Ubezpieczenia społeczne: Zasiłki - Porady prawne

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe przedmioty, biżuterię (...)

Umorzenie zaległości z tytułu nienależnego świadczenia z ZUS

Czy możliwe jest umorzenie zaległości z tytułu pobranego nienależnego świadczenia z ZUS?

Koszty pogrzebu liczone do zasiłku pogrzebowego

Czy dla uzyskania zasiłku pogrzebowego wystarczające jest poniesienie kosztów bezpośrednio związanych z pogrzebem, np. zakupu trumny i nagrobku?

Świadczenie pielęgnacyjne a obowiązek alimentacyjny

Czy o świadczenie pielęgnacyjne mogą starać się jedynie te osoby, które są zobowiązane do alimentacji osoby wymagającej opieki?

Świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek pielęgnacyjny

Jaka jest różnica między świadczeniem a zasiłkiem pielęgnacyjnym

Wspólne gospodarstwo domowe

Co oznacza prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego?

Zajęcie świadczeń rodzinnych przez komornika

Czy przysługujący mi zasiłek rodzinny może zostać zajęty przez komornika?

Wypłata świadczeń rodzinnych z datą wsteczną

Czy jest możliwa wypłata świadczeń rodzinnych wstecz, jakie jest stanowisko sądów w tej kwestii?

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Jakie są świadczenia rodzinne w polskim prawie, kto może złożyć wniosek o ich wypłatę?

Świadczenia pośmiertne dla emerytowanego oficera

Witam, umarł mój wujek, który był emerytowanym zawodowym wojskowym oficerem w stopniu podpułkownika, jestem jego jedyną spadkobierczynią, poniosłam wszystkie koszty zawiązane z pogrzebem, podobno (...)

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Od kwietnia 2006 r., mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym na stałe wydane przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności (uległam wypadkowi samochodowemu). (...)

Zasiłek dla bezrobotnych dla wspólnika spółki

Jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna i pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Zamierzam niebawem wraz ze znajomym utworzyć Spółkę z o.o., w której osobiście nie będę pełnił żadnych funkcji. (...)

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, zostałam z tego tytułu zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak odmówiono mi zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego córki jako (...)

Dodatek mieszkaniowy

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10-12-2009r. Nr I OPS 8/09 do dochodów przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego. Natomiast zgodnie (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika