Organ właściwy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

Pytanie:

Z dniem 01.09.2006 r. obowiązek wypłat świadczeń rodzinnych i dodatków do nich przejmują gminy. Nasz pracownik pobiera w naszym zakładzie zasiłek pielęgnacyjny na siebie (umiarkowany stopień niepełnosprawności powstały przed 18-tym rokiem życia). Kto będzie miał obowiązek wypłaty samego zasiłku pielęgnacyjnego po 01.09.2006? Zakłady, czy gminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych przewidzianych przez ustawę o świadczeniach rodzinnych. Zasiłek pielęgnacyjny jest rodzajem świadczenia rodzinnego.
Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy, w okresie od dnia 1 września 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. świadczenia rodzinne przyznają i wypłacają:  
1) zasiłek rodzinny, o którym mowa w art. 6, oraz dodatki, o których mowa w art. 9-15, a także zasiłki pielęgnacyjne i świadczenie pielęgnacyjne - organ właściwy
2) zasiłek rodzinny, o którym mowa w art. 6, oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, 13 i 14, a także zasiłki pielęgnacyjne, pracodawcy zatrudniający w dniu 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracowników - swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.
Zatem, od okresu zasiłkowego przypadającego od 1 września 2006 r.,  świadczenia rodzinne (w tym także zasiłek pielęgnacyjny) przysługujące wszystkim uprawnionym będą wypłacane przez organ właściwy, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby  otrzymującej świadczenie rodzinne. Pracodawca powinien  poinformować  świadczeniobiorcę o zmianie płatnika świadczeń rodzinnych i wskazać jej, że wniosek powinna złożyć do właściwego organu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

jurek

11.12.2013 19:25:9

Re: Organ właściwy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

jesli mam rente ztytulu czesciowej niezdolnosci do pracy i umiarkowany stopien niepelnosprawnosci cznalezy mi sie zasilek pielegnacyjny


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: