Zasiłki

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe przedmioty, biżuterię (...)

ZUS cofnął mi zasiłek chorobowy.

ZUS cofnął mi zasiłek chorobowy.

Mam duży problem z ZUS-em. Została mi cofnięty zasiłek chorobowy za niewstawienie się na badania kontrolne w ZUS-ie. Problem polega na tym że nie dotarło do mnie zawiadomienie o wstawienie się. (...)

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Właśnie jestem w piątym miesiącu ciąży, od niecałego roku czasu prowadzę własny biznes (jednoosobowa działalność gospodarcza). Chciałabym po porodzie uzyskać jak najwyższy zasiłek macierzyński. (...)

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Właśnie jestem w piątym miesiącu ciąży, od niecałego roku czasu prowadzę własny biznes (jednoosobowa działalność gospodarcza). Chciałabym po porodzie uzyskać jak najwyższy zasiłek macierzyński. (...)

Umorzenie zaległości z tytułu nienależnego świadczenia z ZUS

Umorzenie zaległości z tytułu nienależnego świadczenia z ZUS

Czy możliwe jest umorzenie zaległości z tytułu pobranego nienależnego świadczenia z ZUS?

Podstawa wymiaru zasiłku cohorobwego

Podstawa wymiaru zasiłku cohorobwego

Kiedy można nie ustalać nowej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy

Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek chorobowy w związku z wypadkiem przy pracy?

Kiedy bezrobotnemu odmawia się zasiłku dla bezrobotnych?

Kiedy bezrobotnemu odmawia się zasiłku dla bezrobotnych?

Kiedy bezrobotnemu odmawia się zasiłku dla bezrobotnych?

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne

Mam przepracowane jako kobieta 36 lat składkowych. Do stycznia 2012 r. w ostatnich 18 latach prowadziłam działalność gospodarczą - sklep spożywczy. Sklep musiałam zlikwidować z przyczyn ekonomicznych. (...)

Renta szkoleniowa

Renta szkoleniowa

Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową?

Zasiłek wyrównawczy z powodu wypadku przy pracy

Zasiłek wyrównawczy z powodu wypadku przy pracy

Na jakich zasadach można uzyskać zasiłek wyrównawczy?

Zatrudnienie pracownika i wspolne gosp.

Zatrudnienie pracownika i wspolne gosp.

Prowadzę działalność gospodarczą chciałbym zatrudnić pracownika, aktualnie nie spokrewnionego ze mną w żaden sposób, mieszkam i prowadzę działalność pod tym samym adresem co zatrudniany pracownik. (...)

Koszty pogrzebu liczone do zasiłku pogrzebowego

Koszty pogrzebu liczone do zasiłku pogrzebowego

Czy dla uzyskania zasiłku pogrzebowego wystarczające jest poniesienie kosztów bezpośrednio związanych z pogrzebem, np. zakupu trumny i nagrobku?

Przesłanki uzyskania zasiłku emerytalnego

Przesłanki uzyskania zasiłku emerytalnego

Jakich warunków należy dopełnić, aby uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Zbieg roszczeń przy zasiłku pogrzebowym

Zbieg roszczeń przy zasiłku pogrzebowym

Jakiej wysokości zasiłek pogrzebowy przysługuje, jeżeli należy się on po jednym zmarłym ale z kilku podstawa prawnych?

Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

Do 31.01.2012 pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od dnia 6 lutego br. podjął pracę u innego pracodawcy również na umowę o pracę, jednak rozwiązał tą umowę za porozumieniem (...)

Przesłanki nabycia świadczenia przedemerytalnego

Przesłanki nabycia świadczenia przedemerytalnego

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby uzyskać świadczenie przedemerytalne?

Przesłanki przedmiotowe świadczenia pielęgnacyjnego

Przesłanki przedmiotowe świadczenia pielęgnacyjnego

Czy dla uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego konieczny jest ścisły związek między ustaniem zatrudnia, a opieką nad niepełnosprawnym, czy też wystarczy fakt braku zatrudnienia?

Świadczenie pielęgnacyjne a obowiązek alimentacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne a obowiązek alimentacyjny

Czy o świadczenie pielęgnacyjne mogą starać się jedynie te osoby, które są zobowiązane do alimentacji osoby wymagającej opieki?

Świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek pielęgnacyjny

Jaka jest różnica między świadczeniem a zasiłkiem pielęgnacyjnym

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Jakie są rodzaje świadczeń rodzinnych?

Sytuacje uzasadniające ubieganie się o świadczenie przedemerytalne

Sytuacje uzasadniające ubieganie się o świadczenie przedemerytalne

W jakich przypadkach utrata pracy umożliwia ubieganie się o świadczenie przedemerytalne?

Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy

Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy

W jakich wypadkach po ustaniu ubezpieczenia chorobowego przysługuje nadal zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy?

Wspólne gospodarstwo domowe

Wspólne gospodarstwo domowe

Co oznacza prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego?

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Jakie istnieją świadczenia rodzinne?

Zajęcie świadczeń rodzinnych przez komornika

Zajęcie świadczeń rodzinnych przez komornika

Czy przysługujący mi zasiłek rodzinny może zostać zajęty przez komornika?

Świadczenia przysługujące w związku z niezdolnością do pracy

Świadczenia przysługujące w związku z niezdolnością do pracy

Jakie świadczenia przysługują osobie niezdolnej do pracy?

Świadczenia przysługujące w związku z wypadkiem przy pracy

Świadczenia przysługujące w związku z wypadkiem przy pracy

Jakie świadczenia związane są z wypadkiem przy pracy?

W jakich sytuacjach wdowa ma prawo do renty rodzinnej?

W jakich sytuacjach wdowa ma prawo do renty rodzinnej?

W jakich sytuacjach wdowa ma prawo do renty rodzinnej?

Wypłata świadczeń rodzinnych z datą wsteczną

Wypłata świadczeń rodzinnych z datą wsteczną

Czy jest możliwa wypłata świadczeń rodzinnych wstecz, jakie jest stanowisko sądów w tej kwestii?

Okres zasiłkowy w przypadku świadczeń rodzinnych

Okres zasiłkowy w przypadku świadczeń rodzinnych

Na jaki okres ustala się prawo do świadczeń rodzinnych?

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Jakie są świadczenia rodzinne w polskim prawie, kto może złożyć wniosek o ich wypłatę?

Jak długo przysługuje zasiłek chorobowy?

Jak długo przysługuje zasiłek chorobowy?

Jak długo przysługuje zasiłek chorobowy?

Kto ustala wysokość zasiłku chorobowego dla osób, których niezdolność do pracy powstała po ustaniu stosunku pracy?

Kto ustala wysokość zasiłku chorobowego dla osób, których niezdolność do pracy powstała po ustaniu stosunku pracy?

Kto ustala wysokość zasiłku chorobowego dla osób, których niezdolność do pracy powstała po ustaniu stosunku pracy?

Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy?

Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy?

Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy, jeżeli moja niezdolność do pracy powstała już po rozwiązaniu stosunku pracy?

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy?

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy?

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasady przyznawania świadczeń rehabilitacyjnych, na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zasady przyznawania świadczeń rehabilitacyjnych, na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Jakie są zasady przyznawania świadczeń rehabilitacyjnych, na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa?

Świadczenia pośmiertne dla emerytowanego oficera

Świadczenia pośmiertne dla emerytowanego oficera

Witam, umarł mój wujek, który był emerytowanym zawodowym wojskowym oficerem w stopniu podpułkownika, jestem jego jedyną spadkobierczynią, poniosłam wszystkie koszty zawiązane z pogrzebem, podobno (...)

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Od kwietnia 2006 r., mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym na stałe wydane przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności (uległam wypadkowi samochodowemu). (...)

Zasiłek dla bezrobotnych dla wspólnika spółki

Zasiłek dla bezrobotnych dla wspólnika spółki

Jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna i pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Zamierzam niebawem wraz ze znajomym utworzyć Spółkę z o.o., w której osobiście nie będę pełnił żadnych funkcji. (...)

Opieka nad dzieckiem w szpitalu a wynagrodzenie

Opieka nad dzieckiem w szpitalu a wynagrodzenie

W zakładzie pracy zatrudniającym poniżej 20 osób w dniu 1.09.2010 przyjęto do pracy nową pracownicę. W dniu 23.09.2010 przedłożyła ona zaświadczenie ze szpitala stwierdzające, że od dnia 22.09.2010 (...)

Potrącenia z zasiłku chorobowego

Potrącenia z zasiłku chorobowego

Pracownik ma kilka tytułów dłużnych, w związku z czym pracodawca potrąca z wynagrodzenia pracownika zasadzone alimenty, pożyczkę zakładową, sporadyczne nakazy egzekucyjne (np. mandaty). Oczywiście (...)

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, zostałam z tego tytułu zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak odmówiono mi zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego córki jako (...)

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10-12-2009r. Nr I OPS 8/09 do dochodów przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego. Natomiast zgodnie (...)

Przedawnienie zasiłku chorobowego

Przedawnienie zasiłku chorobowego

Prowadzę działalność gospodarczą. Znalazłem stare zwolnienie lekarskie ze stycznia 2007 r. ZUS nie wypłacił mi za nie zasiłku. Dopiero teraz otrzymałem decyzję odmawiającą zasiłku w wyniku (...)

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Kto jest uprawniony do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego i jaki jest tryb załatwiania związanych z tym formalności ?

Jakie są konsekwencje zwolnienia pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim powyżej 182 dni, jeżeli pracownik nie przedstawił decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego , natomiast przesyła poczta kolejne zwolnienia lekarskie ?

Jakie są konsekwencje zwolnienia pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim powyżej 182 dni, jeżeli pracownik nie przedstawił decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego , natomiast przesyła poczta kolejne zwolnienia lekarskie ?

Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim . Okres uprawniający do wypłaty wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku z tytułu choroby ( 182 dni) upłynął 30 sierpnia. Pracownik do dzisaj (45 dni (...)

Obowiązek wypełnienia druku ZUS Z-3

Obowiązek wypełnienia druku ZUS Z-3

Rozwiązałem umowę z pracownikiem w dniu 26.08r. - ostatnim dniu świadczenia pracy. Pracownik podpisał rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z tym dniem - więc został zgodnie z przepisami wyrejestrowany (...)

Decyzja ZUS ws ustalenia wysokości zasiłku

Decyzja ZUS ws ustalenia wysokości zasiłku

Otrzymałem przelew zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego z ZUS. Niestety z treści przelewu nie wynika za jaki okres jest ta kwota oraz w jakie wysokości zasiłków tworzą kwotę przelewu. Z tego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne