Obowiązek wypełnienia druku ZUS Z-3

Pytanie:

Rozwiązałem umowę z pracownikiem w dniu 26.08r. - ostatnim dniu świadczenia pracy. Pracownik podpisał rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z tym dniem - więc został zgodnie z przepisami wyrejestrowany w dniu 27.08. Po kilku dniach przesłał mi zwolnienie z datą wsteczną - 25.08 - zwolnienia nie przyjąłem. Po 2 tygodniach otrzymałem z ZUS-u (przesyłka normalna, nie polecona) prośbę o wypełnienie załączonego druku Z-3 w celu ustalenia uprawnień do wypłaty zasiłku chorobowego dla pracownika po ustaniu zatrudnienia. Czy muszę wypełniać ten druk? Jeżeli tak to czy muszę zachować jakiś termin od otrzymania druku z ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiadając na powyższe pytanie wyjaśnienia wymaga kwestia czy doszło do rozwiązania stosunku pracy. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, pracownikowi w trakcie usprawiedliwionej nieobecności. Przyczyną takiej nieobecności może być choroba i związana z tym niezdolność do wykonywania pracy. W opisanej sytuacji przepis ten nie będzie miał zastosowania gdyż Pana pracownik rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron a nie na skutek wypowiedzenia. Wobec tego przyjmujemy, że stosunek pracy, uległ rozwiązaniu w dniu 26 sierpnia. Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz.U. 2005.31.267 ze zm.), zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego czyli w czasie trwania stosunku pracy. Brak takiej zdolności nie musi pokrywać się z datą wystawienia czy doręczenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego gdyż jest to okoliczność obiektywna, podlegająca ocenie pod względem faktycznej zdolności pracownika do świadczenia pracy. Z przedstawionej sytuacji wynika, że pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje kto zobowiązany jest do obliczenia i wypłaty zasiłku chorobowego. Zgodnie z art. 61 ust. 1 prawo do zasiłków określonych w tej ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają :

płatnik składek (pracodawca zatrudniający więcej niż 20 pracowników) (pkt 1),

  1. ZUS gdy płatnik (pracodawca) zatrudnia mniej niż 20 pracowników (pkt 2 lit. a) oraz za okres po ustaniu ubezpieczenia ( pkt 2 lit. d).

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że to ZUS będzie wypłacał zasiłek, wobec czego jest Pan zobowiązany do dostarczenia dokumentacji, określonej przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W paragrafie 3 rozporządzenia czytamy, że "dowodem do przyznania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego jest:

1) zaświadczenie płatnika składek (rzeczony druk Z-3)

2) oświadczenie osoby występującej o zasiłek o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby".

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie przewiduje konkretnego terminu na dostarczenie przez płatnika (pracodawcę) powyższego druku przyjmuje się jednak, że powinien to zrobić bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z tym pojęciem płatnik nie powinien przetrzymywać dokumentacji w sposób nieuzasadniony lecz przekazać je do właściwego oddziału ZUS.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY