granicą wyrażonego w walucie obcej należy odliczyć, przed przeliczeniem na złote, wartość diet wyrażoną w tej samej walucie (w niektórych przypadkach konieczne będzie jednak stosowne przeliczenie, aby doprowadzić do wspólnej waluty równowartość diet i osiągnięte przychody).

Jeżeli w 2004 r. podatnik za granicą zarobił nie więcej niż 960 GBP (32 GBP x 30) w Wielkiej Brytanii, nie powinien tych dochodów uwzględniać w swoim zeznaniu rocznym.

Osobom, które uzyskują przychody ze stosunku pracy (oraz stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) przysługują koszty uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 ustawy. Co ważne, ustawodawca w tym przepisie nie wyłącza przychodów uzyskanych z pracy za granicą. W związku z tym podatnik uzyskujący przychody z tego źródła, ale położonego za granicą, nie jest pozbawiony prawa do pomniejszenia tych przychodów o koszty uzyskania przychodów.

Dochód z pracy za granicą (pomniejszony o dochód w wysokości stanowiącej równowartość 30 diet) może być pomniejszony o kwoty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy, np. z tytułu dokonanych darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne.

Ponadto, dochód można zmniejszyć o składki określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. zapłacone w Polsce. Trzeba jednak pamiętać, że nie można dochodu pomniejszyć o składki zapłacone na podstawie przepisów obowiązujących za granicą.

Zatem może Pani skorzystać z powyższych ulg podatkowych. Z uwagi na fakt, że nie posiadamy dostatecznej ilości danych nie jesteśmy w stanie dokładnie ustalić należności podatkowej w Polsce. Podajemy poniżej przykład obrazujący sposób obliczania podatku. Przykład

Podatnik w 2004 r. uzyskał następujące dochody:

  • w Polsce 30.000,00 zł,

  • w Holandii 80.000,00 zł.

Suma dochodów wyniosła 110.000,00 zł.

Przyjmijmy, że w Holandii zapłacił podatek w wysokości 25.000,00 zł.

Podatek od sumy dochodów osiąganych przez podatnika obliczony według skali podatkowej wynosi 31.992,48 zł, tj. 17.611,68 zł + 40% od kwoty 35.952,00 zł (110.000,00 zł - 74.048,00 zł).

Na dochód uzyskany za granicą przypada proporcjonalnie  

31.992,48 zł

-

110.000,00 zł

x

-

80.000,00 zł

31.992,48 zł x 80.000,00 zł

x= 

 

  =23.267,26  zł.

110.000,00 zł

Kwota podatku przypadająca na dochód uzyskany za granicą jest niższa niż podatek tam zapłacony, zatem podatek zapłacony w Holandii nie może być w całości zaliczony na poczet podatku dochodowego należnego w Polsce, lecz tylko do wysokości podatku przypadającego na dochód uzyskany za granicą, tj. w kwocie 23.267,26 zł.

Podatnik w Polsce zapłaci podatek w wysokości (po zaokrągleniu) 8.725,20 zł (31.992,48 zł - 23.267,26 zł).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: