Ubezpieczenie KRUS a urodzenie dziecka

Pytanie:

"Moja żona prowadzi gospodarstwo rolne i jest ubezpieczona w KRUS, obecnie jest w ciąży. Czy w ogóle przysługują jej jakieś urlopy i zwolnienia z pracy z tytułu urodzenia dziecka lub jakich ewentualnie świadczeń można oczekiwać od KRUS?"

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie KRUS a urodzenie dziecka

Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników i pracujących z nimi domowników, którzy:

  1. posiadają obywatelstwo polskie lub
  2. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, lub
  3. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej.

W w/w ubezpieczeniu wyodrębnia się:

  1. ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
  2. ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

  • rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,
  • domownik rolnika, o którym mowa powyżej

- jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się innego rolnika lub domownika, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Na podstawie art. 9 w/w ustawy świadczeniem z tytułu ubezpieczenia macierzyńskiego jest zasiłek macierzyński.

Z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka w wieku do 1 roku na wychowanie, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie, ubezpieczonemu przysługuje jednorazowy zasiłek macierzyński w wysokości 3,5- krotnej emerytury podstawowej. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek ten przysługuje im łącznie.

W przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników nie przewidziano uprawnień związanych z urlopem lub zwolnieniem od pracy z tytułu urodzenia dziecka.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika